Ibis Styles Ль­вів Центр – ваш стиль­ний го­тель у сер­ці Ль­во­ва

Lichniy schet - - Портмоне: Досуг -

Ibis Styles Ль­вів Центр – це пер­ший пред­став­ник брен­ду ibis Styles в Україні та ре­гіоні СНД за­га­лом, який з 2015 ро­ку здійс­нює свою діяль­ність на ту­ри­стич­но­му рин­ку Ль­во­ва під управ­лін­ням лі­ди­ру­ю­чо­го у Єв­ро­пі опе­ра­то­ра Accorhotels. Су­час­на 8-по­вер­хо­ва будів­ля го­те­лю зна­хо­дить­ся в істо­рич­но­му цен­трі мі­ста, на те­ри­торії, що вне­се­на у Світо­ву спад­щи­ну ЮНЕСКО.

Но­мер­ний фонд іbis Styles Ль­вів Центр на­ра­хо­вує 77 го­стьо­вих кім­нат та скла­даєть­ся з ка­те­горій «Стан­дарт» та «По­кра­ще­ний». Ди­зайн го­те­лю вда­ло поєд­нує мо­ти­ви українсь­кої на­ціо­наль­ної куль­ту­ри та функ­ціо­наль­ний ком­форт, а йо­го осна­щен­ня за­без­пе­чує ком­фортне про­жи­ван­ня не тіль­ки ін­диві­ду­аль­ним ту­ри­стам і біз­не­спо­до­ро­жу­ю­чим, а та­кож сім’ям з дітьми та ту­ри­стич­ним групам. На «ну­льо­во­му» по­вер­сі у роз­по­ряд­жен­ні го­стей про­сто­рий лоб­бі з ком­форт­ною зо­ною для від­по­чин­ку та на­по­я­ми, біз­не­ску­то­чок, дитяча іг­ро­ва зо­на, а та­кож ре­сто­ран італійсь­кої кух­ні ві­до­мої українсь­кої ме­ре­жі.

Якість та ком­форт сну га­ран­тує унікальне ліж­ко Sweet Bed by ibis Styles, тех­но­ло­гія яко­го ро­з­роб­ле­на ек­с­клю­зив­но для брен­ду ibis Styles. У та­риф на про­жи­ван­ня вклю­че­но сні­да­нок «шведсь­кий стіл», без­лі­міт­ний Wi-fi. Для ком­фор­ту го­стей го­тель про­по­нує до­дат­ко­ві по­слу­ги кон­сь­єр­жа: транс­фер, ор­гані­за­ція ек­с­кур­сій­них про­грам, бро­ню­ван­ня авіа­к­вит­ків, по­слу­ги кур’єра та ряд ін­ших. Та­кож у роз­по­ряд­жен­ні го­стей пра­су­валь­на кім­на­та.

На веб-сторін­ці го­те­лю www.ibis.com/9709 є мож­ливість за­пла­ну­ва­ти свою по­до­рож, обрав­ши ка­те­горію но­ме­ру і най­оп­ти­маль­ні­ший та­риф­ний план, а та­кож визна­чи­ти марш­рут доїз­ду до го­те­лю з ае­ро­пор­ту та вок­за­лів, оці­ни­ти від­стань до най­б­лиж­чих ар­хі­тек­тур­них пам’яток та ту­ри­стич­них атрак­цій Ль­во­ва для ко­рис­но­го пла­ну­ван­ня сво­го ча­су за­зда­ле­гідь.

Для по­стій­них відві­ду­ва­чів діє про­гра­ма ло­яль­но­сті Leclub Accorhotels, учас­ни­ки якої ма­ють мож­ливість ско­ри­ста­тись спе­ціаль­ни­ми про­по­зи­ція­ми, зниж­ка­ми та особ­ли­ви­ми при­віле­я­ми, се­ред яких: без­ко­штов­ні ран­нє по- се­лен­ня та піз­ній виїзд, ак­ції на про­жи­ван­ня та по­слу­ги, на­ко­пи­чу­ван­ня балів за про­жи­ван­ня та мож­ливість опла­ти ни­ми по­слуг або про­жи­ван­ня в більш ніж 5000 го­те­лях ме­ре­жі по усьо­му світу, а та­кож ба­га­то ін­ших, не менш при­єм­них, бо­ну­сів.

іbis Styles Ль­вів Центр – ваш стиль­ний го­тель в сер­ці Ль­во­ва.

79005, Ль­вів, Украї­на вул. Шу­хе­ви­ча, 3 +380 (32) 254-67-67 H9709@accor.com ibis.com/9709

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.