«МРІЯ АГРОХОЛДИНГ»

Landlord - - РЕЙТИНГ M&A -

11 ве­ре­сня 2018 ро­ку Mriya Farming PLC (Ве­ли­ка Бри­та­нія) та SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Ве­ли­ка Бри­та­нія) ого­ло­си­ли про укла­де­н­ня до­го­во­ру ку­пів­лі­про­да­жу сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів гру­пи «Мрія», вклю­ча­ю­чи всі об’єкти ін­фра­стру­кту­ри, те­хні­чний парк, а та­кож ком­па­нії, які ма­ють пра­во орен­ди зе­мель­но­го бан­ку. Пі­сля за­вер­ше­н­ня уго­ди «Мрія» про­дов­жить опе­ра­цій­ну ді­яль­ність в Укра­ї­ні спіль­но з до­чір­ньою ком­па­ні­єю SALIC — Continental Farmers Group (CFG). Пе­ред­ба­ча­є­ться, що «Мрія Агрохолдинг» ста­не ке­ру­ю­чою ком­па­ні­єю, а укра­їн­ські під­при­єм­ства «Агро­марк Юкей», «Агро ЛВ Лі­мі­тед», «Грейн Ленд», «Агро­лен­дін­вест Юкей», що вхо­дять до Continental Farmers, увій­дуть до скла­ду но­во­го хол­дин­гу. Під­кон­троль­ні Continental Farmers ком­па­нії в Укра­ї­ні кон­тро­лю­ють 45 000 га, а зе­мель­ний банк «Мрія Агрохолдинг» на­лі­чує 165 000 га, та­ким чи­ном су­мар­ний зе­мель­ний банк но­во­го хол­дин­гу ся­гає 210 000 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.