«АГРО­ФІР­МА «ІСКРА» «СОЄВА СФЕРА» «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

Landlord - - РЕЙТИНГ M&A -

Ком­па­нія «Ев­ро­сіт», яка вхо­дить до гру­пи ком­па­ній «Ері­дон», на по­ча­тку черв­ня укла­ла уго­ду з ку­пів­лі трьох під­при­ємств — «Агро­фір­ми «Іскра» (Чер­ка­ська область), «Соєва Сфера» (Ки­їв­ська область) і «Племзавод «Яненківський» (Ки­їв­ська область). Усі три під­при­єм­ства вхо­ди­ли до Гру­пи ком­па­ній «Агрейн», яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур і на­сі­н­ня олій­них, тор­гів­лі зер­ном, не­о­бро­бле­ним тю­тю­ном, на­сі­н­ням та кор­ма­ми для тва­рин. У ре­зуль­та­ті уго­ди гру­па ком­па­ній «Ері­дон» збіль­ши­ла свій зе­мель­ний банк на 8000 га. При­дба­ні акти­ви до­зво­лять більш ефе­ктив­но роз­ви­ва­ти тва­рин­ни­цький на­прям і мо­ло­чно­то­вар­ний бі­знес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.