ОСТРІВ ЛУ

Marshrut №1 - - News - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Це та­кож те­ри­то­рія Ве­ли­ко­бри­та­нії, пер­ша пи­сем­на згад­ка про яку да­то­ва­на 1085 ро­ком — то­ді тут бу­ло обла­што­ва­но бе­не­ди­ктин­ську ка­пли­цю. Острів роз­та­шо­ва­ний бі­ля не­ве­ли­ко­го одно­ймен­но­го мі­ста в пів­ден­но-за­хі­дній Ан­глії. Лу та­кож ві­до­мий під на­звою Острів свя­то­го Ге­ор­га (острів Сент-Джордж). Вва­жа­є­ться, що спо­ча­тку він був при­хис­тком ран­ніх хри­сти­ян, а по­тім по­тра­пив під кон­троль мі­сце­во­го абат­ства. Та­кож де­який час тут віль­но по­чу­ва­ли­ся і кон­тра­бан­ди­сти, про що ни­ні роз­по­від­а­ють у мі­сце­во­му му­зеї. За­раз те­ри­то­рія остро­ва на­ле­жить бла­го­дій­ній ор­га­ні­за­ції, яка опі­ку­є­ться збе­ре­же­н­ням ди­кої при­ро­ди, тож по­тра­пи­ти на Лу мо­жна ли­ше на кіль­ка го­дин з її до­зво­лу в лі­тній пе­рі­од. Та­кий по­во­рот у «жит­ті» Лу став­ся за за­по­ві­том йо­го остан­ніх вла­сниць — се­стер, ко­трі на­віть на­пи­са­ли дві книж­ки про своє «осво­є­н­ня» остро­ва.

Із бу­ді­вель на цій те­ри­то­рії най­більш ві­до­мі ру­ї­ни зга­да­ної ви­ще ка­пли­ці та Острів­ний бу­ди­нок, зве­де­ний ми­тни­ка­ми 1876 ро­ку, щоб, як по­яснює сайт www.cornwalls.co.uk, оста­то­чно по­збу­ти­ся по­га­ної ре­пу­та­ції, пов’яза­ної з кон­тра­бан­дою.

Во­ди нав­ко­ло остро­ва, за да­ни­ми ан­гло­мов­ної «Ві­кі­пе­дії», є мор­ським при­ро­дним за­по­від­ни­ком. Ці­ка­во, що в 1990-х ро­ках ві­до­мий бри­тан­ський ком­по­зи­тор Ен­дрю Гю­гілл ство­рив свою но­ву еле­ктро­аку­сти­чну Острів­ну сим­фо­нію, в то­му чи­слі й за­сно­ву­ю­чись на зву­ках при­ро­ди остро­ва Лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.