ЛУ­ЇС КАР­ЛОС АЛОН­СО, ке­рів­ник з роз­ви­тку бі­зне­су олій­них ком­па­нії Syngenta:

Landlord - - ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ КЛУБ ДИСКУСІЯ -

— Від «Ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го клу­бу» ми че­ка­є­мо, що він ста­не пла­тфор­мою для обмі­ну дум­ка­ми і ко­ор­ди­на­ції дій уча­сни­ків рин­ку. Але не тіль­ки це — тре­ба ма­ти на ува­зі, що Укра­ї­на стає лі­де­ром сві­то­во­го ви­со­ко­о­ле­ї­но­во­го рин­ку, лі­де­ром з екс­пор­та ви­со­ко­о­ле­ї­но­вих олій. Тоб­то пе­ре­тво­рю­є­ться на мі­сце, за яким всі ін­ші ви­ро­бни­ки бу­дуть зві­ря­ти го­дин­ни­ки, бу­дуть са­ме по цій шка­лі орі­єн­ту­ва­ти­ся і пла­ну­ва­ти свої дії.

Та­кож тре­ба ро­зу­мі­ти, що є ін­ші ви­со­ко­о­ле­ї­но­ві олії — рі­па­ко­ва, ка­но­ла, соєва, ку­ку­ру­дзя­на. Це все — кон­ку­рен­ти для укра­їн­ської со­ня­шни­ко­вої олії на рі­зних рин­ках. І ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що са­ме зав­дя­ки клу­бу українськи ви­ро­бни­ки змо­жуть роз­ро­би­ти стра­те­гію за­хи­сту сво­го про­ду­кту та йо­го про­су­ва­н­ня на сві­то­вий ри­нок. На­при­клад, пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ські ви­ро­бни­ки високоолеїнової сої за­раз ма­ють ду­же ам­бі­цій­ні пла­ни що­до екс­пан­сії на ри­нок і до­бре ор­га­ні­зо­ва­ну асо­ці­а­цію. Во­ни ще на са­мо­му по­ча­тку шля­ху, але це си­гнал до ор­га­ні­за­ції для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.