4 «АФЕРА ДОКТОРА НОКА»

Marshrut №1 - - News -

Ори­гі­наль­на на­зва: Knock Ре­жи­сер: Лор­рейн Ле­ві Кра­ї­на: Фран­ція

Рік: 2017

Жанр: ко­ме­дія

У ро­лях: Омар Сі, Ана Жі­рар­до

Дія від­бу­ва­є­ться у фран­цузь­ко­му мі­сте­чку Сен-Мо­ріс у се­ре­ди­ні ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Нок по­тре­бує гро­шей, тож іде на хи­трість. Чо­ло­вік ви­дає се­бе за лі­ка­ря і зму­шує здо­ро­вих па­ці­єн­тів по­ві­ри­ти, що во­ни сер­йо­зно хво­рі. Спо­ча­тку все ні­би­то вда­є­ться, але в та­кій спра­ві — не без ри­зи­ків та не­спо­ді­ва­нок. У жит­ті Нока з’яв­ля­ю­ться сим­па­ти­чна дів­чи­на та друг із ми­ну­ло­го, який мо­же ви­ве­сти йо­го на чи­сту во­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.