Я уяви­ла со­бі

Marshrut №1 - - ТЕМА ВИПУСКУ: НІША - А. Гав­ри­люк

«світ ідей» у ви­гля­ді ко­смо­су, де ко­жна за­дум­ка вже має своє мі­сце на по­ли­чці. Іно­ді зда­є­ться, що вже й не­має віль­но­го мі­сця, що усе ре­а­лі­зо­ва­не... Аж ра­птом з’яв­ля­є­ться влу­чна ідея та осві­тлює віль­ну ні­шу! Обра­зом для ці­єї влу­чної ідеї ста­ла лам­по­чка, але во­дно­час во­на схо­жа й на мі­кро­фон, бо дає мо­жли­вість, щоб жо­ден го­лос не за­гу­бив­ся у Все­сві­ті, щоб був по­чу­тий. А ще ця лам­па-мі­кро­фон по­ді­бна до отво­ру для клю­чів, бо ідеї не ся­ють са­мі по со­бі, і до них тре­ба під­би­ра­ти­ся, як до за­хо­ва­них скар­бів. Шля­хом лю­бо­ві до сво­єї спра­ви, осо­бли­во­го по­гля­ду на світ нав­ко­ло, проб та по­ми­лок... Тож ма­ю­чи клю­чі, мо­жна за­па­ли­ти яскра­ву ідею і зайня­ти ні­шу на «за­пов­не­ній по­ли­чці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.