«РУЖИНСЬКИЙ КРАЙ»

Landlord - - РЕЙТИНГ M&A -

Гру­па ком­па­ній Cygnet у ли­пні 2018 ро­ку за­кри­ла опе­ра­цію з ку­пів­лі під­при­єм­ства «Ружинський край», збіль­шив­ши свій зе­мель­ний банк на 5500 га. Зав­дя­ки уго­ді роз­мір зе­мель­но­го бан­ку Cygnet до­сяг 29 000 га.

Ком­па­нія «Ружинський край», кін­це­вим бе­не­фі­ці­а­ром якої бу­ла Те­тя­на За­су­ха, спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні та ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, у то­му чи­слі ово­чів.

Гру­па Cygnet, ство­ре­на в 2011 ро­ці, до при­єд­на­н­ня но­во­го під­при­єм­ства обро­бля­ла 24 000 га в Жи­то­мир­ській і Він­ни­цькій обла­стях. Гру­па за­йма­є­ться ви­ро­щу­ва­н­ням ку­ку­ру­дзи, сої, пше­ни­ці, цукро­вих бу­ря­ків. Cygnet та­кож во­ло­діє мо­ло­чним бі­зне­сом, про­ду­кцію яко­го во­на ре­а­лі­зує мі­сце­вим пе­ре­ро­бни­кам. Гру­па має у роз­по­ря­джен­ні еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті у 60 000 т.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.