Лас­ка­во про­сять

Сім спів­робіт­ни­ків по­соль­ства Шве­ції в Україні за­про­шу­ють україн­ців відві­да­ти їх­ні рід­ні мі­ста

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ШВЕЦІЯ -

1 Істад Ystad Джо­ел Джер­хаг

Істад — чарівне при­морсь­ке мі­сто, по­бу­до­ване в XIII століт­ті, на­бу­ло за­галь­но­на­ціо­наль­ної по­пу­ляр­но­сті за­в­дя­ки се­ред­ньо­віч­ним фах­вер­ко­вим бу­дин­кам, ста­ро­вин­ним церк­вам, дов­гим пля­жам, са­на­тор­но-ку­рорт­но­му ліку­ван­ню та спо­кій­но­му жит­тю. Най­по­пу­ляр­ні­шою роз­ва­гою ре­гіо­ну є ри­бал­ка. Все необ­хідне, зо­кре­ма чо­вен і сна­сті, мож­на взя­ти на­про­кат. В Іста­ді є кіль­ка ці­ка­вих му­зеїв, се­ред яких Му­зей ми­стецтв (Ystads Konstmuseum) і су­час­ний ін­тер­ак­тив­ний Му­зей кі­но (Cineteket). Тут ви змо­же­те по­ба­чи­ти не ли­ше те, як зні­ма­ють­ся філь­ми, але й взя-

ти участь у ро­бо­ті зні­маль­ної групи, ви­ко­на­ти трю­ки або ство­ри­ти влас­ний мульт­фільм. Істад щіль­но пов’яза­ний з кі­но: са­ме в цьо­му місті зна­хо­дить­ся най­старі­ший в Шве­ції кі­но­те­атр. У без­по­се­ред­ній близь­ко­сті від мі­ста ви знай­де­те Остер­лен (Österlen) — рай­он в пів­ден­но-схід­ній ча­стині про­він­ції Сконе, що сла­вить­ся ма­ли­ми міста­ми і який на­зи­ва­ють ко­ролів­ством яб­лук.

2 Тру­са Trosa Ге­нрік Віт­фельд

Тру­са розта­шо­ва­на всьо­го в го­дині їз­ди від Сток­голь­ма, в ма­льов­ни­чо­му міс­ці, де бе­ре свій по­ча­ток річ­ка з од­ной­мен­ною на­звою. Мі­сто-ар- хі­пе­лаг, пер­ші згад­ки про яке ся­га­ють XV століт­тя, ко­ли у 1454 ро­ці ко­ро­лем Чарль­зом VIII про­він­ції був на­да­ний ста­тус мі­ста. Річ­ка Тру­са — чу­до­ве міс­це для про­гу­лян­ки на ка­тері або за­нять вод­ни­ми ви­да­ми спор­ту. Сьо­год­ні Тру­са — один з най­по­пу­ляр­ні­ших пор­тів для віт­риль­них су­ден — є гар­ною від­прав­ною точ­кою для вив­чен­ня нав­ко­лиш­ньої при­ро­ди та ар­хі­пе­ла­гу Сток­голь­ма. Од­ни­ми з го­лов­них істо­рич­них пам’яток мі­ста є вцілілі в Пів­ніч­ній вій­ні цер­ков­ні па­ра­фії.

3 Верм­ланд Värmland Карін Ерік­сбі

Верм­ланд — ре­гіон, ві­до­мий своєю ди­кою при­ро­дою та гли- бо­ки­ми озе­ра­ми. Озе­ро Ве­нерн — най­біль­ший у Єв­ро­пі озер­ний ар­хі­пе­лаг з 22 тис. ост­ро­вів різ­них роз­мірів та 10 тис. озер. На ка­те­рах та по­ро­мах мож­на про­гу­ля­ти­ся нав­ко­ло ост­ро­вів. Як­що ви охочі до при­год, то скоріш за все за­хо­че­те орен­ду­ва­ти чо­вен і про­ве­сти кіль­ка днів, як ка­жуть міс­цеві меш­кан­ці, в “оке­ані”. З ди­на­міч­ної сто­ли­ці про­він­ції Карлстад (Karlstad) по­ро­мом мож­на діста­ти­ся Кри­сти­не­хамн (Kristinehamn). У цьо­му місті є скульп­ту­ра, ство­ре­на Па­б­ло Пі­кас­со. Це скульп­ту­ра йо­го дру­жи­ни Жа­клін, яка є пер­шою і най­біль­шою мо­ну­мен­таль­ною ро­бо­тою іс­пансь­ко­го мит­ця, ви­со­та її ся­гає 15 м.

4 Ве­стервік Västervik Ге­нрік Нур­берг

Ве­стервік — за­тишне мі­сто з ар­хі­пела­гом, що скла­даєть­ся з 5 тис. ма­лень­ких ост­ро­вів. Во­но іде­альне для ка­я­кін­гу. Крім то­го, це мі­сто му­зи­ки. Щоріч­ний му­зич­ний фе­сти­валь є од­ним з най­ві­до­мі­ших у Шве­ції. Пі­сен­ний фе­сти­валь у Ве­стервіку про­во­дить­ся з 1966 ро­ку і за­вжди на 28-му тиж­ні. Кон­цер­ти про­хо­дять на арені, по­бу­до­ваній в руї­нах зам­ку XIV століт­тя з мет­ро­ви­ми му­ра­ми, що ство­рю­ють унікаль­ну аку­сти­ку і на­да­ють особ­ли­ву чарів­ність му­зич­ним ве­чо­рам. У Ве­стервіку ви­ріс і роз­по­чав свою му­зич­ну кар’єру Бд­жорн Ул­ва­ус (один із солістів групи ABBA). З Ве­стервіка на по­ро­мі лег­ко діста­ти­ся на острів Гот­ланд. Розта­шо­ва­ний у Бал­тійсь­ко­му морі, острів вра­жає всіх своєю унікаль­ною при­род­ньою кра­сою, се­ред­ньо­віч­ним мі­стом Віс­бю і чис­лен­ни­ми за­хо­да­ми та фе­сти­ва­ля­ми, які про­хо­дять тут ці­лий рік.

