Ков­ток істо­рії

За що ці­ну­ють най­ві­до­мі­ші на­пої сві­ту

Marshrut №1 - - ТЕМА ВИПУСКУ: НІША -

Існує дум­ка: що по­ва­жні­ший вік на­пою, то ви­щі йо­го якість і вар­тість. Ча­сто це справ­ді так, хо­ча річ не в кіль­ко­сті ро­ків як та­ких, а в те­хно­ло­гі­ях ви­го­тов­ле­н­ня. Най­дав­ні­ші ви­на сві­ту за­ці­кав­лять хі­ба істо­ри­ків, а ті, що де­ся­ти­лі­т­тя­ми ле­жа­ли на дні оке­а­ну, ма­ло хто на­ва­жи­ться ску­шту­ва­ти. До ре­чі, ве­ли­ка час­тка ці­ни зна­ме­ни­тих на­по­їв — це вар­тість пля­шки з до­ро­го­цін­них ка­ме­нів. «Мар­шрут №1» ді­знав­ся про най­ві­до­мі­ші на­пої сві­ту.

ТИСЯЧОЛІТНІ КРАПЛІ

Ви­но є одним із най­дав­ні­ших на­по­їв, ві­до­мих люд­ству. Ар­хе­о­ло­ги час від ча­су зна­хо­дять у рі­зних ку­то­чках пла­не­ти ста­ро­вин­ні пля­шки з цим на­по­єм, які пе­ре­жи­ли де­ся­тки пра­ви­те­лів, вій­ни, сти­хій­ні ли­ха... От на ре­сур­сі Zenun роз­по­від­а­ють, що в Ки­таї ко­лись зна­йшли ви­но, яко­му близь­ко 3500 ти­сяч ро­ків, у Вір­ме­нії — на­пій ві­ком по­над 4000 ро­ків, в Іра­ні — ві­ком по­над 5000 ро­ків. Про­те ску­шту­ва­ти та­кі ар­те­фа­кти на­вряд чи мо­жли­во — у ста­ро­дав­ньо­му по­су­ді зна­хо­дять фа­кти­чно «слі­ди» на­по­їв.

Втім, якось ар­хе­о­ло­га­ми по­ща­сти­ло зна­йти ці­лих п’ять лі­трів ри­со­во­го ви­на з Ки­таю, яко­му, як ви­яви­ло­ся, по­над дві ти­ся­чі ро­ків. Але, пи­шуть на сай­ті Zenun, охо­чих йо­го ску­шту­ва- ти не зна­йшло­ся, бо на­пій збе­рі­гав­ся у брон­зо­вій по­су­ди­ні, яка на­пев­не оки­сли­ла­ся й зі­псу­ва­ла на­пій.

От фран­цузь­ке ви­но Chateau d’Yquem уро­жаю 1787 ро­ку зна­чно мо­лод­ше, але є одним із най­до­рож­чих на пла­не­ті. 2006 ро­ку йо­го про­да­ли за 90 000 до­ла­рів.

ІЗ СА­МО­ГО ДНА

Ку­ме­дна істо­рія, пов’яза­на з дав­ні­ми на­по­я­ми, тра­пи­ла­ся 2015 ро­ку. Про неї ми ді­зна­лись на сай­ті бри­тан­сько­го ви­да­н­ня The Independent. От­же, в аме­ри­кан­сько­му мі­сті Чарль­стон, штат Пів­ден­на Ка­ро­лі­на, ску­шту­ва­ли вміст пля­шки, яку зна­йшли на за­то­ну­ло­му 1864 ро­ку су­дні «Ма­рія Це­ле­ста». Де­гу­ста­ція ви­яви­ла­ся го­лов­ною ці­ка­вин­кою ку­лі­нар­но­го фе­сти­ва­лю. Со­ме­льє до­ве­ло­ся ску­шту­ва­ти ка­ла­му­тну сі­ро-жов­ту рі­ди­ну зі сма­ком мор­ської во­ди, бен­зи­ну, оцту й «від­тін­ка­ми ци­тру­со­вих та ал­ко­го­лю». Мі­цність на­пою ста­но­ви­ла 38 гра­ду­сів. Екс­пер­ти при­пу­сти­ли, що у пля­шці збе­рі­га­лось іспан­ське крі­пле­не ви­но або спир­то­вий роз­чин, про­те за 151 рік «ви­трим­ки» на дні оке­а­ну основ­ним ком­по­нен­том на­пою ста­ла со­ло­на во­да.

Ін­ко­ли з за­то­ну­ли­ми на­по­я­ми тра­пля­є­ться іна­кше. Пев­но, най­до­рож­чим у сві­ті шам­пан­ським є Heidsieck 1907 Diamant Bleu cuvee — на ау­кціо­нах ці­на за одну йо­го пля­шку ся­га­ла 275 000 до­ла­рів. З ін­тер­не­ту мо­жна ді­зна­ти­ся, що 1916 ро­ку швед­ське су­дно ве­зло по­над 2000 пля­шок цьо­го на­пою спе­ці­аль­но для ро­сій­сько­го ім­пе­ра­то­ра Ми­ко­ли II. Однак су­дно за­то­ну­ло, і шам­пан­ське про­ле­жа­ло на дні Фін­ської за­то­ки до 1997 ро­ку. А то­ді во­до­ла­зи змо­гли під­ня­ти біль­шу ча­сти­ну пля­шок Hiedsieck 1907. Де­гу­ста­ція по­ка­за­ла, що шам­пан­ське має чу­до­ві аро­мат і смак. Тож не див­но, що всі пля­шки роз­ку­пи­ли на ау­кціо­нах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.