ДМИТРО ВІТОВСЬКИЙ

Marshrut №1 - - Огляд -

Один із не­фор­маль­них лі­де­рів Укра­їн­ських сі­чо­вих стріль­ців, дер­жав­ний се­кре­тар вій­сько­вих справ ЗУНР, тоб­то

— мі­ністр обо­ро­ни. Дмитро Вітовський на­ро­див­ся у се­лі Ме­ду­ха не­по­да­лік від

Га­ли­ча, за­кін­чив прав­ни­чий фа­куль­тет Львів­сько­го уні­вер­си­те­ту.

Одна з най­по­мі­тні­ших сто­рі­нок у біо­гра­фії Ві­тов­сько­го — участь у

Ли­сто­па­до­во­му чи­ні, він був се­ред йо­го ор­га­ні­за­то­рів і ке­рів­ни­ків. То­ді Укра­їн­ська На­ціо­наль­на Ра­да си­ла­ми сі­чо­вих стріль­ців на­ма­га­лась вста­но­ви­ти на Га­ли­чи­ні вла­ду Укра­їн­ської Дер­жа­ви. Основ­ні по­дії роз­гор­та­лись у ніч з 31 жов­тня на 1 ли­сто­па­да 1918 ро­ку, то­ді на львів­ській ра­ту­ші впер­ше пі­дня­ли си­ньо­жов­тий пра­пор. Ну а го­лов­ний ре­зуль­тат Ли­сто­па­до­во­го чи­ну — утво­ре­н­ня За­хі­дно­укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.