ГЕЛЬСІНБОРГ

Marshrut №1 - - News -

Це одне з най­дав­ні­ших міст Шве­ції, за­сно­ва­не 21 трав­ня 1085 ро­ку. Три­ва­лий час (до 1658 ро­ку) во­но пе­ре­бу­ва­ло під кон­тро­лем Да­нії. Зав­дя­ки сво­їй мі­цній фор­те­ці Гельсінборг був ва­жли­вим цен­тром у се­ре­дні ві­ки, за­зна­чає «Бри­та­ні­ка». Ни­ні, за да­ни­ми «Ві­кі­пе­дії», у мі­сті ме­шкає по­над 95 ти­сяч лю­дей, і во­но є по­ту­жним ді­ло­вим, транс­порт­ним та тор­го­вель­ним ву­злом. Гельсінборг, який роз­та­шо­ва­ний у най­вуж­чо­му мі­сці про­то­ки Ере­сунн (ін­ша її на­зва — Зунд), на­зи­ва­ють «пер­ли­ною Зун­ду», бо тут є всі мо­жли­во­сті для якнай­кра­що­го куль­тур­но­го від­по­чин­ку. Се­ред ви­зна­чних місць — одна зі ста­ро­вин­них бу­ді­вель обо­рон­но­го при­зна­че­н­ня, храм свя­тої Ма­рії ХІІІ сто­лі­т­тя в го­ти­чно­му сти­лі, ра­ту­ша в пів­ні­чно­ні­ме­цько­му го­ти­чно­му сти­лі, збу­до­ва­на 1897 ро­ку. Та­кож усіх ту­ри­стів за­ці­ка­вить ста­туя мор­ської бо­ги­ні ав­тор­ства ві­до­мо­го у сві­ті швед­сько­го скуль­пто­ра Кар­ла Мі­ле­са і чор­но-зо­ло­та ку­ля Все­сві­ту (фон­тан Ти­хо Бра­ге) на честь дан­сько­го астро­но­ма епо­хи Ві­дро­дже­н­ня Ти­хо Бра­ге, на під­ста­ві до­слі­джень ко­тро­го Ке­плер ви­вів за­ко­ни ру­ху пла­нет. Та­кож у Гель­сін­бор­зі діє скан­сен Фре­дрі­кс­дал, що йо­го від­ві­ду­ва­чі на сай­ті www.inspirock.com опи­су­ють як «ста­ро­вин­не мі­сце з ве­ли­ким пар­ком і са­дом з істо­ри­чною ін­фор­ма­ці­єю».

Фо­то з сай­та flixbus.com

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.