«ГАЛИЦЬКІ АГРАРНІ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЇ»

Landlord - - РЕЙТИНГ M&A -

Сви­нар­ська ком­па­нія «Да­но­ша», 100% якої на­ле­жить дан­ським ін­ве­сто­рам, у лю­то­му 2018 ро­ку ого­ло­си­ла про укла­де­н­ня уго­ди з при­дба­н­ня 100% акцій ком­па­нії «Галицькі аграрні ін­ве­сти­ції», яка вхо­ди­ла до скла­ду агро­хол­дин­гу «Укра­їн­ські аграрні ін­ве­сти­ції».

У ре­зуль­та­ті по­гли­на­н­ня «Да­но­ша» збіль­ши­ла свій зе­мель­ний банк на 6500 га й отри­ма­ла до­ступ до си­ро­вин­ної ба­зи ді­ю­чо­го до­бре на­ла­го­дже­но­го під­при­єм­ства.

«Галицькі аграрні ін­ве­сти­ції» спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих і олій­них куль­тур. Під­при­єм­ство та­кож тор­гує зер­ном, на­сі­н­ням та кор­ма­ми для тва­рин.

У черв­ні 2017 ро­ку «Укра­їн­ські аграрні ін­ве­сти­ції» пе­ре­йшли під кон­троль ком­па­нії Kernel Group, най­біль­шо­го у сві­ті ви­ро­бни­ка й екс­пор­те­ра со­ня­шни­ко­вої олії, про­від­но­го ви­ро­бни­ка і по­ста­чаль­ни­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції з ре­гіо­ну Чор­но­мор­сько­го ба­сей­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.