СЕР­ГІЙ ТИ­МО­ШЕН­КО, ке­рів­ник з роз­ви­тку бі­зне­срі­шень у сфе­рі пе­ре­роб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ком­па­нії «Син­ген­та Укра­ї­на»:

Landlord - - ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ КЛУБ ДИСКУСІЯ -

— Ми хо­ті­ли б до­мог­ти­ся про­зо­ро­сті на рин­ку, ро­зу­мі­н­ня, щоб всі уча­сни­ки лан­цюж­ка по­ва­жа­ли один одно­го. То­ді цей ри­нок бу­де більш про­гно­зо­ва­ним і ко­жен гра­вець на ньо­му змо­же отри­ма­ти до­да­тко­вий при­бу­ток. Якщо ко­жен бу­де ді­я­ти окре­мо, жи­ти у сво­є­му сві­ті, на­ма­га­ти­ся спе­ку­лю­ва­ти — це не­пра­виль­ний шлях. Зав­да­н­ня клу­бу — щоб всі бу­ли пе­ре­мож­ця­ми: і агро­хол­дин­ги, і пе­ре­ро­бни­ки, і кін­це­ві спо­жи­ва­чі, і ви­ро­бни­ки на­сі­н­ня. Ще основ­ною ме­тою клу­бу мо­жна на­зва­ти ста­бі­лі­за­цію рин­ку. Ми не хо­че­мо во­ла­тиль­но­сті та спе­ку­ля­цій, хо­че­мо ста­біль­но­го та про­гно­зо­ва­но­го при­бу­тку і зро­ста­н­ня цьо­го се­гмен­та, а та­кож по­пу­ля­ри­за­ції високоолеїнової олії не тіль­ки в Укра­ї­ні, але і в гло­баль­но­му мас­шта­бі, то­му що Укра­ї­на — сві­то­вий лі­дер по со­ня­шни­ку.

А з цьо­го ро­ку, су­дя­чи з усьо­го, кра­ї­на бу­де ви­ро­бни­ком високоолеїнової олії но­мер один, обі­гнав­ши Фран­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.