ВДАЛИЙ НЕВДАЛИЙ РІК

ВИ­РО­БНИ­КИ І ПО­СТА­ЧАЛЬ­НИ­КИ СІЛЬ­СЬКО­ГО­СПО­ДАР­СЬКОЇ ТЕ­ХНІ­КИ ВІДЗНАЧАЮТЬ ЗНИЖЕННЯ ПО­ПИ­ТУ НА СВОЮ ПРО­ДУ­КЦІЮ У 2018-МУ, АЛЕ НЕ ВВА­ЖА­ЮТЬ РІК НЕ­ВДА­ЛИМ

Landlord - - ЗМІСТ - ТЕКСТ: МИХАЙЛО ДИКАЛЕНКО

Ви­ро­бни­ки і по­ста­чаль­ни­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки не вва­жа­ють 2018 рік не­вда­лим для се­бе

Ви­ро­бни­ки і дистриб’юто­ри сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки з не­о­чі­ку­ва­ним опти­мі­змом оці­ни­ли ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті у 2018 ро­ці та да­ють до­сить по­зи­тив­ні про­гно­зи на рік на­сту­пний. Та­ким став сти­слий ре­зуль­тат опи­ту­ва­н­ня най­по­ту­жні­ших опе­ра­то­рів ринку, про­ве­де­но­го Landlord на 12-й Мі­жна­ро­дній ви­став­ці «ІНТЕРАГРО 2018». На за­хо­ді бу­ли пред­став­ле­ні остан­ні до­ся­гне­н­ня та інновації сві­то­во­го та ві­тчи­зня­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня для аграр­но­го се­кто­ра, сіль­сько­го­спо­дар­ське обла­дна­н­ня для ре­мон­ту та сер­ві­су, зап­ча­сти­ни, технології то­чно­го зем­ле­роб­ства та

«ІНТЕРАГРО 2018» У ЦИФРАХ

3 ВИСТАВКОВИХ ПАВІЛЬЙОНИ та від­кри­тий екс­по­зи­цій­ний май­дан­чик за­галь­ною пло­щею 30 000 КВ. М 18 000 ПРОФЕСІЙНИХ ВІДВІДУВАЧІВ

14 КРА­ЇН-УЧАСНИЦЬ, у то­му чи­слі Ав­стрія, Іспа­нія, Іта­лія, КНР, Фран­ція та ін­ші По­над 300 КОМПАНІЙ-ЕКСПОНЕНТІВ

Близь­ко 1000 БРЕН­ДІВ 2 НАЦІОНАЛЬНІ ЕКС­ПО­ЗИ­ЦІЇ: Ні­меч­чи­ни та Фран­ції, а та­кож ко­ле­ктив­на екс­по­зи­ція компаній КНР ЗА­ГАЛЬ­НА ОЦІН­КА

Екс­по­зи­ція те­хні­ки ста­ла най­по­ту­жні­шою, що і не див­но, адже осінь і зима — час онов­ле­н­ня пар­ків сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств.

За­галь­ний вер­дикт, який ви­не­сли пред­став­ни­ки те­хні­чно­го кла­сте­ра ви­став­ки, був та­ким — про­да­жі но­вої аграр­ної те­хні­ки у по­то­чно­му ро­ці зни­зи­ли­ся у по­рів­нян­ні з 2017-м. Що­до ім­пор­ту де­хто з уча­сни­ків від­мі­тив па­ді­н­ня вво­зу на­віть на 50%. Се­ре­дня оцін­ка зниження по­пи­ту на но­ві ком­бай­ни, тра­кто­ри, сі­вал­ки, плу­ги то­що бу­ла да­на на рів­ні 25–30%.

Але все від­но­сно. Спра­ва у то­му, що кі­нець 2016 ро­ку і пер­ша по­ло­ви­на 2017-го для ди­ле­рів сіль­гос­пте­хні­ки ви­да­ли­ся

справ­жні­ми «зо­ло­ти­ми жни­ва­ми» — скла­ди не всти­га­ли по­пов­ню­ва­ти­ся но­ви­ми над­хо­дже­н­ня­ми. Втім, то­ді для ви­со­ко­го по­пи­ту бу­ли об’єктивні під­ста­ви — гар­ний ва­ло­вий збір куль­тур збіг­ся у ча­сі з вда­лою кон’юн­кту­рою на сві­то­вих рин­ках сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів. Крім то­го, у бу­рем­ні 2014–2015 ро­ки на ринку на­ко­пи­чив­ся чи­ма­лий від­кла­де­ний по­пит — агра­рії про­сто по­бо­ю­ва­ли­ся ку­пу­ва­ти но­ву те­хні­ку. Все це і ви­ли­ло­ся у ви­со­кий по­пит у 2016–2017 ро­ках.

