Кра­са і кри­хкість

Як жи­тель Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го Ана­то­лій Бой­ко ство­рює ви­тон­че­ні ше­дев­ри з... яє­чної шка­ра­лу­пи

Marshrut №1 - - Новини - Оле­на КУРЕНКОВА Фо­то на­да­ні Ана­то­лі­єм БОЙКОМ

Уйо­го твор­чо­му ар­се­на­лі аж 17 ми­сте­цьких те­хнік, з яких дві не ма­ють ана­ло­гів у сві­ті.. Оздо­бле­н­ня яєць уже про­тя­гом де­ся­ти ро­ків є основ­ним на­прям­ком ми­сте­цької ді­яль­но­сті Ана­то­лія. Жо­ден зі сво­їх фі­лі­гран­них ше­дев­рів ав­тор не ви­ко­ну­вав за по­пе­ре­днім ескі­зом. «Так дав­ся уже ме­ні той та­лант — щой­но за­ду­мав щось, як уже ба­чу, яким бу­де кін­це­вий ре­зуль­тат», — за­зна­чає ми­тець.

МАГІЯ СИМВОЛІВ ТА СИ­РО­ВИ­НИ

Еле­мент но­ва­тор­ства для ми­тця — ви­зна­чаль­ний, але зна­ти істо­ри­чний кон­текст жан­ру, в яко­му пра­цю­єш, теж ва­жли­во. Ана­то­лій роз­по­від­ає: «Ме­ні зна­до­бив­ся три­ва­лий час, аж десять ро­ків, щоб ви­вчи­ти істо­рію куль­ту­ри, по­чи­на­ю­чи з Три­пі­л­ля, на осно­ві якої я ґрун­тую свою твор­чість. Сим­во­ли я оби­рав ті са­мі, де-не-де їх ши­фру­вав від­по­від­но до сво­єї те­хні­ки. Ко­ли за­ймав­ся пи­сан­кар­ством, зро­зу­мів, що мо­жна за­мість во­ску використовувати щось ін­ше. То­ді зна­йшов в ін­тер­не­ті різні зраз­ки яєць, за­хо­пив­ся, при­ду­мав і по­чав пра­кти­ку­ва­ти». Сим­во­лі­чна мо­ва укра­їн­ської пи­сан­ки до­сить про­ста, ав­тор най­ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­вує та­кі еле­мен­ти, як зи­гза­го­по­ді­бні лі­нії — вті­ле­н­ня во­ди та повітря, ко­ла — сим­вол сон­ця; а ще за­ши­фру­ва­ти по­ві­дом­ле­н­ня мо­жна і в ко­льо­ро­вій га­мі ви­ро­бу.

Усе оздо­бле­н­ня для яєць Ана­то­лій Бой­ко ство­рює са­мо­туж­ки: на­при­клад, ско­вує шка­ра­лу­пу зви­чай­ним дро­том, з ньо­го ж робить і ме­ре­жи­во, і зна­ки, і сим­во­ли. Ка­же, що ко­ли ли­ше по­чи­нав за­йма­ти­ся та­ким ми­сте­цтвом, пра­кти­чно не спіл­ку­вав­ся з ти­ми, хто рі­же по яє­чній шкар­лу­пі. Це бу­ло до­сить рід­кі­сне ми­сте­цтво, спе­ци­фі­чне, елі­тар­не. За­раз ми­тців, які пра­цю­ють у цьо­му на­прям­ку, по­біль­ша­ло, але в ко­жно­го — осо­бли­ва те­хні­ка.

Я за­пи­тую ми­тця, як він ба­чить подаль­ший роз­ви­ток цьо­го ми­сте­цтва. Він, по­мір­ку­вав­ши, від­по­від­ає, що пе­ред­ба­чи­ти ду­же скла­дно: «Імо­вір­но, бу­дуть та­кі 3D-прин­те­ри, які все ро­би­ти­муть са­мо­туж­ки, тре­ба бу­де ли­ше за­да­ти па­ра­ме­три — хто йо­го знає».

ФІЗИКА «ПРАВИЛЬНОГО» ЯЙ­ЦЯ

Про­да­ні чи по­да­ро­ва­ні, ро­бо­ти Ана­то­лія Бой­ка по­тра­пи­ли у що­най­мен­ше двад­цять кра­їн сві­ту. На­при­клад, дві з них на­ле­жать пре­зи­ден­ту Все­сві­тньої асо­ці­а­ції ху­до­жни­ків у Се­у­лі (Пів­ден­на Ко­рея).

Ми­тець ка­же: «Ме­ні до­ве­ло­ся ґрун­тов­но ви­вча­ти фі­зи­ку та хі­мію. Тре­ба бу­ло зна­ти мо­ле­ку­ляр­ний склад шка­ра­лу­пи та ко­жно­го ме­та­лу, їхню ре­а­кцію на хі­мі­чні ре­чо­ви­ни й ін­ші впли­ви». Під­го­тов­ки по­тре­бу­ва­ла і те­хні­ка ро­бо­ти з оче­ре­том. Ана­то­лій із цьо­го ма­те­рі­а­лу ство­рив скуль­пту­ри зав­ви­шки 2,5 м. Він на­вчив­ся ви­ро­бля­ти пла­сти­ни із цьо­го кри­хко­го ма­те­рі­а­лу, скру­чу­ва­ти в со­лом­ку, ада­пту­ва­ти для зру­чної твор­чо­сті.

Для ро­бо­ти над яє­чною шкар­лу­пою тре­ба пі­ді­бра­ти «пра­виль­не» яй­це. Най­мен­ше ча­су йде на ку­ря­че, але з ни­ми ав­тор пра­цює ма­ло. Іде­аль­ні для оздо­бле­н­ня — гу­ся­чі та чи­сто­кров­но­го стра­у­са ему. Ана­то­лій по­яснює: «Яй­ця ему ме­ні дру­зі при­си­ла­ють з-за кор­до­ну, — з усьо­го сві­ту. В Укра­ї­ні йо­го теж роз­во­дять, але шка­ра­лу­па зе­ле­на. У сві­ті цей вид май­же ви­ни­щи­ли са­ме че­рез кра­су ці­єї шка­ра­лу­пи. Нею при­кра­ша­ли що зав­го­дно — і сто­ли, і шка­тул­ки...»

Сам ми­тець родом із Тер­но­піль­щи­ни, але уже 12 ро­ків він жи­ве і пра­цює у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му. Тут має вла­сну май­стер­ню і сту­дію, обла­што­ва­ну пов­ні­стю за ко­шти мі­ста. Ана­то­лій має від­зна­ку «За за­слу­ги пе­ред мі­стом» — скром­но і з усмі­шкою по­яснює: «Ви­рі­ши­ли, оче­ви­дно, да­ти за те, що про­сла­вив мі­сто на увесь світ». Уже має но­ві ідеї й твор­чі за­ду­ми, у вті­лен­ні яких за­ли­ша­є­ться вір­ним со­бі: «Для ме­не ці­ка­во зро­би­ти те, що ро­блять усі, але не так — в ін­шій те­хні­ці, з ін­шо­го по­гля­ду».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.