КО­РОЛЬ ДА­НИ­ЛО

Marshrut №1 - - Огляд -

«За­раз Га­лич — ма­лень­ке мі­сте­чко. Але аре­ал ста­ро­дав­ньо­го Га­ли­ча охо­плю­вав кіль­ка сіл, вза­га­лі кня­зів­ський центр був роз­та­шо­ва­ний за шість кі­ло­ме­трів від су­ча­сно­го Га­ли­ча, — роз­по­від­ає пан Ан­дрій. — Є всі під­ста­ви при­пу­ска­ти, що і Да­ни­ло Ро­ма­но­вич, і йо­го брат Ва­силь­ко бу­ли уро­джен­ця­ми Га­ли­ча. Ко­ли во­ни на­ро­ди­ли­ся, це 1201 — 1203 ро­ки, їхній ба­тько (князь Ро­ман Мсти­сла­во­вич. — Авт.) був га­ли­цьким кня­зем, на­справ­ді пе­ре­бу­вав у Га­ли­чі, де бу­ла роз­мі­ще­на йо­го ре­зи­ден­ція».

При цьо­му Ан­дрій Ста­сюк звер­тає ува­гу, що на­зи­ва­ти ко­ро­ля Да­ни­лом Га­ли­цьким не­ко­ре­ктно. «Цей тер­мін не зга­ду­є­ться ні­де у дже­ре­лах, — акцен­тує на­у­ко­вець. — Ма­є­мо Га­ли­цько-Во­лин­ський лі­то­пис — це теж умов­на на­зва, і там Да­ни­ла жо­дно­го ра­зу так не на­зи­ва­ють, та­кий тер­мін ви­ник ли­ше в ХІХ сто­літ­ті. Істо­ри­ки «під­кле­ї­ли» до ньо­го та­ке прі­зви­ще, при­чо­му не так укра­їн­ські, як ро­сій­ські, в ХІХ сто­літ­ті — за ча­сів Ка­рам­зі­на, Клю­чев­сько­го. Во­ни не ду­же ро­зумі­ли, що та­ке «ру­ський» — для них це озна­ча­ло «ро­сій­ський», зна­чить, Да­ни­ло був «га­ли­цький», і Га­ли­чи­на має на­ле­жа­ти до скла­ду Ро­сій­ської ім­пе­рії. Але той тер­мін за­по­зи­чи­ли, час­тко­во на­віть Гру­шев­ський, він по­бу­ту­вав у ра­дян­ський істо­рі­о­гра­фії і пе­ре­йшов у спа­док су­ча­сній укра­їн­ській. До ре­чі, Да­ни­ло не лю­бив Га­ли­ча. Він усе жи­т­тя за ньо­го бо­ров­ся, і ко­ли на­ре­шті здо­був це мі­сто, пе­ре­ніс сто­ли­цю до Хол­ма, чим при­рік Га­лич на по­віль­ний за­не­пад».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.