Якщо ж про­ана­лі­зу­ва­ти ди­на­мі­ку про­да­жів те­хні­ки за більш три­ва­лий пе­рі­од у ві­сім-де­сять ро­ків, то, як за­зна­ча­ли ке­рів­ни­ки і вла­сни­ки ба­га­тьох компаній, одра­зу по­мі­тно: ре­а­лі­за­ція сіль­го­спма­шин в Укра­ї­ні продовжує по­сту­по­во зро­ста­ти. Більш то­го, змі­ню­є­ться са­ма якість по­пи­ту — на­віть не­ве­ли­кі фер­мер­ські го­спо­дар­ства прагнуть до­лу­чи­ти­ся до ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів про­від­них сві­то­вих брен­дів. І більш високі ціни їх не від­ля­ку­ють — агра­рії вже на­вчи­ли­ся до­бре ра­ху­ва­ти ефект, який дає за­сто­су­ва­н­ня но­вих те­хні­чних рі­шень.

На на­ше про­ха­н­ня мо­жли­вий роз­ви­ток по­дій на най­ближ­чі ро­ки спро­гно­зу­вав ди­ре­ктор Тор­го­во­го до­му Elvorti В’яче­слав Кі­вер­ник. На дум­ку фа­хів­ця, у 2019 ро­ці ви­ро­бни­кам і ди­ле­рам те­хні­ки не варто очі­ку­ва­ти на­две­ли­ких бо­ну­сів — адже си­ну­со­ї­да по­пи­ту на те­хні­ку має при­бли­зно п’яти­рі­чний цикл. Якщо вра­ху­ва­ти вда­лі 2016–2017 ро­ки, по­пит на аграр­ну те­хні­ку мо­же зна­чно зро­сти при­бли­зно у 2020–2021-му. Мо­жли­во, на­сту­пно­го ро­ку ринок бу­де де­що актив­ні­шим і спо­сте­рі­га­ти­ме­ться не­ве­ли­ке зро­ста­н­ня по­пи­ту в по­рів­нян­ні з по­то­чним.

САМОХІДНА — ДВА СЕГМЕНТИ Як роз­по­від­ає ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу кор­по­ра­ції AGCO у Схі­дній Єв­ро­пі Ан­тон Ко­стир­ко, за­раз два сегменти тра­кто­рів ви­ді­ля­ю­ться се­ред ін­ших за по­пи­том. Пер­ший — агре­га­ти по­ту­жні­стю 100–

200 к. с., дру­гий — 300–400 к. с. Са­ме ці два сегменти, на йо­го по­гляд, бу­дуть трен­до­ви­ми най­ближ­чи­ми ро­ка­ми. Тра­ктор на 300–400 к. с. — основ­на ма­ши­на у го­спо­дар­ствах, яка зда­тна ви­рі­шу­ва­ти май­же всі зав­да­н­ня. Цей се­гмент при­ре­че­ний на зро­ста­н­ня — адже не­вдов­зі пі­де цикл за­мі­ни ста­рої те­хні­ки на но­ву. За йо­го сло­ва­ми, не­зва­жа­ю­чи на за­галь­не упо­віль­не­н­ня ринку, по­то­чний рік став вда­лим для про­да­жів тра­кто­рів Massey

Ferguson. Про­да­жі зро­сли як у фі­зи­чно­му ви­мі­рі, так і за час­ткою ринку, яку за­йма­ють тра­кто­ри цьо­го брен­ду.

