ДО­ДА­ТИ КОНКРЕТИКИ

ЩО ТА­КЕ 3D-МО­ДЕ­ЛЮ­ВА­Н­НЯ У ПРОЕКТУВАННІ ЕЛЕ­ВА­ТО­РА ТА ЯКІ ВО­НО МАЄ ПЕ­РЕ­ВА­ГИ

Landlord - - ТЕХНІКА ЕКСПЕРТНА ДУМКА -

Бу­дів­ни­цтво чи ре­кон­стру­кція будь­яко­го еле­ва­то­ра по­чи­на­є­ться зі ство­ре­н­ня прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції. Щоб на­о­чно уяви­ти май­бу­тній ком­плекс у ці­ло­му, де­таль­но про­ма­лю­ва­ти окре­мі йо­го ву­зли і та­ким чи­ном ві­зу­аль­но зв’яза­ти цю мо­дель з те­хно­ло­гі­чною схе­мою, ми ре­ко­мен­ду­є­мо ство­ри­ти 3D­мо­дель. При роз­гля­ді ко­мер­цій­ної про­по­зи­ції, що вклю­чає 3D­мо­дель, за­мов­ник по­ба­чить не зне­осо­бле­ний спи­сок обла­дна­н­ня, а на­о­чний образ май­бу­тньо­го зер­но­схо­ви­ща.

Щоб ство­ри­ти пов­но­цін­ний 3D­образ май­бу­тньо­го зер­но­ком­пле­ксу, не­об­хі­дно ві­зу­а­лі­зу­ва­ти три­ви­мір­ну гра­фі­чну мо­дель: до­да­ти текс­ту­ру до ко­жно­го об’єкта, ви­бра­ти то­чку спо­сте­ре­же­н­ня і ви­ста­ви­ти сві­тло, до­да­ти еле­мен­ти нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща і ланд­ша­фту. Пі­сля цьо­го за­мов­ник мо­же отри­ма­ти знім­ки ві­зу­а­лі­за­ції з рі­зних ра­кур­сів і ві­део­ро­лик обльо­ту ком­пле­ксу. Та­ка вір­ту­аль­на екс­кур­сія до­по­ма­гає ін­ве­сто­ру чи вла­сни­ку ви­яви­ти по­мил­ки чи до­да­ти еле­мен­ти, які в май­бу­тньо­му під­ви­щать ефе­ктив­ність ро­бо­ти всьо­го ком­пле­ксу, — на­при­клад, до­да­ти си­ло­си чи змі­ни­ти їх роз­мі­ри, по­су­ну­ти під’їзні шля­хи чи роз­ши­ри­ти май­дан­чик для транс­пор­ту то­що.

Ма­ю­чи 3D­мо­дель, мо­жна її мо­ди­фі­ку­ва­ти під но­ві ви­мо­ги за­мов­ни­ка: змі­ни­ти ді­а­метр чи ви­со­ту си­ло­су, до­да­ти або при­бра­ти яру­си то­що. Змі­ни одних еле­мен­тів при­ве­дуть до змі­ни ін­ших: збіль­ше­н­ня ді­а­ме­тра си­ло­су тя­гне за со­бою ав­то­ма­ти­чну змі­ну (пе­ре­бу­до­ву­ва­н­ня) ді­а­ме­тра роз­та­шу­ва­н­ня вер­ти­каль­них схо­дів і пе­ре­хі­дних май­дан­чи­ків; збіль­ше­н­ня дов­жи­ни скреб­ко­во­го транс­пор­те­ра ав­то­ма­ти­чно збіль­шує кіль­кість опор­них лап за­ле­жно від дов­жи­ни. Та­ким чи­ном з окре­мих ча­стин май­бу­тньо­го еле­ва­то­ра фор­му­є­ться ком­плекс у ці­ло­му.

