ДОВІДКА

Marshrut №1 - - News -

Істо­рія При­лу­цької тю­тю­но­вої фа­бри­ки роз­по­ча­ла­ся 1889 ро­ку. Її за­сну­ва­ли ку­пці Ра­би­но­вич та Фра­ткін у се­лі Брод­ки При­лу­цько­го по­ві­ту. То­ді во­на ви­ро­бля­ла ку­риль­ну ма­хор­ку і ню­халь­ний тю­тюн для вну­трі­шньо­го рин­ку та екс­пор­ту до Ні­меч­чи­ни, Ру­му­нії, Ту­реч­чи­ни й Ки­таю. На по­ча­тку XX сто­лі­т­тя фа­бри­ка за­йма­ла 15 бу­ді­вель. У ті ча­си ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся пе­ре­ва­жно ру­чна пра­ця та кін­на тя­га. Ро­бо­чий день три­вав із шо­стої ран­ку до во­сьмої ве­чо­ра з пе­ре­р­вою у дві з по­ло­ви­ною го­ди­ни. 1920 ро­ку фа­бри­ку бу­ло на­ціо­на­лі­зо­ва­но. Під но­вою на­звою «Дру­га дер­жав­на тю­тю­но­во-ма­хор­ко­ва фа­бри­ка» во­на ви­пу­ска­ла по­над 600 кг ма­хор­ки за день. У дру­гій по­ло­ви­ні XX сто­лі­т­тя асор­ти­мент сут­тє­во змі­нив­ся. Із від­кри­т­тям це­ху з дру­ку­ва­н­ня ети­ке­ток 1958 ро­ку по­ча­ло­ся актив­не ви­ро­бни­цтво па­пі­рос та си­га­рет із тю­тю­ну, і вже 1965 ро­ку ви­пуск ма­хор­ки оста­то­чно при­пи­нив­ся. То­ді ж до си­га­рет по­ча­ли до­да­ва­ти філь­три та аро­ма­ти­за­то­ри. Пе­ред роз­па­дом СРСР пра­ців­ни­ки фа­бри­ки взя­ли у дер­жа­ви май­но під­при­єм­ства в орен­ду з пра­вом ви­ку­пу і за­сну­ва­ли ко­ле­ктив орен­да­то­рів. Уже че­рез два ро­ки фа­бри­ка ста­ла ко­ле­ктив­ним під­при­єм­ством, по­ча­ли­ся по­шу­ки іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра, який дав би під­при­єм­ству дру­ге жи­т­тя. І 23 бе­ре­зня 1993 ро­ку бу­ло ство­ре­но пер­ше не ли­ше в тю­тю­но­вій га­лу­зі, а й вза­га­лі в Укра­ї­ні підприємство з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми — «Бри­тіш Аме­ри­кан То­бак­ко Укра­ї­на». Сьо­го­дні При­лу­цька фа­бри­ка екс­пор­тує ви­ро­бле­ну в Укра­ї­ні про­ду­кцію до Бі­ло­ру­сі, Вір­ме­нії, Гру­зії, Мол­до­ви, Азер­бай­джа­ну та Сін­га­пу­ру. Укра­їн­ський офіс «Бри­тіш Аме­ри­кан То­бак­ко» є цен­тром управ­лі­н­ня ве­ли­че­зним су­бре­гіо­ном UCCAB, до яко­го вхо­дять 12 кра­їн: Укра­ї­на, Мол­до­ва, Бі­ло­русь, Азер­бай­джан, Гру­зія, Вір­ме­нія, Ка­зах­стан, Узбе­ки­стан, Та­джи­ки­стан, Кир­гиз­стан, Тур­кме­ні­стан та Мон­го­лія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.