ТРАН­СФОР­МА­ЦІЯ ОЛІЙНОГО РИН­КУ

ЯК УКРА­ЇН­СЬКО­МУ БІ­ЗНЕ­СУ ВИ­КО­РИ­СТА­ТИ НО­ВІ ТЕН­ДЕН­ЦІЇ НА СВІ­ТО­ВО­МУ РИН­КУ ОЛІЙ­НИХ КУЛЬ­ТУР СО­БІ НА КО­РИСТЬ

Landlord - - ТЕХНОЛОГІЇ ТЕНДЕНЦІЇ - ТЕКСТ: АН­ДРІЙ ПЕ­ТРОВ

20 ве­ре­сня клю­чо­ві пред­став­ни­ки олій­ної га­лу­зі вже тра­ди­цій­но зі­бра­ли­ся у сто­ли­чно­му го­те­лі Hilton на VI Мі­жна­ро­дній кон­фе­рен­ції

Black Sea Oil Trade­2018. Гло­баль­ні транс­фор­ма­ції на рин­ку олій­них куль­тур — го­лов­на те­ма цьо­го­рі­чно­го за­хо­ду. У рам­ках кон­фе­рен­ції Black Sea Oil Trade­2018 уча­сни­ки обго­во­ри­ли клю­чо­ві тен­ден­ції на сві­то­во­му рин­ку олій­них куль­тур та як укра­їн­сько­му рин­ку під них під­ла­шту­ва­ти­ся.

ОНОВЛЕНА СТРА­ТЕ­ГІЯ РОЗ­ВИ­ТКУ «Для Укра­ї­ни сьо­го­дні прі­о­ри­те­тни­ми є та­кі зав­да­н­ня: ди­вер­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва, якість про­ду­кції та по­шук но­вих рин­ків. Це са­ме те, над чим на­ра­зі пра­цює мі­ні­стер­ство. На­ша ме­та — пра­цю­ва­ти в рам­ках тих до­го­во­рів, що за­раз ді­ють з екс­пор­те­ра­ми, і, не по­ру­шу­ю­чи їх, ство­рю­ва­ти до­да­ну вар­тість тут, в Укра­ї­ні. Це дає мо­жли­вість отри­му­ва­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця, ство­рю­ва­ти но­ві під­при­єм­ства в Укра­ї­ні та до­зво­лить за­лу­ча­ти но­вих ін­ве­сто­рів. Та­ким чи­ном, ми мо­же­мо зайня­ти­ся ви­ро­бни­цтвом усіх мо­жли­вих ви­дів ро­слин­них олій та екс­пор­ту­ва­ти їх на зов­ні­шні рин­ки», — від­мі­ти­ла за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оль­га Тро­фім­це­ва під час всту­пної про­мо­ви на від­крит­ті кон­фе­рен­ції.

Але рі­ше­н­ня цих зав­дань не­мо­жли­ве без ура­ху­ва­н­ня гло­баль­них трен­дів та пер­спе­кти­ви їх роз­ви­тку в май­бу­тньо­му. «Основ­ним рушієм глобальної еко­но­мі­ки на на­сту­пні 10–15 ро­ків бу­де загострення кон­ку­рен­ції, що ма­ти­ме кри­ти­чно ва­жли­ві осо­бли­во­сті», — за­зна­чив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ана­лі­ти­чно­го агент­ства «Укр­агро­кон­салт» Сер­гій Фе­о­фі­лов. За йо­го сло­ва­ми, сю­ди мо­жна від­не­сти фа­ктор упо­віль­не­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня глобальної тор­гів­лі ро­слин­ни­ми олі­я­ми: за про­гно­за­ми FAO та USDA, у на­сту­пне де­ся­ти­річ­чя цей по­ка­зник збіль­ши­ться на 18–20%, по­рів­ня­но зі зро­ста­н­ням у 40% у по­пе­ре­дньо­му. Ін­шим фа­кто­ром загострення кон­ку­рен­ції ста­не по­лі­ти­ка про­те­кціо­ні­зму: ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло близь­ко 600 рі­шень, які роз­гля­да­ю­ться як про­те­кціо­ніст­ські, і це вдві­чі біль­ше, ніж у 2010­му.

Якщо про­е­кту­ва­ти всі ці тен­ден­ції на олій­ний се­ктор Укра­ї­ни, то з то­чки зо­ру за­без­пе­че­но­сті си­ро­ви­ною все до­сить не­по­га­но. Так, ва­ло­вий збір олій­них у 2018 ро­ці про­гно­зу­є­ться на рів­ні 21,7 млн т, у роз­рі­зі куль­тур це: со­ня­шник — 15 млн т, соя —

4 млн т, рі­пак — 2,7 млн т. У май­бу­тньо­му ви­ро­бни­цтво си­ро­ви­ни всіх олій­них куль­тур бу­де роз­ши­рю­ва­ти­ся зав­дя­ки біль­шій при­бу­тко­во­сті олій­них

У НА­СТУ­ПНІ 10–15 РО­КІВ ОСНОВ­НИМ РУШІЄМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКО­НО­МІ­КИ БУ­ДЕ ЗАГОСТРЕННЯ КОН­КУ­РЕН­ЦІЇ

куль­тур у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми. Але зни­же­н­ня рен­та­бель­но­сті — не­ми­ну­че, під­су­му­вав Фе­о­фі­лов.

