На шля­ху до…

Marshrut №1 - - Тема Випуску: Галич -

«МАЛЕНЬКА МІС ЩА­СТЯ»

Ори­гі­наль­на на­зва: Little Miss Sunshine

Ре­жи­сер: Джо­на­тан Дей­тон, Ва­ле­рі Фе­ріс

Кра­ї­на: США

Рік: 2006 Жанр: ко­ме­дія, дра­ма

У ро­лях: Грег Кін­нер, Стів Ке­релл, То­ні Кол­летт, Пол Дано, Ебі­гейл Бре­слін та Алан Ар­кін

Се­ми­рі­чна Олів Гу­вер мріє ста­ти ко­ро­ле­вою кра­си. Ко­ли її за­про­шу­ють взя­ти участь у кон­кур­сі в Ка­лі­фор­нії, ра­зом з нею у да­ле­ку до­ро­гу ви­ру­ша­ють усі чле­ни її не­пе­ре­дба­чу­ва­ної та екс­цен­три­чної ро­ди­ни. На шля­ху во­ни зі­ткну­ться з не­справ­но­стя­ми, су­пе­ре­чка­ми і на­віть смер­тю. Про­те ні­що не зу­пи­нить їх на шля­ху до ве­ли­кої мрії ма­лень­кої дів­чин­ки.

«НЕЙМОВІРНА ПО­ДО­РОЖ МІСТЕРА СПІВЕТА»

Ори­гі­наль­на на­зва: The Young and Prodigious T.S.

Spivet

Ре­жи­сер: Жан-П’єр Же­не

Кра­ї­на: Фран­ція, Ав­стра­лія, Ка­на­да

Рік: 2013 Жанр: при­го­ди, дра­ма

У ро­лях: Ге­ле­на Бо­нем Кар­тер, Джу­ді Де­віс, Кал­лум Кіт Рен­ні, Кайл Ке­тлетт, Нів Віл­сон

Т.С. Спі­вет — де­ся­ти­рі­чний вун­дер­кінд, ко­трий ме­шкає на ран­чо в Мон­та­ні ра­зом із ба­тька­ми та се­строю. Одно­го ра­зу йо­му те­ле­фо­ну­ють зі Смі­тсо­нів­сько­го ін­сти­ту­ту. Вче­ні ви­рі­ши­ли на­го­ро­ди­ти йо­го пре­сти­жною пре­мі­єю за роз­роб­ку ві­чно­го дви­гу­на, про­те во­ни не пі­до­зрю­ють, що ви­на­хі­дник на­стіль­ки юний. Ця по­їзд­ка зда­тна кар­ди­наль­но змі­ни­ти жи­т­тя хло­пчи­ка, тож він без ва­гань са­мо­стій­но ви­ру­шає на ін­ший кі­нець кра­ї­ни.

«ХТО ПАЛАЄ, ПАЛАЄ, ПАЛАЄ…»

Ори­гі­наль­на на­зва: Burn Burn Burn

Ре­жи­сер: Ча­нія Бат­тон

Кра­ї­на: Ве­ли­ко­бри­та­нія

Рік: 2015 Жанр: тра­гі­ко­ме­дія

У ро­лях: Ла­у­ра Кар­майкл, Хлоя Пір­рі, Джек Фар­тінг

По­дру­ги Алекс та Сеф зму­ше­ні ви­ру­ши­ти у по­до­рож, щоб ви­ко­на­ти остан­нє ба­жа­н­ня сво­го дру­га і роз­ві­я­ти йо­го прах у п’яти до­ро­гих для ньо­го мі­сцях. Дів­ча­та до­три­му­ю­ться де­таль­ної ін­стру­кції, друг ні­би кон­тро­лює їх з ві­део­за­пи­сів на екра­ні но­ут­бу­ка. Але їм не уни­кну­ти ша­ле­них не­спо­ді­ва­нок та усві­дом­ле­н­ня то­го, що ще мо­жна ви­пра­ви­ти у сво­є­му жит­ті.

«ЗАМІЖ У ВИСОКОСНИЙ РІК»

Ори­гі­наль­на на­зва: Leap Year

Ре­жи­сер: Ананд Та­кер

Кра­ї­на: США, Ір­лан­дія

Рік: 2010 Жанр: ме­ло­дра­ма, ко­ме­дія

У ро­лях: Емі Адамс, Мет­тью Гуд, Адам Скотт

За ір­ланд­ською тра­ди­ці­єю, 29 лю­то­го чо­ло­вік не мо­же від­мо­ви­ти дів­чи­ні, яка звер­не­ться до ньо­го з про­по­зи­ці­єю. Що­би ско­ри­ста­ти­ся цим, Ан­на ле­тить із Бо­сто­на до Ду­блі­на, де її хло­пець бе­ре участь у кон­фе­рен­ції. Про­те свої ко­ре­кти­ви в її пла­ни вно­сить не ли­ше по­го­да, а й не­спо­ді­ва­на зу­стріч із Де­кла­ном, який спро­бує їй до­по­мог­ти ді­ста­ти­ся до сто­ли­ці че­рез усю кра­ї­ну.

Фо­то з сай­та IMDb

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.