З вій­ська — до осві­тніх но­ва­цій

Marshrut №1 - - News -

Ви­яв­ля­є­ться, пер­ший ве­ли­кий слов­ник но­во­укра­їн­ської мо­ви був укла­де­ний по­бли­зу При­лук у пер­шій по­ло­ви­ні ХІХ сто­лі­т­тя. Йо­го ав­тор —

Пав­ло Бі­ле­цький-Но­сен­ко,

пи­сьмен­ник та про­гре­сив­ний пе­да­гог. Він на­ро­див­ся 1774 ро­ку в При­лу­ках, у дво­рян­ській ро­ди­ні, на­вчав­ся в Пе­тер­бурзь­ко­му ка­дет­сько­му кор­пу­сі, по­тім брав участь у вій­сько­вих по­хо­дах під ко­ман­ду­ва­н­ням Оле­ксан­дра Су­во­ро­ва. Пев­но, він міг роз­ра­хо­ву­ва­ти на яскра­ву кар’єру, але 1797 ро­ку ви­йшов у від­став­ку і по­вер­нув­ся на При­луч­чи­ну.

У вла­сній са­ди­бі на Ла­пин­цях Бі­ле­цький-Но­сен­ко ор­га­ні­зу­вав пан­сіон для ді­тей від се­ми до де­ся­ти ро­ків, де сам ви­кла­дав усі пре­дме­ти. Па­ра­лель­но він скла­дав слов­ни­ки, під­ру­чни­ки з ло­гі­ки та ети­ки, пи­сав най­рі­зно­ма­ні­тні­ші на­у­ко­ві пра­ці, зна­хо­див час і на по­е­ти­чні та про­зо­ві тво­ри.

Пав­ло Бі­ле­цький-Но­сен­ко 37 ро­ків про­слу­жив по­че­сним на­гля­да­чем по­ві­то­вих учи­лищ При­луч­чи­ни. За це він не отри­му­вав пла­тні, нав­па­ки — сам вкла­дав ко­шти у під­трим­ку цих за­кла­дів. А одним із основ­них по­ло­жень йо­го пе­да­го­гі­ки бу­ла гу­ма­ні­сти­чна ідея все­бі­чно­го гар­мо­ній­но­го роз­ви­тку осо­би­сто­сті ди­ти­ни.

По­мер про­сві­тник 2 черв­ня 1856 ро­ку у сво­їй са­ди­бі на Ла­пин­цях, де й по­хо­ва­ний. Пам’ятни­ка йо­му в мі­сті до­сі не­має, ли­ше ме­мо­рі­аль­на до­шка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.