Від істо­рії тра­гі­зму — до істо­рії ве­ли­чі

Marshrut №1 - - Новини - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк Ілю­стра­ції на­да­ні Ан­дрі­єм ГНАТЮКОМ

У Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му хо­чуть ре­кон­стру­ю­ва­ти цен­траль­ний май­дан — пло­щу Ге­ро­їв. Для та­ко­го істо­ри­чно­го мі­ста, ко­ли­шньої сто­ли­ці Во­лин­сько-Га­ли­цько­го кня­зів­ства, мі­ста на кор­до­ні Укра­ї­ни з Єв­ро­со­ю­зом, во­на мо­раль­но та ідей­но за­ста­рі­ла. Яким же ба­чить її ди­зай­нер Ан­дрій ГНАТЮК, чий про­ект ви­кли­кав чи не най­біль­ше схваль­них оці­нок?

— На­ше мі­сто одне із пер­ших, разом із Лу­цьком та Льво­вом, отри­ма­ло Ма­где­бурзь­ке право. Але у му­зеї Ма­где­бурзь­ко­го пра­ва у Кам’ян­ці-По­діль­сько­му, де я по­бу­вав, про це не ска­за­но, Володимир по­бі­жно зга­да­ний у пе­ре­лі­ку ін­ших міст. У 2018 ро­ці Во­ло­ди­ми­ру — 1030 ро­ків! Це одне з най­древ­ні­ших міст Укра­ї­ни. Ми ма­ли б до­стой­но ви­ко­ри­ста­ти цю на­го­ду і в ре­кон­стру­кції пло­щі. Володимир — це мі­сто ко­ро­лів, це сто­ли­ця Во­лин­сько-Га­ли­цько­го кня­зів­ства. На­то­мість на­ша пло­ща «ди­хає» ра­дян­щи­ною, во­на, мо­жна ска­за­ти, ну­дну­ва­та. Тут на­ра­зі зро­бле­но акцент на істо­рії тра­гі­зму. Бі­ля обе­лі­ска сла­ви у нас від­бу­ва­ю­ться всі ма­ні­фе­ста­ції, зі­бра­н­ня, збір ве­ло­си­пе­ди­стів і т.д. А на мою дум­ку, пло­ща має роз­по­від­а­ти про істо­рію ве­ли­чі мі­ста, — ка­же Ан­дрій.

У йо­го про­е­кті — пе­ре­не­се­н­ня обе­лі­ска Сла­ви, но­ва спо­ру­да при­мі­ще­н­ня мі­ської ра­ди, пам’ятник Юрію Змі­є­бор­цю, який зо­бра­же­ний на гер­бі мі­ста, зо­на від­по­чин­ку з фон­та­ном, ла­во­чка­ми та де­ко­ра­тив­ни­ми де­ре­ва­ми. Те­ри­то­рія роз­би­та на те­ма­ти­чні зо­ни з до­по­мо­гою бру­ків­ки та гра­ні­тних лі­ній. У скве­ри­ку бі­ля Істо­ри­чно­го му­зею Гнатюк про­по­нує ство­ри­ти го­лов­ний вхід із фо­то­зо­ною, гар­ний пар­кан, мі­сце для за­ко­ха­них — і все це у стилі ба­ро­ко.

— Пред­ки за­ли­ши­ли нам ди­во­ви­жну істо­рію, ба­га­то унікальних ар­хі­те­ктур­них пам’яток, які ча­сто та­кож по­тре­бу­ють ре­став­ра­ції й ре­кон­стру­кції. Ми мо­же­мо на­віть за­ро­бля­ти на ле­ген­дах про змія, який ме­шкав, за пе­ре­ка­за­ми, у при­мі­ських бо­ло­тах, але не ро­би­мо цьо­го. Володимир ціл­ком мо­же ство­ри­ти каз­ко­ве рі­здвя­не мі­сте­чко, які я ба­чив у та­ких же не­ве­ли­ких мі­стах Поль­щі та При­бал­ти­ки. Мі­сту не ви­ста­чає са­ме та­ких ро­дзи­нок, — ка­же Ан­дрій.

Він по­дав уже не один про­ект, на­ма­лю­вав не один ескіз, аби зро­би­ти кня­жий Володимир ще більш при­ва­бли­вим для йо­го жи­те­лів і ще ці­ка­ві­шим для ту­ри­стів.

Ди­зай­нер Ан­дрій ГНАТЮК: «Володимир — це мі­сто ко­ро­лів!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.