ЮЛІАН РОМАНЧУК

Marshrut №1 - - Огляд -

Ви­да­тний укра­їн­ський по­лі­тик на­ро­див­ся в се­лі Кри­лос. Як акцен­тує Ан­дрій Ста­сюк, це той са­мий ста­ро­дав­ній Га­лич, де бу­ла роз­та­шо­ва­на кня­зів­ська ре­зи­ден­ція.

Свою кар’єру Юліан, або Юлі­ян, Романчук теж роз­по­чи­нав як учи­тель у гім­на­зії, ви­кла­дав кла­си­чну фі­ло­ло­гію у Льво­ві, де і ме­шкав до смер­ті. Романчук став чле­ном-за­снов­ни­ком ма­те­рин­сько­го то­ва­ри­ства «Про­сві­та», був одним із за­снов­ни­ків На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, осві­тньо-ви­хов­но­го то­ва­ри­ства «Рі­дна шко­ла», Учи­тель­ської гро­ма­ди. Та­кож він був за­снов­ни­ком і ви­дав­цем га­зе­ти «Ба­тьків­щи­на», спів­за­снов­ни­ком пер­шо­го укра­їн­сько­го ча­со­пи­су Га­ли­чи­ни «Ді­ло». Юліан Романчук та­кож був по­слом до Га­ли­цько­го се­йму та ав­стрій­сько­го пар­ла­мен­ту, де в 1910-х ро­ках на­віть обі­ймав по­са­ду ві­це-пре­зи­ден­та.

1918 ро­ку він став де­ле­га­том Укра­їн­ської На­ціо­наль­ної Ра­ди ЗУНР. Че­рез п’ять ро­ків, ко­ли Ра­да по­слів Ан­тан­ти ви­рі­ши­ла пе­ре­да­ти Поль­щі управ­лі­н­ня Га­ли­чи­ною, Романчук прийняв на пло­щі свя­то­го Юра при­ся­гу на вір­ність укра­їн­ській дер­жав­но­сті «від ти­ся­чних мас».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.