НОКАУТУЮЧИЙ ТА­ЛАНТ

Marshrut №1 - - News -

Знов про спорт. У При­лу­ках на­ро­ди­ла­ся й ви­ро­сла Ка­те­ри­на РОГОВА — чем­піон­ка Укра­ї­ни з бо­ксу,

при­зер­ка чем­піо­на­тів Єв­ро­пи. 2015го, що сим­во­лі­чно, на День Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, 16-рі­чна Ка­те­ри­на ви­бо­ро­ла «зо­ло­то» на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи з бо­ксу се­ред юні­о­рок та мо­ло­ді в угор­сько­му Ке­стхеї. Се­ред її до­ся­гнень за ми­ну­лий рік — «брон­за» на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи з бо­ксу се­ред юні­о­рок і мо­ло­ді в Бол­га­рії та тре­тє мі­сце на між­на­ро­дно­му тур­ні­рі з бо­ксу Ахме­да Ко­мер­та в Ту­реч­чи­ні.

Май­бу­тня бо­ксер­ка на­ро­ди­ла­ся в ро­ди­ні спортс­ме­нів. Її ба­тько був тре­не­ром із ру­ко­па­шно­го бою, а ма­ти — з ае­ро­бі­ки. Пі­сля за­кін­че­н­ня дев’яти кла­сів Ка­те­ри­на всту­пи­ла до При­лу­цько­го гу­ма­ні­тар­но-пе­да­го­гі­чно­го ко­ле­джу іме­ні Іва­на Фран­ка, на від­ді­ле­н­ня фі­зи­чно­го ви­хо­ва­н­ня. Зго­дом по­зна­йо­ми­ла­ся зі сво­їм май­бу­тнім тре­не­ром Оле­гом Крав­цем, і то­ді стар­ту­вав її шлях до між­на­ро­дних пе­ре­мог. Який, впев­не­ні, тіль­ки по­чи­на­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.