«АГРО­ФІР­МА «РО­СІЯ»

Landlord - - РЕЙТИНГ M&A -

Агрохолдинг Landfort, який вхо­дить у стру­кту­ру гру­пи ком­па­ній BKW, за ра­ху­нок по­гли­на­н­ня «Агро­фір­ми «Ро­сія» збіль­шив свій зе­мель­ний банк до 37 000 га.

Landfort — від­но­сно мо­ло­да стру­кту­ра з укра­їн­ським ка­пі­та­лом. Вла­сни­ка­ми ком­па­нії є Ві­та­лій Бо­го­він і Ва­дим Ко­вер­ник, які об’єд­на­ли свої акти­ви у 2016 ро­ці.

Крім зе­мель­но­го бан­ку в 10 000 га но­вий вла­сник у ре­зуль­та­ті по­гли­на­н­ня отри­мав та­кож тва­рин­ни­цький ком­плекс на 1500 го­лів ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, ком­бі­кор­мо­вий за­вод, еле­ва­тор по­ту­жні­стю 20 000 т у 40 км від Бер­дян­сько­го мор­сько­го пор­ту, а та­кож парк сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки — по­над 40 оди­ниць.

Основ­на спе­ці­а­лі­за­ція «Агро­фір­ми «Ро­сія» — ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці, со­ня­шни­ка, ячме­ню, го­ро­ху і ку­ку­ру­дзи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.