Ве­ли­ке май­бу­тнє — в ма­лень­ко­му мі­сті .............................................................................

Як При­лу­ки ро­блять при­ва­бли­ви­ми для мо­ло­ді

Marshrut №1 - - News - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День» Фо­то на­да­но Мо­ло­ді­жним цен­тром мі­ста При­лу­ки

Уявіть, що вам 16 ро­ків, вам хо­че­ться змі­ни­ти світ, а жи­ве­те ви в не­ве­ли­ко­му мі­сте­чку. Ска­жі­мо, в При­лу­ках. Що бу­де­те ро­би­ти? Ва­рі­ант «по­їха­ти до ве­ли­ко­го мі­ста» одра­зу при­би­ра­є­мо. Ро­згу­би­лись? Усе не без­на­дій­но. Остан­нім ча­сом у При­лу­ках з’яв­ля­ю­ться іні­ці­а­ти­ви, які пра­гнуть зро­би­ти мі­сто ці­ка­вим для мо­ло­ді. Щоб мо­лодь сво­єю чер­гою ро­би­ла мі­сто кра­щим.

«ПРИЙШОВ ЧАС МО­ЛО­ДИХ ЛІДЕРІВ»

На­при­кін­ці жов­тня 2017 ро­ку на те­ри­то­рії за­во­ду «Бу­дмаш» від­крив­ся мо­ло­ді­жний центр. «У мі­сті то­чи­ла­ся дис­ку­сія з цьо­го при­во­ду. Вла­да роз­ро­би­ла про­ект, але він по­тре­бує ба­га­то ко­штів. Ми зро­би­ли це за іні­ці­а­ти­ви Укра­їн­ської гро­мад­ської ра­ди, яку я пред­став­ляю в При­лу­ках, — роз­по­від­ає Юлія ПОТІПАКА,

ко­ор­ди­на­тор­ка Мо­ло­ді­жно­го цен­тру мі­ста При­лу­ки. — Мо­ло­ді не­об­хі­дне та­ке мі­сце. Ми про­во­ди­ли со­цо­пи­ту­ва­н­ня, і по­над 60% йо­го уча­сни­ків, а це стар­шо­кла­сни­ки й сту­ден­ти, зі­зна­ли­ся, що їм не ви­ста­чає та­ко­го».

Да­ні зга­да­но­го опи­ту­ва­н­ня шо­ку­ва­ли ор­га­ні­за­то­рів. «За­га­лом ми опи­та­ли 1100 лю­дей, і з них тіль­ки 7% пла­ну­ють за­ли­ши­ти­ся в При­лу­ках пі­сля на­вча­н­ня. Мо­лодь не ба­чить у мі­сті пер­спе­ктив для роз­ви­тку, — ка­же Юлія Потіпака. — То­му ми го­ту­є­мо про­е­кти для ши­ро­ко­го за­га­лу, щоб хоч якийсь від­со­ток мо­ло­ді по­ві­рив у те, що в При­лу­ках мо­жна ство­рю­ва­ти об­ста­нов­ку, за якою їдуть у ме­га­по­лі­си».

По­дії в мо­ло­ді­жно­му цен­трі ду­же рі­зні: в якийсь день тут від­бу­ва­є­ться ве­чір пам’яті Ку­зьми Скря­бі­на, в ін­ший — обго­во­рю­ють твор­чість Юрія Ан­дру­хо­ви­ча, мо­жуть про­ве­сти свя­то кра­си й ле­кцію про аб­стра­ктний екс­пре­сіо­нізм. Сьо­го­дні в цен­трі є де­сять клю­чо­вих на­пря­мів ро­бо­ти. Се­ред них — осно­ви ме­ді­а­гра­мо­тно­сті, ми­сте­цтво, пе­ре­гляд та обго­во­ре­н­ня ав­тор­ських філь­мів, під­го­тов­ка до ЗНО з укра­їн­ської, біт­бокс, со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чний те­атр, за­ня­т­тя на ба­ра­ба­нах, зу­стрі­чі за на­стіль­ни­ми ігра­ми та лі­те­ра­тур­ний гур­ток. А ще юна­ки та дів­ча­та що­су­бо­ти вла­што­ву­ють ве­чо­ри аку­сти­чної жи­вої му­зи­ки.

У мо­ло­ді­жно­му цен­трі пра­гнуть про­мо­ту­ва­ти При­лу­ки. «Ми зні­ма­є­мо со­ці­аль­ні ро­ли­ки, пер­ший пред­ста­ви­ли на День Ва­лен­ти­на, він на­зи­ва­є­ться «Я лю­блю своє мі­сто». Ав­то­ри бра­ли ін­терв’ю в мі­стян, роз­пи­ту­ва­ли, за що во­ни лю­блять При­лу­ки», — по­яснює Юлія. За­клад пла­нує роз­ви­ва­ти­ся. На­при­клад, є ідея ство­ри­ти гур­ток пі­шо­хі­дно­го ту­ри­зму, для чо­го мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти парк на те­ри­то­рії за­во­ду.

«Ду­маю, про­бле­ма всі­єї Укра­ї­ни в то­му, що при вла­ді опи­ня­ю­ться лю­ди, які від­сто­ю­ють ли­ше свої ін­те­ре­си, — роз­мір­ко­вує Юлія Потіпака. — Мо­лодь — це на­ше сьо­го­де­н­ня. Ко­ли ми по­чне­мо го­ло­сно го­во­ри­ти про свої по­тре­би, нас по­чу­ють, і мо­жна бу­де ка­за­ти про пер­спе­кти­ви».

