5 ПИ­ТАНЬ ДО ЮГА ВІР­ТА­НЕ­НА:

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ФІНЛЯНДІЯ -

Назвіть, будь-лас­ка, іме­на трьох ви­дат­них фінів і по­яс­ніть свій ви­бір.

Пер­ше ім’я — Карл Густав Еміль Ман­нер­гейм, наш фельд­мар­шал і пре­зи­дент, лю­ди­на, яка від­сто­я­ла неза­леж­ність й за­хи­сти­ла дер­жа­ву від російсь­кої агресії. Дру­га лю­ди­на — це вось­мий пре­зи­дент Фін­лян­дії Ур­го Ка­ле­ва Кек­ко­нен, який чверть століт­тя пра­ц­ю­вав над тим, щоб Фін­лян­дія пе­ре­тво­ри­ла­ся на без­печ­ну, су­час­ну краї­ну, здат­ну про­ти­сто­я­ти всім внут­ріш­нім та зов­ніш­нім ви­кли­кам. А ще ві­до­мий пе­діатр, нео­на­то­лог, но­ва­тор

Ар­во Юлп­по, який за­сну­вав фінсь­ку си­сте­му охо­ро­ни здо­ров’я ди­ти­ни.

Яких фінсь­ких пись­мен­ни­ків ви по­ре­ко­мен­ду­ва­ли би українсь­ко­му чи­та­чеві?

Кла­си­ка фінсь­кої лі­те­ра­ту­ри Міка Вал­тарі. Йо­го тво­ри пе­ре­кла­де­но більш ніж 70 мо­ва­ми (зо­кре­ма, українсь­кою). Най­ві­до­мі­ший твір — ро­ман Си­ну­ге, єгип­тя­нин. Та­кож ра­джу ро­ма­ни Вяйне Лін­на, в яких пись­мен­ник зоб­ра­жає істо­рич­ні пе­ре­лам­ні події пер­шої по­ло­ви­ни ми­ну­ло­го століт­тя.

Як би ви опи­са­ли фінсь­кий на­ціо­наль­ний ха­рак­тер?

Фі­ни спо­кій­ні, доб­ро­зич­ливі, іноді ме­лан­хо­лій­ні. За­взяті спортс­ме­ни, вмі­ють ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми. Їм при­та­ман­ний ко­ло­рит­ний гу­мор, але оці­ни­ти йо­го мо­жуть пе­ре­важ­но ли­ше фі­ни (смієть­ся).

Що спіль­но­го у фі­на з україн­цем?

І фі­ни, і україн­ці — над­зви­чай­но щи­рі та чут­ливі лю­ди.

Во­ни ма­ють ве­ли­ку по­ва­гу до своїх ро­ман­тич­них тра­ди­цій. Й фінсь­ким, й українсь­ким містя­нам по­до­баєть­ся ма­ти за­місь­кі бу­дин­ки-да­чі. Та­кож оби­двом на­ціям при­та­ман­ний дух ін­но­ва­цій та за­ці­кав­леність у якіс­ній освіті.

У що ви віри­те на 100%?

Як­що бу­ти оп­ти­мі­стом (по­смі­хаєть­ся), то ві­рю у те, що зав­тра бу­де кра­ще, ніж сьо­год­ні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.