Одна з ва­жли­вих опцій за­сто­су­ва­н­ня 3D­те­хно­ло­гії — ство­ре­н­ня про­е­кту еле­ва­то­ра. Зав­дя­ки 3D­мо­де­лю­ван­ню ро­бо­та над рі­зни­ми роз­ді­ла­ми про­е­кту бу­де ви­ко­на­на швид­ше та які­сні­ше. Ма­ю­чи мо­дель еле­ва­то­ра з до­ста­тньою де­та­лі­за­ці­єю всіх йо­го об’єктів, мо­жна отри­ма­ти чи­ма­ло пе­ре­ваг. На­при­клад, будь­які ви­ди, роз­рі­зи для ство­ре­н­ня 2D­кре­слень ро­бо­чої до­ку­мен­та­ції ви­хо­дять май­же мит­тє­во. До­ро­бок кре­сле­н­ня вру­чну не уни­кну­ти, але це все одно при­во­дить до зна­чної еко­но­мії ча­су. Ще один плюс — ство­ре­н­ня рі­зних спе­ци­фі­ка­цій і ві­до­мо­стей: змі­на у про­це­сі про­е­кту­ва­н­ня яко­гось ву­зла чи обла­дна­н­ня бу­де мит­тє­во від­обра­жа­ти­ся зав­дя­ки на­скрі­зно­му зв’яз­ку між мо­де­л­лю і ство­рю­ва­ним до­ку­мен­том. Се­ред пе­ре­ваг — мо­жли­вість пе­ре­вір­ки мо­де­лі на «ко­лі­зії», іна­кше ка­жу­чи, по­шук вну­трі­шніх не­сти­ку­вань за­со­ба­ми про­грам­но­го ком­пле­ксу. Ви­яв­ле­н­ня та­ких не­сти­ку­вань у мо­де­лі, а не в про­це­сі бу­дів­ни­цтва до­зво­ляє отри­ма­ти зна­чну еко­но­мію. Та­кож для де­яких скла­дних ву­злів ізо­ме­три­чне 3D­кре­сле­н­ня є на­ба­га­то більш на­о­чним ва­рі­ан­том по­да­чі ін­фор­ма­ції — на­при­клад, для но­рій­но­го при­ям­ка, в яко­му схо­дя­ться кіль­ка оди­ниць транс­порт­но­го обла­дна­н­ня, що по­трі­бно пра­виль­но пов’яза­ти між со­бою. 3D­мо­дель дає мо­жли­вість де­таль­ні­ше опра­цю­ва­ти з’єд­на­н­ня рі­зно­го обла­дна­н­ня і мен­ше від­да­ва­ти на від­куп бу­ді­вель­ни­кам для до­о­пра­цю­ва­н­ня на мі­сці. Ви­ко­на­ти рі­зні ро­зра­хун­ки — на­при­клад, фун­да­мен­тів або роз­ра­ху­нок на мі­цність ме­та­ло­кон­стру­кцій, мо­жна за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них мо­ду­лів або окре­мих про­грам­них ком­пле­ксів.

Не для ко­жно­го по­тен­цій­но­го ком­пле­ксу не­об­хі­дне ство­ре­н­ня 3D­мо­де­лі. Іно­ді це бу­ває зай­вим: на­при­клад, ко­ли у за­мов­ни­ка є чі­тке ба­че­н­ня май­бу­тньо­го ком­пле­ксу або до­свід екс­плу­а­та­ції еле­ва­то­рів. Або ж якщо об­ся­ги май­бу­тньо­го еле­ва­то­ра від­но­сно не­ве­ли­кі та всі уча­сни­ки і без 3D чі­тко уяв­ля­ють йо­го ком­по­ну­ва­н­ня.

Ще одна по­пу­ляр­на у сві­ті те­хно­ло­гія, яка роз­ви­ва­є­ться в Укра­ї­ні, — Building Information Modeling (BIM), або ін­фор­ма­цій­не мо­де­лю­ва­н­ня бу­дів­лі. Це на­бір вза­є­мо­пов’яза­них те­хно­ло­гій і про­це­сів, зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню яких вда­є­ться поліпшити ре­зуль­та­ти на рі­зних ета­пах жит­тє­во­го ци­клу об’єкта бу­дів­ни­цтва. Уся ін­фор­ма­ція BIM об’єд­ну­є­ться в ба­зу да­них, що до­зво­ляє в будь­який час отри­му­ва­ти акту­аль­ну прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію та ві­зу­а­лі­за­ції, а та­кож ана­лі­зу­ва­ти їх. Під­хід у проектуванні, ко­ли об’єкт не тіль­ки роз­гля­да­є­ться як гео­ме­три­чна мо­дель, але і вра­хо­вує план­гра­фік бу­дів­ни­цтва, ча­сто на­зи­ва­ють 4D, а 4D плюс ін­фор­ма­цію про ви­тра­ти прийня­то по­зна­ча­ти вже 5D.

3D­мо­дель до­зво­ляє за­мов­ни­ку по­ба­чить май­бу­тній еле­ва­тор у най­дрі­бні­ших де­та­лях, не ви­хо­дя­чи зі сво­го ка­бі­не­ту. Ця опція без­ко­штов­на та до­сту­пна для ко­жно­го клі­єн­та.

СЕР­ГІЙ СИНИЦЬКИЙ, ін­же­нер-те­хно­лог тов «тд «Юге­ле­ва­тор»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.