ГУ­СТИН­СЬКИЙ МО­НА­СТИР

Marshrut №1 - - News - Пі­дго­ту­ва­ли: Іри­на БІЛЕНКО, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник При­лу­цько­го кра­є­знав­чо­го му­зею ім. В. Ма­сло­ва; Ві­кто­рія СИДОРОВА, Чер­ні­гів

На по­ча­тку XVII ст. на зем­лі кня­зів Ви­шне­ве­цьких із Афон­ської го­ри при­йшли чер­нець Йо­а­саф з іє­ро­мо­на­хом Афа­на­сі­єм. Для обла­шту­ва­н­ня мо­на­сти­ря во­ни впо­до­ба­ли ді­лян­ку в за­ро­стях гу­сто­го лі­су, звід­ки, як вва­жа­є­ться, й пі­шла на­зва — Гу­сти­ня. 1636 ро­ку тут ста­ла­ся ве­ли­ка по­же­жа, бу­дів­лі ущент ви­го­рі­ли. Але пі­сля ві­зи­ту ми­тро­по­ли­та Пе­тра Мо­ги­ли бу­ло ви­рі­ше­но збу­ду­ва­ти цер­кву Свя­тої Трій­ці, яку освя­ти­ли вже 1644-го. Пі­сля ще одні­єї по­же­жі храм від­нов­лю­ють уже це­гля­ним. Ме­це­на­том став При­лу­цький пол­ков­ник Ла­зар Гор­лен­ко, який обла­шту­вав під хра­мом ро­дин­ну уси­паль­ни­цю.

До кін­ця XVIII ст. Гу­стин­ський мо­на­стир мав сла­ву «дру­гої Лав­ри». Він ба­га­тів і роз­бу­до­ву­вав­ся, при­ймав ще­дрі да­ри від ме­це­на­тів. Про­те 1786 ро­ку за на­ка­зом ро­сій­ської ім­пе­ра­три­ці Ка­те­ри­ни ІІ мо­на­стир став по­за­шта­тним, а 1799-го йо­го вза­га­лі бу­ло за­кри­то.

Че­рез пів­сто­лі­т­тя ар­хі­єпис­коп Пол­тав­ський Ге­де­он звер­нув­ся до па­стви із за­кли­ком по­вер­ну­ти мо­на­сти­рю жи­т­тя. Ко­шти по­ча­ли зби­ра­ти, Свя­тій­ший Си­нод ви­дав від­по­від­ний указ, тож 15 трав­ня 1844 ро­ку, в день Свя­тої Трій­ці, від­бу­ло­ся уро­чи­сте від­кри­т­тя. Гу­стинь від­нов­лю­ва­ла­ся зав­дя­ки до­по­мо­зі Ми­ко­ли Рє­пні­на. Князь за­по­вів, що­би йо­го тут і по­хо­ва­ли. Зго­дом тут зна­йдуть ві­чний спо­чи­нок і чи­слен­ні на­щад­ки Рє­пні­них.

Як при­пу­ска­ють біо­гра­фи Та­ра­са Шев­чен­ка, він від­ві­дав оби­тель між кві­тнем та ли­пнем 1845 ро­ку. Ко­бзар за­ли­шив для на­щад­ків три аква­рель­них ма­люн­ки мо­на­сти­ря, про які йде­ться у по­ві­сті «Му­зи­кант». Є там, а та­кож у «Най­ми­чці» і спо­га­ди про са­му оби­тель.

Аж до по­ча­тку 1990-х ро­ків бу­дів­лі мо­на­сти­ря ви­гля­да­ли як ру­ї­ни. 1993 ро­ку роз­по­ча­ло­ся ві­дро­дже­н­ня оби­те­лі, на­ра­зі її ар­хі­те­ктур­ний ан­самбль пра­кти­чно від­нов­ле­ний.

Гу­стин­ський мо­на­стир (за ме­жа­ми При­лук)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.