ТРАКТОРИСТ, РОБІТНИК НА ШАХТІ, АРТИСТ

Marshrut №1 - - News -

По­над 50 ро­ків на­ро­дний артист Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир БОЙКО про­пра­цю­вав у зна­ме­ни­то­му Хо­рі іме­ні Гри­го­рія Ве­рьов­ки. За цей час він по­бу­вав у більш ніж 50 кра­ї­нах сві­ту. Ка­жуть, хоч би де він ви­сту­пав з кон­цер­та­ми, на за­пи­та­н­ня, звід­ки він ро­дом, від­по­від­ав: «Я ко­за­цько­го ро­ду, із слав­них При­лук».

Во­ло­ди­мир Іва­но­вич пі­сля шко­ли пра­цю­вав на за­во­ді пла­стмас, на тю­тю­но­вій фа­бри­ці, ван­та­жни­ком, рі­зно­ро­бо­чим, тра­кто­ри­стом, а по­тім по­дав­ся на Дон­бас, де був про­хі­дни­ком на шахті.

З ди­тин­ства Во­ло­ди­мир Бойко лю­бив спів­а­ти. 1950 ро­ку 22-рі­чний юнак став ар­ти­стом-спів­а­ком Дер­жав­но­го укра­їн­сько­го на­ро­дно­го хо­ру, сьо­го­дні ві­до­мо­го як Хор іме­ні Ве­рьов­ки. Уже пра­цю­ю­чи в цьо­му ко­ле­кти­ві, він здо­був му­зи­чну осві­ту, зго­дом пе­ре­ма­гав на між­на­ро­дних фе­сти­ва­лях і став про­від­ним со­лі­стом хо­ру. А ще упро­довж усьо­го жи­т­тя Во­ло­ди­мир Іва­но­вич до­по­ма­гав ста­нов­лен­ню мо­ло­дих ар­ти­стів.

По­мер Во­ло­ди­мир Бойко 2007 ро­ку. Ці­ка­во, що в При­лу­цько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї збе­рі­га­є­ться по­над 100 ре­чей, пов’яза­них з йо­го іме­нем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.