Крім то­го, як роз­по­від­ає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Агро­спейс» (один з ди­ле­рів AGCO) Іл­ля Сма­гле­цький, цей рік став успі­шним для де­бю­ту тра­кто­рів Valtra на укра­їн­сько­му ринку. «Агро­спейс» вже про­да­ла два тра­кто­ри Т-се­рії: один у ма­кси­маль­ній ком­пле­кта­ції Valtra Т234 Versu з но­вим ре­во­лю­цій­ним під­ло­кі­тни­ком управ­лі­н­ня Valtra Smarttouch, дру­гий — Valtra Т194 Active. При цьо­му Сма­гле­цький не вва­жає, що Valtra бу­де якось «кон­флі­кту­ва­ти» із ще одним брендом тра­кто­рів у лі­ній­ці ком­па­нії — Fendt. Адже Valtra бу­де по­зи­ціо­ну­ва­ти­ся у потужності 200+ к. с., а Fendt пред­став­ля­ти­ме се­гмент більш по­ту­жних ма­шин, які ся­га­ють 600–650 к. с.

Ком­па­нія New Holland та­кож пред­ста­ви­ла тра­кто­ри у двох кла­сах: тра­ктор Т9 на 405 к. с. та пе­ре­ві­ре­ний ча­сом Т6020 із се­гмен­та агрегатів по­ту­жні­стю близь­ко 100 к. с., по­пит на які зро­стає.

При­кра­сою екс­по­зи­ції став но­вий ро­тор­ний ком­байн ро­ди­ни CR із вста­нов­ле­ною си­сте­мою ін­те­ле­кту­аль­но­го ке­ру­ва­н­ня, яка ав­то­ма­ти­чно на­ла­што­вує ком­байн за­ле­жно від кон­кре­тних умов на кон­кре­тно­му по­лі (во­ло­гість, вро­жай­ність то­що). У подаль­шо­му, як за­зна­чи­ли у New Holland, ком­па­нія роз­гля­дає Україну як країну для ви­во­ду най­но­ві­тні­ших роз­ро­бок — на­при­клад, ав­то­ном­них са­мо­хі­дних при­стро­їв, яки­ми мо­жна управ­ля­ти вза­га­лі ди­стан­цій­но, без во­дія.

Ком­бай­ни пред­ста­ви­ла і ком­па­нія CLAAS, зокре­ма ві­до­му всім агра­рі­ям Укра­ї­ни мо­дель си­ло­сно­го ком­бай­ну JAGUAR з уні­каль­ною кон­це­пцію по­то­ку ро­слин­ної ма­си, ши­ро­ким ви­бо­ром зер­но­вих про­це­со­рів «корн-кре­ке­рів» по­ту­жні­стю до 884 к. с.

Те­зу про укра­їн­ський ринок як най­більш при­ва­бли­вий для пре­зен­та­ції та за­про­ва­дже­н­ня най­но­ві­тні­ших роз­ро­бок лі­де­рів се­гмен­та са­мо­хі­дної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки під­три­ма­ла і ві­до­ма фран­цузь­ка ком­па­нія Berthoud. Во­на пред­ста­ви­ла но­вий са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Bruin, який був роз­ро­бле­ний за ре­ко­мен­да­ці­я­ми ві­тчи­зня­них фер­ме­рів з про­від­них сіль­ських го­спо­дарств.

Но­вин­ка Berthoud має по­ту­жність 275 к. с. та роз­ви­ває швид­кість до 35 км/год. Мо­дель мо­же працювати у будь-яких умо­вах зав­дя­ки ши­ро­ко­ра­ді­у­сній гі­драв­лі­чно-

ре­гу­льо­ва­ній ши­ри­ні ко­лії від 3 до 4 м і має гі­драв­лі­чний клі­ренс до 180 см.

ПРИЧІПНА — ІННОВАЦІЇ ПЕРШ ЗА ВСЕ Ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки та еле­мен­ти бу­ли пред­став­ле­ні всі­ма ком­па­ні­я­ми, що пре­зен­ту­ва­ли са­мо­хі­дну те­хні­ку. Стен­ди компаній, що пред­ста­ви­ли при­чі­пну те­хні­ку, бу­ли справ­жнім фе­єр­вер­ком ін­но­ва­цій.

