«ІН­ТЕР-КОН­ТАКТ-АГРО» «СТАРТ»

Landlord - - РЕЙТИНГ M&A -

Агрохолдинг «Укра­гро­ком» у трав­ні 2018­го за­вер­шив опе­ра­цію з при­дба­н­ня двох агро­під­при­ємств Kernel Group за $5,6 млн: «Ін­тер­кон­такт­агро» та «Старт».

Уго­да від­по­від­ає пла­нам «Укра­гро­ком» та «Гер­мес­трей­дінг» що­до збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку з 114 000 га до 120 000 га.

За сло­ва­ми ко­мер­цій­но­го ди­ре­кто­ра «Укра­гро­ком» Пав­ла Фе­сю­ка, рі­ше­н­ня про при­дба­н­ня двох за­зна­че­них під­при­ємств бу­ло прийня­то агро­хол­дин­гом у лю­то­му ни­ні­шньо­го ро­ку. Під­при­єм­ства «Ін­тер­кон­такт­агро» та «Старт» роз­та­шо­ва­ні в Кі­ро­во­град­ській і Оде­ській обла­стях від­по­від­но, обро­бля­ють у ці­ло­му по­над 6500 га орен­до­ва­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі. До мо­мен­ту уго­ди оби­дві ком­па­нії за­вер­ши­ли всі агро­хі­мі­чні та по­сів­ні ро­бо­ти на по­лях. Ком­па­ні­ям та­кож на­ле­жить не­об­хі­дна сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка для обро­бі­тку всьо­го ма­си­ву зе­мель­но­го бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.