Цьо­го ро­ку впер­ше спо­сте­рі­гав­ся дис­ба­ланс, ко­ли фі­зи­чні об­ся­ги екс­пор­ту сіль­госп­про­ду­кції ро­сли, а об­сяг ва­лю­тної ви­ру­чки змен­шу­вав­ся. Тоб­то при­бу­тко­вість олійного се­кто­ра по­ка­же ще біль­шу тен­ден­цію до зни­же­н­ня. На дум­ку екс­пер­тів «Укр­агро­кон­салт», са­ме за­раз час змі­ню­ва­ти стра­те­гію роз­ви­тку олійного се­кто­ра у кра­ї­ні. На­ра­зі олій­ний ком­плекс Укра­ї­ни звер­та­є­ться по до­по­мо­гу до дер­жа­ви. «Ми при­пу­ска­є­мо, що роль дер­жав­ної під­трим­ки бу­де зро­ста­ти, але на­скіль­ки ста­біль­ною во­на бу­де?» — від­мі­тив Фе­о­фі­лов. У цьо­му кон­текс­ті пе­ред­усім вар­то змі­ни­ти став­ле­н­ня до со­ня­шни­ко­вої олії та по­зи­ціо­ну­ва­ти її як про­дукт пре­мі­у­мя­ко­сті. «Со­ня­шни­ко­ва олія спри­йма­є­ться як зви­чай­ний про­дукт, пра­кти­чно ні­хто не ін­фор­мо­ва­ний про уні­каль­ні вла­сти­во­сті, яки­ми во­на во­ло­діє. По­ди­ві­ться на олив­ко­ву олію: ін­ве­сти­ції на фор­му­ва­н­ня брен­ду за­раз оку­па­ю­ться за най­ви­щою ці­ною на рин­ку: в цьо­му се­зо­ні олив­ко­ва олія в трип’ять ра­зів до­рож­ча, ніж ін­ші ро­слин­ні олії», — на­го­ло­сив Фе­о­фі­лов.

ПО­ЛІ­ТИ­КА І ПО­ГО­ДА

За ви­снов­ка­ми кон­фе­рен­ції

Black Sea Oil Trade­2018 по­лі­ти­ка та по­го­дні умо­ви в цьо­му се­зо­ні бу­дуть ви­рі­шаль­ни­ми фа­кто­ра­ми у фор­му­ван­ні цін, стру­кту­ри по­сів­них площ в основ­них кра­ї­нах — ви­ро­бни­ках олій­них куль­тур та ро­слин­ної олії.

«Основ­ні фа­кто­ри, що бу­дуть впли­ва­ти на ці­ни у на­сту­пні ро­ки, — це Ки­тай, Ін­дія та тор­го­вель­ні бар’єри», — за­ува­жив у ви­сту­пі ана­лі­тик Agresource (США) Бен Ба­кнер, роз­гля­да­ю­чи фун­да­мен­таль­ні фа­кто­ри і трен­ди роз­ви­тку сві­то­во­го олійного се­кто­ра.

«Ко­жно­го ро­ку ми від­мі­ча­є­мо під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті олій­них. Хо­ча у 2019­му ми про­гно­зу­є­мо де­який спад: се­ре­дня вро­жай­ність бу­де на рів­ні 2,53 т/га. Якщо го­во­ри­ти в роз­рі­зі куль­тур та їх основ­них ви­ро­бни­ків, то си­ту­а­ція та­ка: цьо­го ро­ку в США про­гно­зу­є­ться зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва сої на 12%, у Ка­на­ді ви­ро­бни­цтво рі­па­ка зросте на 14%, — по­яснив Ба­кнер. — Якщо го­во­ри­ти про со­ня­шник, то тут клю­чо­ви­ми грав­ця­ми за­ли­ша­ю­ться Укра­ї­на і Ро­сія: про­гно­зо­ва­не зро­ста­н­ня укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва — 28%, у Ро­сії — 20%».

