У Га­ли­чі де­мон­стру­ють цер­ков­ні ста­ро­дру­ки XVII—XX ст.

Marshrut №1 - - Дотик Історіїя -

У кар­тин­ній га­ле­реї На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Дав­ній Га­лич» до 7 ли­пня три­ває ви­став­ка «Га­ли­цькі цер­ков­ні ста­ро­дру­ки XVII—XX ст.». Ек­спо­зи­ція бу­ла ство­ре­на за ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти по­шу­ко­во-ре­лі­гі­є­знав­чо­го екс­пе­ди­цій­но­го за­го­ну пра­ців­ни­ків на­у­ко­во-осві­тньо­го від­ді­лу та від­ді­лу фон­дів На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Дав­ній Га­лич». Цю по­дію ор­га­ні­за­то­ри при­уро­чу­ють одра­зу до двох дат: 1120-ї рі­чни­ці від ча­су пер­шої пи­сем­ної згад­ки про Га­лич та 715-ї — з утво­ре­н­ня Га­ли­цької ми­тро­по­лії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.