КУЛЬТУРА ЯК НЕВИДИМА ЗБРОЯ

За­дум при­лу­цької вла­ди що­до ство­ре­н­ня ве­ли­ко­го куль­тур­но­ми­сте­цько­го цен­тру в осо­бли­во­му мі­сці — бу­дин­ку Шку­ра­то­ва. На сай­ті При­лу­цької мі­ськра­ди пи­шуть, що йде­ться про бу­ди­нок-за­мок у сти­лі мо­дерн, по­бу­до­ва­ний на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя стат­ським ра­дни­ком Во­ло­ди­ми­ром Шку­ра­то­вим. По­я­ва в ньо­му куль­тур­но­го осе­ред­ку зро­бить мі­сто при­ва­бли­ві­шим і вря­тує са­му пам’ятку.

Ство­ре­н­ня цен­тру є одні­єю з ці­лей При­лук у рам­ках про­е­кту COMUS, де мі­сто бе­ре участь ра­зом із Жов­квою та Лу­цьком. Це спіль­ний про­ект Ра­ди Єв­ро­пи та Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії, що ре­а­лі­зу­є­ться в кра­ї­нах Схі­дно­го пар­тнер­ства. На­зва-абре­ві­а­ту­ра роз­ши­фро­ву­є­ться як «Ур­ба­ні­сти­чні стра­те­гії в історичних мі­стах, ке­ро­ва­ні гро­ма­дою». Про­ект спря­мо­ва­ний на роз­роб­ку ін­но­ва­цій­них мо­де­лей мі­сько­го пла­ну­ва­н­ня, які спри­я­ти­муть ви­рі­шен­ню пра­кти­чних про­блем міст-уча­сни­ків.

«Ми вже скла­ли ке­рів­ний план і по­пе­ре­дні те­хні­чні оцін­ки, пі­дго­ту­ва­ли про­мо­ро­лик, ви­пу­сти­ли бу­кле­ти, — ко­мен­тує Те­тя­на ЗОЦЬ, ди­ре­ктор При­лу­цько­го кра­є­знав­чо­го му­зею іме­ні В.І.Ма­сло­ва, прое­кт­ний ме­не­джер COMUS у При­лу­ках. — Мі­сто за­мо­ви-

ло прое­кт­но-ко­што­ри­сну до­ку­мен­та­цію на одну з п’яти ідей. Йде­ться про куль­тур­но-ми­сте­цький мо­ло­ді­жний центр у так зва­но­му бу­дин­ку Шку­ра­то­ва. Ма­те­рі­а­ли, зро­бле­ні під час про­е­кту, ви­кла­де­ні на сай­ті Ра­ди Єв­ро­пи, так ми ре­кла­му­є­мо на­шу куль­тур­ну спад­щи­ну й шу­ка­є­мо спон­со­ра, який би взяв­ся за на­шу ідею».

Жи­те­лі При­лук під­три­му­ють та­ку ві­зію май­бу­тньо­го для пам’ятки. Те­тя­на Зоць до­дає: «Пло­ща бу­дин­ку Шку­ра­то­ва ста­но­вить 1100 ква­дра­тних ме­трів, і хо­че­ться, щоб це бу­ла не про­сто «мер­тва зо­на» з ми­сте­цьки­ми тво­ра­ми, а щоб там по­ряд із кар­ти­на­ми пра­цю­ва­ли ми­сте­цькі сту­дії, на зра­зок мі­сько­го цен­тру твор­чо­сті для ді­тей та юна­цтва, роз­ра­хо­ва­но­го на ді­тей 4-16 ро­ків. У на­шо­му ви­пад­ку хо­че­ться за­лу­чи­ти до­ро­слі­шу і шир­шу ау­ди­то­рію: ре­пе­рів, рі­зних май­стрів, тих, хто ка­та­є­ться на скей­тах, пред­став­ни­ків ін­ших мо­ло­ді­жних те­чій».

«Культура зав­жди за­ли­ша­є­ться не­ви­ди­мою збро­єю, яка мо­же вра­зи­ти біль­ше, ніж «ігра­шки», які нам по­ка­зує пів­ні­чний су­сід, — про­дов­жує ди­ре­ктор­ка при­лу­цько­го му­зею. — Тре­ба під­ні­ма­ти куль­тур­ний рі­вень лю­дей. Та й са­му ар­хі­те­кту­ру тре­ба збе­рег­ти. Гар­на бу­дів­ля руй­ну­є­ться. Ще кіль­ка ро­ків — і тре­ба бу­де ро­би­ти все пра­кти­чно з ну­ля».

По­ки си­ту­а­ція не над­то опти­мі­сти­чна. Але ті­шить те, що в При­лу­ках фор­му­є­ться ко­ло лю­дей, зда­тних по­дба­ти про мі­сто.

При­лу­цька вла­да хо­че вря­ту­ва­ти пам'ятку мо­дер­ну — бу­ди­нок Шку­ра­то­ва, роз­мі­стив­ши у ньо­му куль­тур­но-ми­сте­цький центр. Ця ідея ста­ла одні­єю із ці­лей про­е­кту COMUS, у ме­жах яко­го спіль­но з єв­ро­пей­ця­ми роз­ро­бля­ю­ться но­ві стра­те­гії та мо­де­лі мі­сько­го пла­ну­ва­н­ня, по­кли­ка­ні розв’яза­ти про­бле­ми історичних міст

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.