5 Ла­план­дія Lapland Марія Фальк

Най­біль­ша за пло­щею про­він­ція Шве­ції. Цей ре­гіон на­зи­ва­ють “остан­ньою пу­сте­лею Єв­ро­пи”. Тут мож­на від­чу­ти справж­ні кон­тра­сти: по­ляр­ні ночі з ма­гією пів­ніч­но­го сяй­ва та дов­гі, світ­лі ночі про­тя­гом літ­ніх мі­ся­ців. По­хо­ди лі­со­ви­ми марш­ру­та­ми, ри­бал­ка на будь-яко­му з ти­сячі озер, за­хо­плю­ю­чий раф­тинг, са­мо­бут­ня са­амсь­ка куль­ту­ра, про­гу­лян­ки сні- го­хо­да­ми або со­ба­чою упряж­кою. Це іде­аль­ний при­ту­лок від стресу мі­ста, в який лег­ко діста­ти­ся пря­ми­ми рей­са­ми зі Сток­голь­ма. І не за­будь­те у Ла­план­дії спро­бу­ва­ти тра­ди­цій­ну стра­ву пальт (palt) — це вид кар­топ­ля­ної га­луш­ки, яку по­да­ють з верш­ко­вим мас­лом і брус­нич­ним дже­мом.

6 Маль­ме Malmö Мад­лєн Лєруп

Маль­ме — третє за роз­міром мі­сто на півд­ні Шве­ції, один з най­біль­ших пор­тів на Бал­тійсь­ко­му морі, йо­го ще на­зи­ва­ють мі­стом пар­ків. Маль­ме — не тіль­ки рідне мі­сто най­ти­ту­ло­вані­шо­го шведсь­ко­го фут­болі­ста Зла­та­на Ібра­гі­мо­ви­ча, тут най­біль­ша в Шве­ції кон­цен­тра­ція ре­сто­ранів на ду­шу на­се­лен­ня. У Маль­ме ви обов’яз­ко­во має­те спро­бу­ва­ти міс­це­ву фа­ла­фель (неве­ли­кі кот­лет­ки з ме­ле­но­го ну­ту або кінсь­ких бобів, під­сма­жені на олії). Ця стра­ва ста­ла чи­мось на зра­зок сим­во­лу Маль­ме в остан­ні ро­ки. У цьо­му місті мож­на по­ба­чи­ти та відві­да­ти Turning Torso, хма-

ро­чос-спіраль — най­ви­щу (190 м) будів­лю в Скан­ди­навії; один із най­старі­ших хра­мів — церк­ву Санкт-Пет­рі (XIV століт­тя); ху­дож­ню га­ле­рею Malmö Konsthall, від­кри­ту в 1975 ро­ці, яка сьо­год­ні є од­ним із най­біль­ших ви­став­ко­вих цен­трів су­час­но­го ми­стецтва в Єв­ро­пі. А мож­на про­сто про­гу­ля­ти­ся по пі­шохід­ній ву­ли­ці в цен­трі мі­ста. Маль­ме — дійс­но ба­га­то­на­ціо­нальне мі­сто, і як то ка­жуть: “Як­що ви ба­чи­ли Маль­ме, ви ба­чи­ли світ”.

7 Сток­гольм Stockholm Мар­тін Хаг­стрем

Мене зва­ти Мар­тін, я по­сол Шве­ції в Україні. Хо­чу за­про­си­ти вас до мо­го рід­но­го Сток­голь­ма, сто­ли­ці Шве­ції. Моє за­про­шен­ня особ­ли­во сто­суєть­ся сі­мей, у яких є діти. Ра­д­жу їм од­ра­зу ж пря­му­ва­ти на острів Юр­гор­ден (Djurgården), де мож­на ба­га­то чо­го по­ба­чи­ти і про­по­нуєть­ся без­ліч ці­ка­ви­нок для ді­тей, зо­кре­ма ін­тер­ак­тив­ний му­зей дитя­чої лі­те­ра­ту­ри Юні­ба­кен (Junibacken) з особ­ли­вим По­тя­гом історій (Story Train), пер­ший в світі му­зей про­сто неба Скан­сен (Skansen) і, зви­чай­но ж, парк роз­ваг Грьо­на Люнд (Gröna Lund). Шве­ція є чу­до­вою краї­ною для поїзд­ки з дітьми на- віть і без Юр­гор­де­на. Ае­ро­порт Ар­лан­да в Сток­голь­мі прий­має без­ліч марш­рутів, і іс­нує ба­га­то варіан­тів, як діста­ти­ся з Украї­ни до Шве­ції пря­мим рей­сом або з од­нією пе­ре­сад­кою. Тож при­їж­д­жай­те до Шве­ції!

Тру­са

Істад

Верм­ланд

Ве­стервік

Маль­ме

Ла­план­дія

Сток­гольм

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.