На­при­клад, ко­сар­ка CLAAS DISCO

3200 TRC, осна­ще­на валь­це­вою плю­щил­кою для за­го­тів­лі сі­на­жу (або сі­на) з бо­бо­вих трав і си­сте­мою гі­дро­пнев­ма­ти­чно­го роз­ван­та­же­н­ня ко­сар­ко­во­го бру­са ACTIVE FLO, мо­же працювати при змен­ше­них обер­тах і еко­но­ми­ти до 20% паль­но­го. Окре­мо пред­став­ни­ки ком­па­нії пре­зен­ту­ва­ли ін­но­ва­цій­ну роз­роб­ку — си­сте­му ди­стан­цій­ної сер­ві­сної під­трим­ки від ди­ле­рів CLAAS REMOTE SERVICE. З її до­по­мо­гою сер­ві­сний ін­же­нер ма­ти­ме змо­гу здій­сни­ти від­да­ле­ну ді­а­гно­сти­ку. Ком­па­нія LEMKEN пред­ста­ви­ла на «ІНТЕРАГРО» два но­вих агре­га­ти — ди­ско­ву бо­ро­ну Rubin 10, яка змі­ни­ла по­пе­ре­дній бес­тсе­лер Rubin 9, і Diamant 16, який за­мі­нив у порт­фе­лі Diamant 11. Най­ближ­чі п’ять ро­ків у гло­баль­но­му агро­се­кто­рі, на пе­ре­ко­на­н­ня фа­хів­ців LEMKEN, прой­дуть під зна­ком подаль­шо­го по­всю­дно­го впро­ва­дже­н­ня си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства. Вла­сне, тренд до цьо­го LEMKEN вло­ви­ла ще де­кіль­ка ро­ків то­му і за­раз вже ви­ве­ла на ринок від­по­від­ні рі­ше­н­ня. Три ро­ки то­му бу­ли пре­зен­то­ва­ні мо­де­лі не­ве­ли­ких плу­гів, які мо­жуть управ­ля­ти­ся зі смар­тфо­на, з офі­су.

Тра­ди­цій­но ве­ли­ку ува­гу при­вер­ну­ла екс­по­зи­ція на­ві­сної та при­чі­пної те­хні­ки одно­го з най­біль­ших ви­ро­бни­ків у сві­ті — ком­па­нії KUHN, яка на сьо­го­дні має у порт­фе­лі більш ніж 3050 рі­зних най­ме­ну­вань і ви­пу­скає по­над 65 000 оди­ниць те­хні­ки на рік. KUHN зав­жди на ві­стрі ін­но­ва­цій — у Києві ви­ро­бник пре­зен­ту­вав ви­со­ко­то­чний роз­ки­дач до­брив Axis і но­ву сі­вал­ку для швид­кі­сно­го ви­сі­ву Maxima3. Агре­гат на­ле­жить до но­вої ге­не­ра­ції сі­ва­лок, які при­сто­со­ва­ні до су­ча­сних си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Та­кож у ком­па­нії звер­ну­ли ува­гу на но­ву мо­ди­фі­ка­цію лу­щиль­ни­ка Optimer з ве­ли­ки­ми ди­ска­ми, що під­ви­щу­ють про­ду­ктив­ність про­ве­де­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських опе­ра­цій.

А ро­дзин­кою ста­ла пре­зен­та­ція но­во­го са­мо­хі­дно­го об­при­ску­ва­ча Stronger HD зі штан­га­ми до 40 м, еле­ктрон­ним управ­лі­н­ням дви­гу­ном і гі­дро­ста­ти­чною транс­мі­сі­єю. Як від­мі­тив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Кун-україна» Асад Ла­пш, цьо­го ро­ку ком­па­нія ви­сту­пи­ла одра­зу у двох кла­сах і пред­ста­ви­ла як са­мо­хі­дну, так і при­чі­пну те­хні­ку.

Тренд ринку до швид­кі­сно­го ви­сі­ву вло­ви­ли й у ком­па­нії Maschio Gaspardo, пре­зен­ту­вав­ши но­ві­тній апа­рат для швид­кі­сної сів­би Chrono. Як роз­по­вів ди­ре­ктор «Ма­скіо-га­спар­до Україна» Дми­тро Да­ви­ден­ко, но­вий агре­гат роз­ра­хо­ва­ний на всі ти­пи го­спо­дарств, вклю­ча­ю­чи і ма­лі, які за­ці­кав­ле­ні у впро­ва­джен­ні ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го швид­кі­сно­го по­сі­ву про­са­пних куль­тур.

