РУ­СЛАН ДЕ­НЕЖ­КО, ди­ре­ктор із гло­баль­них за­ку­пі­вель ком­па­нії «Pepsiсo Укра­ї­на»:

Landlord - - ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ КЛУБ ДИСКУСІЯ -

— Ми бе­ре­мо участь у клу­бі вже втре­тє. Спо­ча­тку бу­ли при­су­тні як слу­ха­чі, зна­йо­ми­ли­ся з уча­сни­ка­ми рин­ку. За ми­ну­лий рік ком­па­нія ба­га­то зро­би­ла для роз­роб­ки рі­зних ва­рі­ан­тів сор­син­гу укра­їн­ської високоолеїнової олії та ін­те­гра­ції її у на­ші ви­ро­бни­чі про­це­си — як в Укра­ї­ні, так і в ЄС. Сьо­го­дні ми вже го­то­ві пред­ста­ви­ти своє ба­че­н­ня то­го, як мо­же роз­ви­ва­ти­ся ри­нок, що ми мо­же­мо прив­не­сти на ньо­го з то­чки зо­ру га­ран­ту­ва­н­ня по­пи­ту і змен­ше­н­ня ці­но­вих ко­ли­вань на ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву со­ня­шни­ко­ву олію. Для нас клуб — це пла­тфор­ма для обмі­ну дум­ка­ми між всі­ма уча­сни­ка­ми для по­шу­ку рі­шень, які вла­шту­ють всіх, від по­ста­чаль­ни­ка на­сі­н­ня до ви­ро­бни­ків го­то­вої хар­чо­вої про­ду­кції. Не­ста­біль­ний ри­нок не ці­ка­вий ні­ко­му. Фер­ме­ри пра­гнуть ма­ти ста­біль­ний до­хід і пла­ну­ва­ти пло­щі під ви­со­ко­о­ле­ї­но­вим со­ня­шни­ком на ба­га­то ро­ків, ста­біль­ність по­трі­бна пе­ре­ро­бни­кам, щоб не пе­ре­йма­ти­ся ку­ди і ко­му про­да­ти олію, ста­біль­ність по­трі­бна нам для дов­го­стро­ко­во­го пла­ну­ва­н­ня, під­три­ма­н­ня ці­но­вої по­лі­ти­ки, і на­сам­пе­ред во­на по­трі­бна кін­це­вим спо­жи­ва­чам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.