Бу­ду­ва­ла ко­ра­блі та вір­ші

Marshrut №1 - - News - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Гей При­лу­ки, мої При­лу­чень­ки, со­лов’їні са­ди з ді­бро­ва­ми, бі­лі ви­шні в цві­ту ве­сін­ньо­му і кле­но­вий отчий по­ріг...» — так пи­са­ла про рі­дне мі­сто ві­до­ма укра­їн­ська по­е­те­са Лю­бов

За­ба­шта. Пам’ятник цій жін­ці роз­мі­ще­ний... на лав­ці в одно­му зі скве­рів При­лук.

Лю­бов Ва­си­лів­на на­ро­ди­ла­ся 1918 ро­ку в ро­ди­ні слу­жбов­ця. При­страсть до по­е­зії у ній про­бу­див ді­дусь. Дів­чин­ка по­ча­ла пи­са­ти вір­ші з де­ся­ти ро­ків. Уже на одну з пер­ших її по­е­зій ком­по­зи­тор Пла­тон Май­бо­ро­да на­пи­сав ро­манс «О юність, юність». Але пер­ша збір­ка За­ба­шти — «Но­ві бе­ре­ги» ви­йшла дру­ком ли­ше 1950 ро­ку.

Лю­бов пра­цю­ва­ла ін­же­не­ром-ко­ра­бле­бу­дів­ни­ком на Ри­бін­ській су­дно­вер­фі та кон­стру­кто­ром ко­ра­блів на за­во­ді «Ле­нін­ська ку­зня». Без від­ри­ву від ви­ро­бни­цтва во­на за­кін­чи­ла мов­но-лі­те­ра­тур­ний фа­куль­тет Ки­їв­сько­го пе­да­го­гі­чно­го ін­сти­ту­ту. У до­роб­ку пи­сьмен­ни­ці — вір­ші, по­е­ми, ба­ла­ди, по­ві­сті, ро­ма­ни, дра­ма­ти­чні тво­ри для до­ро­слих та ді­тей. А ще на сло­ва її по­е­зій скла­де­но по­над 50 пі­сень.

По­мер­ла Лю­бов За­ба­шта 21 ли­пня 1990 ро­ку і по­хо­ва­на на Бай­ко­во­му кла­до­ви­щі в Ки­є­ві, по­руч із чо­ло­ві­ком, теж ви­да­тним по­е­том Ан­дрі­єм Ма­ли­шком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.