ЛЮ­ДИ МИ­СТЕ­ЦТВА

Marshrut №1 - - Новини -

Ко­ле­га Ми­ко­ли Ро­ки­цько­го, наш су­ча­сник Ана­то­лій КО­СТЮК

(Кост) пра­цює у стилі аб­стра­кціо­ні­зму. Ран­ні ро­бо­ти Ко­стю­ка мо­жна рад­ше від­не­сти до ре­а­лі­сти­чної ма­не­ри. До аб­стра­кції він при­йшов пі­сля три­ва­лих твор­чих екс­пе­ри­мен­тів. Твор­чість ми­тця близь­ка за сти­лем до кар­тин ху­до­жни­ків-аван­гар­ди­стів 1910 — 1930-х ро­ків. Ав­тор­ські ви­став­ки Ко­стю­ка від­бу­ва­ли­ся в Укра­ї­ні, Япо­нії, Ка­на­ді та Поль­щі. До ре­чі, герб Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го — з обра­зом Юрія Змі­є­бор­ця в бі­лих ша­тах вер­хи на бі­ло­му ко­ні, що вби­ває бі­лим спи­сом бі­ло­го змія, — ство­рив са­ме Ана­то­лій Ко­стюк.

Му­зи­кант Сер­гій ШИШКІН пи­ше пі­сні для ці­ло­го хо­ру з ор­ке­стром. І зга­да­ний ви­ще твір із на­звою «Слав­ся, рі­дне мі­сто на­ше» він на­пи­сав до ти­ся­чо­лі­тньо­го юві­лею Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го. Він є ідей­ним на­тхнен­ни­ком та ор­га­ні­за­то­ром Фе­сти­ва­лю мо­ло­ді­жної му­зи­ки «Володимир», а та­кож не­о­дно­ра­зо­во був чле­ном жу­рі Все­укра­їн­ських му­зи­чних фе­сти­ва­лів. Основ­ний ро­бо­чий ін­стру­мент му­зи­кан­та — фор­те­пі­а­но, а жанр, у яко­му пра­цює, він ви­зна­чає як спів­о­чу по­е­зію. Шишкін уже ви­дав сім укра­ї­но­мов­них му­зи­чних аль­бо­мів і збір­ку по­е­зій.

Ху­до­жник-мо­ну­мен­та­ліст, учень Ми­хай­ла Бой­чу­ка Ми­ко­ла РОКИЦЬКИЙ

на­ро­див­ся у се­лі За­річ­чя — пе­ред­мі­сті Во­ло­ди­ми­ра­Во­лин­сько­го. Йо­го ві­до­мі ро­бо­ти — оздо­бле­н­ня Ки­їв­сько­го вок­за­лу та се­лян­сько­го са­на­то­рію під Оде­сою, кар­ти­ни «Яблу­ня», «Ко­ва­лі», цикл «До­мен­ний цех». Ро­ки­цько­го кри­ти­ку­ва­ли за «фор­ма­лізм» і сти­лі­за­цію, тож зго­дом він пе­ре­йшов на со­ці­а­лі­сти­чний ре­а­лізм. За ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни був в’язнем кон­цта­бо­ру. 1944 р. по­мер і по­хо­ва­ний на Лук’янів­сько­му кла­до­ви­щі у Ки­є­ві. У Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му на бу­дин­ку чо­ло­ві­чої гім­на­зії, де ми­тець здо­бу­вав осві­ту, вста­нов­ле­но ба­ре­льєф на йо­го вша­ну­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.