Зи­мо­ва каз­ка в «Дитячій Пла­неті»

Lichniy schet - - Портмоне: Путешествия -

Зпри­хо­дом зи­ми та хо­ло­ду бать­ки ча­сто пи­та­ють се­бе, ку­ди піти з ди­ти­ною у вихід­ні та як роз­ва­жи­ти дітво­ру під час канікул. У «Дитячій Пла­неті» зна­ють про роз­ва­ги все. Ця зи­ма бу­де особ­ли­во яс­кра­вою, ад­же ми вже за­пла­ну­ва­ли ці­каві ак­тив­но­сті для всієї ро­ди­ни.

У «Дитячій Пла­неті» ба­га­то роз­ваг – ба­ту­ти, ла­біринт, рол­лер­дром, мо­туз­ко­вий парк, іг­ро­ві ав­то­ма­ти та X-box, кон­струк­то­ри, на­стіль­ні ігри, для по­си­дю­чих ді­тей – роз­пис гіп­со­вих фі­гу­рок та іграш­ки для ді­тей мо­лод­шо­го віку.

«Дитяча Пла­не­та» — екс­перт в ор­гані­за­ції днів на­род­жен­ня. Ми знає­мо все про те, як ор­гані­зу­ва­ти ці­ка­ве, ве­се­ле та драй­во­ве свя­то, яке за­пам’ятаєть­ся на­дов­го. У кож­но­му на­шо­му пар­ку є те­ма­тич­ні кім­на­ти для свят­ку­ван­ня дня на­род­жен­ня: прин­це­си, нін­дзяґо, по­сі­па­ки, лю­ди­на-павук то­що. До­свід­чені ані­ма­то­ри-су­пер­ге­рої зроб­лять свя­то яс­кра­вим та неза­бут­нім.

З груд­ня до се­ре­ди­ни січ­ня у «Дитячій Пла­неті» про­во­дять­ся но­воріч­ні спек­таклі, кве­сти та ін­тер­ак­тив­ні про­гра­ми для ді­тей.

Ін­тер­ак­тив­на ви­ста­ва – яс­кра­вий спек­такль із за­хо­плю­ю­чим сю­же­том та ці­ка­ви­ми ге­ро­я­ми. Го­лов­ний ге­рой – по­ро­ся Су­перх­рю. Ра­зом із ним, Ді­дом Мо­ро­зом та Сні­гу­ронь­кою діти ви­ру­шать на­зустріч при­го­дам та за­ну­рять­ся в чарів­ний світ каз­ки та чу­дес.

Іг­ро­ва про­гра­ма – і тут улюб­ле­ний каз­ко­вий ге­рой не дасть за­су­му­ва­ти! На ді­тей че­ка­ють ве­селі кон­кур­си та роз­ва­ги, те­ма­тич­ні ігри, дис­ко­те­ка та при­вітан­ня від Ді­да Мо­ро­за та Сні­гу­ронь­ки. Но­воріч­ний на­стрій та драй­во­ві роз­ва­ги га­ран­то­вані!

Но­воріч­ний квест – це мож­ливість ве­се­ло про­ве­сти час із дру­зя­ми та від­чу­ти се­бе справж­нім су­пера­ген­том. Роз­ва­ги для ак­тив­них та кміт­ли­вих! Діти роз­га­да­ють за­гад­ки, дізна­ють­ся ба­га­то ці­ка­вих фак­тів, відві­да­ють таєм­ни­чі міс­ця та знай­дуть скар­би.

Щоб зро­би­ти свя­то ще яс­краві­шим, ви мо­же­те при­дба­ти со­лод­кий по­да­ру­нок.

А що ж ро­би­ти бать­кам у той час, по­ки діти ак­тив­но про­во­дять до­звіл­ля? Вра­хо­ву­ю­чи по­ба­жан­ня та сма­ки наших го­стей, ми ро­з­ро­би­ли декіль­ка видів ме­ню: дитяче, єв­ро­пейсь­ке, японсь­ке та гриль-ме­ню і особ­ли­вої ува­ги за­слу­го­вує на­ша кон­ди­терсь­ка. Всі стра­ви го­ту­ють­ся зі сві­жих про­дук­тів «з-під но­жа», ви мо­же­те бу­ти впев­нені в яко­сті їжі на­шо­го ре­сто­ра­ну.

До зустрічі у «Дитячій Пла­неті»! Тут трап­ля­ють­ся ди­ва!

Лінія тур­бо­ти: 0 800 30 33 30 dityacha-planeta.com

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.