БІЖИ, ЯК СОКОЛОВ!

Marshrut №1 - - News -

За ра­дян­ських ча­сів лег­ко­атлет Сер­гій СОКОЛОВ 12 ра­зів ста­вав пе­ре­мож­цем все­со­ю­зних зма­гань з бі­гу на 100 і 200 ме­трів, в еста­фе­ті 4х100 ме­трів. Як ді­зна­є­мо­ся на сай­ті «Лег­ка атле­ти­ка Чер­ні­гів­ської обла­сті», сво­єї най­ви­щої сла­ви спортс­мен до­сяг 1982 ро­ку, ко­ли в Афі­нах на зма­га­н­нях кон­ти­нен­таль­ної пер­шо­сті у скла­ді збір­ної СРСР по­сів пер­ше мі­сце в еста­фе­тно­му бі­гу і став чем­піо­ном Єв­ро­пи.

Вза­га­лі, Сер­гій на­ро­див­ся 1963 ро­ку в кир­гизь­ко­му се­ли­щі Ко­чкор-Ата. По­тім ро­ди­на пе­ре­їха­ла до При­лук, май­бу­тній чем­піон учив­ся у мі­сце­вій шко­лі №14 і на від­ді­лен­ні лег­кої атле­ти­ки ди­тя­чо-юна­цької спор­тив­ної шко­ли. Зго­дом Сер­гія за­ра­ху­ва­ли до Ре­спу­блі­кан­ської спор­тив­ної шко­ли-ін­тер­на­ту в Ки­є­ві, де по­ча­ли­ся йо­го гу­чні пе­ре­мо­ги.

1986 ро­ку, ко­ли спортс­ме­но­ві бу­ло ли­ше 23, че­рез трав­му і пе­ре­ван­та­же­н­ня йо­му до­ве­лось при­пи­ни­ти ви­сту­пи на ве­ли­ких зма­га­н­нях.

Між ін­шим, по­тім Сер­гій Соколов не втра­чав зв’яз­ку з При­лу­ка­ми. Сво­го ча­су він за­ві­ду­вав се­кто­ром із фі­зи­чної куль­ту­ри та спор­ту управ­лі­н­ня осві­ти При­лу­цької мі­ськра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.