Він вва­жає вітчизняний ринок пер­спе­ктив­ним для та­ких роз­ро­бок, бо, на йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, укра­їн­ський агра­рій — один з най­більш сприйня­тли­вих до будь-яких ін­но­ва­цій. Вже на­ве­сні 2019 ро­ку ком­па­нія пла­нує при­вез­ти до Укра­ї­ни пер­ші сі­вал­ки, уком­пле­кто­ва­ні Chrono, — як для ви­про­бо­ву­вань в умо­вах ре­аль­но­го по­ля у го­спо­дар­ствах, так і для де­мо­ту­рів, що став­лять за ме­ту озна­йом­ле­н­ня агра­рі­їв з но­ви­ми мо­жли­во­стя­ми.

По­тре­би не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств у ін­но­ва­ці­ях по­мі­ти­ли й у P TTINGER в Укра­ї­ні, під­го­ту­вав­ши для них одра­зу три уні­каль­них рі­ше­н­ня. За сло­ва­ми бренд-ме­не­дже­ра ком­па­нії Во­ло­ди­ми­ра Мір­нен­ка, це ком­плекс MULTILINE (ком­бі­на­ція дискової борони із сі­вал­кою — сі­вал­ка лег­ко зні­ма­є­ться, і фер­мер мо­же працювати з агре­га­том, як зі зви­чай­ною бо­ро­ною), сі­вал­ка AEROSEM, яка є ком­бі­на­ці­єю сі­вал­ки з ро­та­цій­ною бо­ро­ною, що по­єд­нує технології зер­но­во­го і то­чно­го ви­сі­ву, і на­ре­шті плуг SERVO 35S. Йо­го ком­па­нія го­ту­ва­ла спе­ці­аль­но для цьо­го­рі­чної укра­їн­ської екс­по­зи­ції. Він став від­по­від­дю на тен­ден­цію збіль­ше­н­ня пар­ку тра­кто­рів невеликої потужності у 100–200 к. с. і пев­но­го де­фі­ци­ту які­сної при­чі­пної те­хні­ки, яка б роз­ро­бля­ла­ся ви­клю­чно для екс­плу­а­та­ції з та­ки­ми тра­кто­ра­ми. На дум­ку Мір­нен­ка, плуг бу­де ці­ка­вий для фер­ме­рів із зе­мель­ним бан­ком у 500–1500 га. Він від­рі­зня­є­ться ду­же про­стою си­сте­мою на­ла­шту­ва­н­ня і по­си­ле­ною ра­мою, яка дає до­да­тко­ві 25% су­про­ти­ву до про­кру­чу­ва­н­ня. На екс­по­зи­ції ком­па­нії MZURI від­мі­ти­ли постійно зро­ста­ю­чий в Укра­ї­ні по­пит на по­сів­ні ком­пле­кси си­сте­ми Mzuri Pro-til. Те­хно­ло­гія, що вті­ле­на у них, про­яв­ляє се­бе у не­спри­я­тли­ві за по­го­дни­ми умо­ва­ми сіль­сько­го­спо­дар­ські се-

зо­ни, яких в Укра­ї­ні вже на­лі­чу­є­ться ві­сім з ко­жних 10. За ін­фор­ма­ці­єю MZURI, чо­ти­ри ди­ле­ри ком­па­нії, що за­без­пе­чу­ють по­кри­т­тя всі­єї те­ри­то­рії Укра­ї­ни, за­раз пра­цю­ють з рі­зни­ми за роз­мі­ра­ми зе­мель­но­го бан­ку клі­єн­та­ми. Се­ред по­ку­пців сі­ва­лок ком­па­нії є фер­ме­ри з по­ля­ми у 500 га, а є й агро­хол­дин­ги з бан­ка­ми у 300 000 га. Те­хно­ло­гія, яку про­по­нує ком­па­нія, до­сту­пна для всіх або май­же для всіх ти­пів ві­тчи­зня­них сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств. По­пит на си­сте­ми за­раз вста­но­ви­ся на та­ко­му рів­ні, що за­вод у Ве­ли­ко­бри­та­нії про­сто не всти­гає ви­ко­ну­ва­ти всі за­мов­ле­н­ня, у то­му чи­слі й з Укра­ї­ни. То­му бу­ло прийня­те рі­ше­н­ня про від­кри­т­тя но­во­го ви­ро­бни­цтва у Поль­щі. У MZURI не ви­клю­ча­ють, що у май­бу­тньо­му мо­же роз­гля­да­ти­ся і пи­та­н­ня роз­мі­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва у на­шій кра­ї­ні. Ні­ме­цький гі­гант Horsch се­ред ін­но­ва­цій­них роз­ро­бок для екс­по­зи­ції на «ІНТЕРАГРО» обрав но­ві­тній при­чі­пний об­при­ску­вач Horsch Leeb 4Х, го­лов­на ме­та яко­го — за­пов­ни­ти ва­кан­тну ні­шу об­при­ску­ва­чів не­ве­ли­ко­го об’єму (3800 л). Про­ду­ктив­ність мем­бра­но-пор­шне­во­го на­со­са становить 270 л/хв. При­во­ди­ться він в дію че­рез кар­дан­ну пе­ре­да­чу ВВП тра­кто­ра. Та­кож йо­го мо­жна до­уком­пле­кту­ва­ти гі­драв­лі­чним на­со­сом, за до­по­мо­гою яко­го гі­драв­лі­чна си­сте­ма

