ВОЛОДИМИР

Marshrut №1 - - Контент -

Володимир — мі­сто із по­ту­жною тра­ди­ці­єю ви­шив­ки як у ми­ну­ло­му, так і за­раз. Тож я ви­рі­ши­ла за осно­ву взя­ти са­ме її, як мі­сто­чок між ми­ну­лим і сьо­го­де­н­ням. Ко­жен тра­ди­цій­ний ор­на­мент — це істо­рія, наш не ви­ня­ток. Ба­зою зни­зу є кла­си­чні для Во­ли­ні еле­мен­ти. У на­сту­пно­му ряд­ку сим­во­лі­чно пе­ре­да­но, шо у мі­сті здав­на мир­но спів­існу­ва­ли хри­сти­ян­ська та юдей­ська спіль­но­ти. У цен­трі – лі­то­пи­сне мі­сто, над яким ко­ро­на – сим­вол ко­ро­лів та кня­зів. Ор­на­мент з де­ре­ва­ми сим­во­лі­зує ба­га­ту при­ро­ду, а стрі­чка над ним є і рі­кою, і дав­нім тор­го­вим шля­хом. Ну а він­чає все су­ча­сний герб мі­ста із Юрі­єм Змі­є­бор­цем.

Ан­на Гав­ри­люк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.