УКРА­ЇН­СЬКІ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ

Одним із най­більш пер­спе­ктив­них рин­ків для со­ня­шни­ко­вої олії сьо­го­дні є Ін­дія. «За­раз спо­жи­ва­н­ня ро­слин­них олій в Ін­дії ста­но­вить близь­ко 21 млн тонн на рік. При цьо­му вну­трі­шнє ви­ро­бни­цтво за­ймає ли­ше

7 млн тонн. При­ріст на­се­ле­н­ня що­ро­ку ста­но­вить близь­ко 2%, або 20 млн осіб, у зв’яз­ку з цим ім­порт бу­де та­кож стрім­ко зро­ста­ти», — за­зна­чив у сво­є­му ви­сту­пі екс­перт сві­то­во­го агро­рин­ку Гу­ру­сва­мі Чан­дра­ше­кар, Ін­дія Q&A. За йо­го сло­ва­ми, за­раз

ле­во­ва час­тка ім­пор­то­ва­ної ро­слин­ної олії — це олія­си­рець. Усю фа­сов­ку та ра­фі­ну­ва­н­ня здій­сню­ють без­по­се­ре­дньо в Ін­дії. Так і мита де­шев­ші, і до­став­ка. Є мо­жли­вість екс­пор­ту­ва­ти вже бу­ти­льо­ва­ну олію, але це не га­ран­тує біль­шої мар­жі для ви­ро­бни­ків: ви­щі мита, до­став­ка до­рож­ча мі­ні­мум у два ра­зи й ін­ші ви­тра­ти.

«У та­кій си­ту­а­ції для Укра­ї­ни мо­же бу­ти пер­спе­ктив­ним спіль­не брен­ду­ва­н­ня і ви­ро­бни­цтво бу­ти­льо­ва­ної олії з укра­їн­ської си­ро­ви­ни на ін­дій­ських по­ту­жно­стях», — за­зна­чив Чан­дра­ше­кар. Ці­ка­ву дум­ку що­до пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті олій­них куль­тур в Укра­ї­ні ви­сло­ви­ла про­від­ний екс­перт «Укр­агро­кон­салт» Юлія Гар­ка­вен­ко. Вра­хо­ву­ю­чи брак си­ро­вин­ної ба­зи для пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті в Укра­ї­ні, мо­жна роз­гля­да­ти два сце­на­рії подаль­шо­го роз­ви­тку: слі­ду­ва­ти сві­то­вим тен­ден­ці­ям і збіль­шу­ва­ти пло­щі під олій­ні куль­ту­ри, та роз­по­ча­ти ім­порт олій­ної си­ро­ви­ни.

Пер­ший сце­на­рій ма­ло­ймо­вір­ний, оскіль­ки Укра­ї­на не мо­же збіль­шу­ва­ти пло­щі під олій­ні куль­ту­ри без­кі­не­чно, то­му що в пер­шу чер­гу стра­жда­ють зер­но­ві. Так, у 2018 ро­ці со­ня­шник став го­лов­ною сіль­сько­го­спо­дар­ською куль­ту­рою на укра­їн­сько­му рин­ку, змі­стив­ши пше­ни­цю.

Дру­гий сце­на­рій мо­же сто­су­ва­ти­ся со­є­во­го рин­ку, як, на­при­клад, у Ту­реч­чи­ні чи Ар­ген­ти­ні, де соя ім­пор­ту­є­ться або на пе­ре­роб­ку в ком­бі­кор­ми, або для за­ван­та­же­н­ня вла­сних по­ту­жно­стей. Однак Укра­ї­на має до­ста­тній по­тен­ці­ал для на­ро­щу­ва­н­ня вла­сно­го ви­ро­бни­цтва сої за ра­ху­нок зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті. Це зни­зить де­фі­цит си­ро­ви­ни для пе­ре­роб­ки. Крім то­го, час­тка про­ду­кції з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю в за­галь­но­му об­ся­зі екс­пор­ту Укра­ї­ни зна­чно зросте. Цьо­го­рі­чна кон­фе­рен­ція

Black Sea Oil Trade­2018 ста­ла ду­же пра­кти­чною для всіх уча­сни­ків га­лу­зі. За її ви­снов­ка­ми, і фер­ме­рам, і пе­ре­ро­бни­кам вже тре­ба оці­ню­ва­ти си­ту­а­цію на сві­то­во­му рин­ку та від­по­від­но до по­дій бу­ду­ва­ти пла­ни на май­бу­тнє.

ОДНИМ ІЗ НАЙ­БІЛЬШ ПЕР­СПЕ­КТИВ­НИХ РИН­КІВ ДЛЯ СО­НЯ­ШНИ­КО­ВОЇ ОЛІЇ СЬО­ГО­ДНІ Є ІН­ДІЯ, ДЕ СПО­ЖИ­ВА­Н­НЯ РО­СЛИН­НИХ ОЛІЙ СТА­НО­ВИТЬ БЛИЗЬ­КО 21 МЛН Т НА РІК

сер­гій фе­о­фі­лов, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ана­лі­ти­чно­гоагент­ства «укр­агро­кон­салт»

Оль­га тро­фім­це­ва, за­сту­пник мі­ні­страаграр­ної по­лі­ти­кита про­до­воль­ства укра­ї­ни

бен ба­кнер, ана­лі­тик AGRESOURCE, сша

кайл те­плі, старший агро­ме­тео­ро­лог RADIANT SOLUTIONS, сша

пол ма­ка­ліфф, пре­зи­дент WORLD COMMODITY ANALYSIS CORPORATION, сша

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.