об­при­ску­ва­ча мо­же бу­ти ав­то­ном­ною. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «ХОРШ Україна» Клют Йо­хан­нес Мар­тін по­ві­до­мив, що у 2019 ро­ці ком­па­нія роз­по­чи­нає мас­шта­бне бу­дів­ни­цтво вла­сно­го на­вчаль­но­го цен­тру та скла­ду: «Укра­їн­ський ринок для нас ду­же ва­жли­вий. Цьо­го ро­ку ми при­дба­ли зе­мель­ну ді­лян­ку, на якій зби­ра­є­мо­ся вже на­сту­пно­го ро­ку побудувати ба­зу. Це бу­де осві­тній центр та цен­траль­ний склад зап­ча­стин».

Два но­вих агре­га­ти для обро­бі­тку ґрун­ту пред­ста­ви­ла ком­па­нія Great Plains. Пер­ший — Max-chisel, агре­гат для основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту на гли­би­ну до 30 см (як пра­ви­ло, це осін­ні по­льо­ві ро­бо­ти). Ґрунт обро­бля­є­ться вер­ти­каль­но, без пе­ре­во­ро­ту ша­ру, збе­рі­га­ю­чи всі ор­га­ні­чні спо­лу­ки. Дру­гий — Turbo-max, який за­сто­со­ву­є­ться для по­верх­не­во­го обро­бі­тку. Він при­зна­че­ний для екс­плу­а­та­ції протягом всьо­го се­зо­ну — від за­кри­т­тя во­ло­ги до під­го­тов­ки ґрун­ту для по­сі­ву. Оби­два агре­га­ти роз­ра­хо­ва­ні на най­більш ма­со­вий се­гмент тра­кто­рів у пар­ку укра­їн­ських фер­ме­рів — 250– 340 к. с. Те­хні­ка пред­став­ле­на у рі­зних мо­ди­фі­ка­ці­ях за роз­мі­ра­ми і роз­ра­хо­ва­на на рі­зні за пло­щею по­ля.

96 «ІНТЕРАГРО 2018»: ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ СТЕНД BERTHOUD

демонстраційний Стенд BERTHOUD агро­клі­ма­ту, обла­дна­н­ня та технології для ро­слин­ни­цтва, агро­хі­мія.

тра­кто­ри MASSEY FERGUSON

го­лов­ний агроном прат «агро­форт» гру­пи мхп Віктор Чай­ков­ський наСтен­ді LANDLORD

тра­кто­ри NEW HOLLAND

ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «агро­спейс» іл­ля Сма­гле­цький

ком­байн CLAAS

тра­кто­ри FENDT

ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «лем­кен-україна» ар­тем ка­ла­шнік

інноваціїВід LEMKEN

те­хні­ка MASCHIO GASPARDO

те­хні­ка KUHN

те­хні­ка P TTINGER

те­хні­ка TECNOMA

бренд-ме­не­джер P TTINGER В укра­ї­ні Во­ло­ди­мир мір­нен­ко

те­хні­ка HORSCH

ди­ре­ктор ком­па­нії AGRO-LAND GROUP ма­рек ру­жняк

те­хні­ка GREAT PLAINS

Ві­тчи­зня­на те­хні­ка ELVORTI

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.