До­тик до істо­рії

Marshrut №1 - - Тема Випуску: Галич -

Осно­ву екс­по­зи­ції ста­нов­лять цер­ков­но­бо­го­слу­жбо­ві кни­ги, ілю­стро­ва­ні ре­не­сан­сни­ми та ба­ро­ко­ви­ми гра­вю­ра­ми, ав­тор­ства зна­ме­ни­тих май­стрів-гра­ве­ри­стів: чен­ця Іл­лі, чен­ця До­ро­фея, Ва­си­ля Уша­ке­ви­ча, Єв­ста­фія За­ва­дов­сько­го, Йо­си­фа та Ада­ма Ґо­чем­ських. Се­ред них вар­то зга­да­ти най­ва­жли­ві­ші — Апо­стол 1639 ро­ку, Єван­ге­ліє 1644 ро­ку (ви­да­н­ня Ми­хай­ла Сльоз­ки), Єван­ге­лії ви­дав­ни­цтва Львів­сько­го брат­ства 1670, 1690 ро­ків та По­ча­їв­ської лав­ри 1780 ро­ку. Та­кож до ко­ле­кції на­ле­жать цін­ні ви­да­н­ня Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри, Унів­ської лав­ри та Пе­ре­ми­шль­ської ка­те­дри.

«Ідея ство­ри­ти та­ку ви­став­ку ви­ни­кла ще два ро­ки то­му під час екс­пе­ди­ції хра­ма­ми Га­ли­цько­го ра­йо­ну. То­ді один зі свя­ще­ни­ків, о. Ва­силь За­ве­рач, пе­ре­дав на збе­рі­га­н­ня до за­по­від­ни­ка два ста­ро­дру­ки — Єван­ге­ліє 1670 р. і Єван­ге­ліє 1780 р. При де­таль­но­му ви­вчен­ні са­краль­них пре­дме­тів на сто­рін­ках бу­ло ви­яв­ле­но дар­чі на­пи­си по­ча­тку XVIII — пер­шої тре­ті ХІХ ст. від­по­від­но. При то­му пер­ший на­пис, як і са­ма кни­га, сто­су­ва­ли­ся цер­кви, ко­тра вже не існує (Св. Бо­го­яв­ле­н­ня в Га­ли­чі на За­лу­кві)», — роз­по­від­ає кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, за­ві­ду­вач на­у­ко­во-осві­тньо­го від­ді­лу На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Дав­ній Га­лич» Ан­дрій СТА­СЮК.

Ор­га­ні­за­то­ри за­зна­ча­ють, що ви­став­ка має по­двій­ну ме­ту. По-пер­ше, во­на по­кли­ка­на про­де­мон­стру­ва­ти ба­га­тий куль­тур­ний по­тен­ці­ал, при­хо­ва­ний від ока ми­рян, який ін­ко­ли про­сто при­па­дає пи­лом у хра­мах. По-дру­ге, ста­ро­дру­ки ма­ють та­кож ва­жли­ву істо­ри­чну цін­ність, адже на по­лях мо­жна по­ба­чи­ти чи­ма­ло дар­чих на­пи­сів, за­пи­сів про істо­ри­чні по­дії або ж на­віть про вро­жаї та сти­хій­ні ли­ха.

Ви­став­ка бу­де ці­ка­ва ко­жно­му, хто є не­бай­ду­жим до ми­нув­ши­ни, адже са­ме тут мо­жна у пря­мо­му сен­сі до­тор­кну­ти­ся до жи­вої істо­рії. Ві­дві­ду­ва­чі ма­ти­муть змо­гу огля­ну­ти са­краль­ні бо­го­слу­жбо­ві кни­ги XVII – XX ст., ко­трі, ймо­вір­но, по­хо­дять із йо­го сіль­ської чи мі­ської цер­кви і від­чу­ти та­ким чи­ном той ва­жли­вий зв'язок з ми­ну­лим, без яко­го не­мо­жли­ве май­бу­тнє. Тим па­че, що Га­ли­цька зем­ля має вла­сні дав­ні дру­кар­ські тра­ди­ції, адже в се­лі Кри­лос від 1606 ро­ку ді­я­ла дру­кар­ня єпис­ко­па Ге­де­о­на Ба­ла­ба­на.

Оле­ксан­дра КЛЬОСОВА, фо­то на­да­но ор­га­ні­за­то­ра­ми

Окре­мим аспе­ктом для до­слі­дни­ків є гра­вю­ри на сто­рін­ках текс­тів: ча­сом зо­бра­же­н­ня мо­же бу­ти стар­шим за кни­гу на кіль­ка де­ся­ти­літь, а по­де­ку­ди й на ці­ле сто­лі­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.