Фе­сти­валь­ний Га­лич

му­зи­ка, еко­ло­гія, ду­хов­ність та роз­ма­ї­т­тя тра­ди­цій

Marshrut №1 - - Тема Випуску: Галич - Фо­то на­да­но Во­ло­ди­ми­ром ДІ­ДУ­ХОМ

ЧИСТОТА

ГО «Га­лич дав­ній су­ча­сний» не ли­ше по­пу­ля­ри­зує ці­ка­вин­ки з ми­ну­ло­го сво­го мі­ста, а й за­охо­чує су­сі­дів дба­ти про май­бу­тнє спіль­но­го до­му. Один зі спосо­бів – «Га­ли­чfest». Ха­ра­кте­ри­сти­ка «еко­е­тно­фе­сти­валь» про­мо­ви­сто на­тя­кає, що у про­гра­мі – не ли­ше «зе­ле­ні» ле­кції та кве­сти, а й фоль­клор­ні та му­зи­чні за­хо­ди. Ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють на­вчи­ти від­ві­ду­ва­чів ве­сти вла­сне еко­ло­гі­чне го­спо­дар­ство, пра­виль­но зби­ра­ти й ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти лі­кар­ські ро­сли­ни, на­ла­го­ди­ти свій ре­жим хар­чу­ва­н­ня, на­да­ва­ти пер­шу не­від­кла­дну до­по­мо­гу, а па­ра­лель­но з цим – ра­зом ви­вчи­ти ру­хи тра­ди­цій­них опіль­ських тан­ців та ку­пле­ти на­ро­дних пі­сень.

Про­бле­мам го­лов­ної во­дної ар­те­рії мі­ста при­свя­че­ний еко­ту­ри­сти­чний фе­сти­валь «Дні­стер – пер­ли­на за­по­від­них те­ри­то­рій». У свя­тку­ван­ні Мі­жна­ро­дно­го дня рі­чки до га­ли­чан при­єд­ну­ва­ли­ся де­ле­га­ції з ін­ших укра­їн­ських міст Дні­стров­сько­го узбе­реж­жя, а та­кож мол­до­ва­ни та по­ля­ки. Як і по­пе­ре­дня ко­ман­да, еко­ло­гі­чні прин­ци­пи акти­ві­сти не­суть у ма­си не тіль­ки за до­по­мо­гою кру­глих сто­лів та ле­кцій, а й більш твор­чих за­хо­дів – бо­га­тир­ських ігор, ху­до­жніх пле­не­рів та фо­то­кон­кур­сів. Є й пра­кти­чна ко­ристь – до рі­чки ре­гу­ляр­но за­пу­ска­ю­ться маль­ки ри­би.

ЕТНОМОТИВИ

Один із най­ві­до­мі­ших у мі­сті та по­за ним за­хо­дів – фе­сти­валь «Га­ли­цька бра­ма». За­зви­чай він від­бу­ва­є­ться на­ве­сні, ло­ка­ція – му­зей етно­гра­фії, що по­бли­зу се­ла Кри­лос. Тра­ди­цій­ні пун­кти роз­ва­жаль­ної про­гра­ми – яр­мар­ка ви­ро­бів кра­щих на­ро­дних май­стрів ра­йо­ну та смі­ли­вих по­ча­тків­ців, ве­снян­ки та га­їв­ки, па­рад ви­ши­ва­них со­ро­чок та ви­став­ки ру­шни­ків. Га­ли­ча­ни зу­стрі­ча­ють ве­сну ще й сма­чни­ми на­їд­ка­ми, при­го­то­ва­ни­ми за ста­ро­вин­ни­ми ре­це­пта­ми із на­ту­раль­них про­ду­ктів.

Цьо­го ро­ку у мі­сце­вої вла­ди осо­бли­ві пла­ни що­до цьо­го та ін­ших «брен­до­вих» фе­сти­ва­лів. Адже 8—9 ве­ре­сня мі­стя­ни від­зна­ча­ти­муть 1120-річ­чя пер­шої згад­ки про Га­лич. Тож ча­стин­ка «Га­ли­цької бра­ми» обов’яз­ко­во бу­де вклю­че­на до про­гра­ми свя­тку­вань. Ор­га­ні­за­то­ри го­ту­ють ще один сюр­приз – фе­сти­валь се­ре­дньо­ві­чної куль­ту­ри, ку­ди з’їду­ться «ли­ца­рі»-ре­кон­стру­кто­ри з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни. Мо­жли­во, «на во­гник» за­зир­нуть і за­кор­дон­ні го­сті.

(НЕ)ЗАБУТІ МЕЛОДІЇ

Ті, хто ві­зьме участь у ве­ре­сне­вих свя­тку­ва­н­нях, змо­жуть до­лу­чи­ти­ся до зна­ко­вих му­зи­чних дійств мі­ста – фе­сти­ва­лю «Зо­ло­тий тік» та Га­ли­цької хо­ро­вої ака­де­мії.

Пер­ший є ро­ве­сни­ком не­за­ле­жної Укра­ї­ни, ра­до при­ймає на сво­їй сце­ні мо­ло­дих ви­ко­нав­ців су­ча­сних пі­сень. Цей фе­сти­валь був ва­жли­вою схо­дин­кою для кар’єри да­ле­ко не одні­єї естра­дної зір­ки. Тож той факт, що цьо­го ро­ку він від­ро­ди­ться пі­сля не­ве­ли­кої пе­ре­р­ви, не мо­же не ті­ши­ти.

Дру­га, на від­мі­ну від по­пе­ре­дни­ка, біль­ше фо­ку­су­є­ться на пе­ре­ві­ре­них ча­сом тра­ди­ці­ях та кла­си­ці. На цен­траль­ній пло­щі спів­а­ють про­фе­сій­ні та ама­тор­ські хо­ри й ка­пе­ли, а ор­ке­стри під­три­му­ють їх чі­тким ри­тмом сво­їх ме­ло­дій.

Не менш ці­ка­ві за­хо­ди ор­га­ні­зо­ву­ють і в се­лах Га­ли­цько­го ра­йо­ну. Так, у се­ли­щі Біль­шів­ці існує «фе­сти­валь за­бу­тої пі­сні». На цій сце­ні ко­ле­кти­ви та со­лі­сти на­да­ють но­во­го звучання стрі­ле­цьким, пов­стан­ським, обря­до­вим пі­сням, зга­ду­ють на­віть про ба­ла­ди та ду­ми.

У се­лі Маріямпіль, у жит­ті та істо­рії яко­го до­сить по­ту­жна ду­хов­на скла­до­ва, що­лі­та ор­га­ні­зо­ву­ють фе­сти­валь ду­хов­ної ма­рій­ської пі­сні. Пі­сля уро­чи­стих бо­го­слу­жінь му­зи­чні ко­ле­кти­ви та спів­а­ки з Іва­но-Фран­ків­щи­ни ви­ко­ну­ють ста­ро­вин­ні й су­ча­сні тво­ри. Фе­сти­валь із за­до­во­ле­н­ням від­ві­ду­ють па­лом­ни­ки, ко­трі при­їжджа­ють на про­щу до свя­тих місць Га­ли­цько­го ра­йо­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.