Близь­кий світ

За остан­ні ро­ки низ­ка країн за­кри­ла свої ту­ри­стич­ні аген­ції в Україні. А да­ре­м­но. На­то­мість По­льща роз­ши­рює свою при­сут­ність в українсь­ко­му полі

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ПОЛЬЩА -

Ту­ризм прий­шов до Поль­щі ра­зом із політич­ни­ми та струк­тур­ни­ми змі­на­ми в дер­жаві. Як і в ін­ших краї­нах так зва­ної на­род­ної де­мо­кратії, мі­ста в нас функ­ціо­ну­ва­ли за­в­дя­ки ве­ли­ким про­ми­сло­вим за­во­дам. Ко­ли пла­но­ва еко­но­міка по­ча­ла ва­ли­ти­ся, ви­яви­ло­ся, що ра­зом із ве­ли­кою про­ми­сло­вістю зни­ка­ють і ро­бочі міс­ця. Вод­но­час від­кри­ва­ли­ся кор­до­ни, і міс­ця, які рані­ше бу­ли важ­ко­до­ступ­ни­ми, ста­ли атрак­цій­ни­ми для ту­ри­стів.

Міс­це­ва вла­да ве­ли­ких польсь­ких міст от­ри­ма­ла шанс. Ство­рен­ня ро­бо­чо­го міс­ця в ту­риз­мі є порів­ня­но де­ше­вим. Та­ким чи­ном польсь­кі мі­ста і цілі ре­гіо­ни по­ча­ли зма­га­ти­ся між со­бою у ство­рен­ні ту­ри­стич­них про­дук­тів і міс­ць для нічлі­гу. Нині По­льща вже має чим по­хва­ли­ти­ся. Ми сві­до­мі то­го, що ніко­ли не ста­не­мо краєм ма­со­во­го літ­ньо­го від­по­чин­ку. Ту­ризм, на­певне, не стане про­від­ною га­луз­зю еко­но­міки, але 6% ВВП, які на­д­хо­дять із ту­ри­стич­ної сфе­ри, по­да­ють на­дію.

Ці­ка­ву про­по­зи­цію під­го­ту­ва­ла польсь­ка за­ліз­ни­ця. На ко­жен дов­гий ві­кенд (ко­ли до су­б­о­ти-неділі до­даєть­ся ще один неробо­чий день) пе­ревіз­ник про­по­нує без­лі­міт­ний кви­ток для поїз­док усі­ма ре­гіо­наль­ни­ми за­ліз­нич­ни­ми на­прям­ка­ми за ці­ною близь­ко 10 єв­ро. Вар­то та­кож при­див­ля­ти­ся до та­ри­фів місь­ко­го гро­мадсь­ко­го транс­пор­ту. У кож­но­му ве­ли­ко­му місті мож­на при­дба­ти проїз­ний кви­ток на пев­ний тер­мін (на­при­клад, три чи п’ять днів), що дає мож­ливість необ­ме­же­но­го ко­ри­сту­ван­ня місь­кою транс­порт­ною ко­муніка­цією. Схо­жі зниж­ки часто ма­ють влас­ни­ки так зва­ної Кар­ти ту­ри­ста. Во­на, зо­кре­ма, дає мож­ливість при­дба­ти вхід­ний кви­ток до му­зею за піль­го­вою ці­ною, от­ри­ма­ти зниж­ки в ре­сто­ра­нах то­що.

Уже третій раз по­спіль двічі на рік у Поль­щі від­бу­ваєть­ся ак­ція “Ві­кенд за пів­ці­ни”, іні­цій­о­ва­на міністер­ством спор­ту і ту­риз­му та Польсь­кою ту­ри­стич­ною ор­гані­за­цією. На­вес­ні й во­се­ни в пев­ні визна­чені дні го­телі, ре­сто­ра­ни, му­зеї та ін­ші за­кла­ди ту­ри­стич­ної сфе­ри зни­жу­ють свої ці­ни нав­піл. Та­ким чи­ном во­ни збіль­шу­ють влас­ні обо­ро­ти й за­о­хо­чу­ють лю­дей до по­до­ро­жей.

Чи­ма­ло ту­ри­стів відві­ду­ють міс­ця з на­го­ди визнач­них подій. Звіс­но, чем­піо­на­ти світу чи кон­ти­нен­ту від­бу­ва­ють­ся неча­сто, але важ­ливі му­зич­ні фе­сти­валі, на­при­клад, мож­на ор­гані­зо­ву­ва­ти що­ро­ку. У Поль­щі за­слу­же­но­го ста­ту­су на­був Open’er Festival у Гдині — один із най­важ­ливі­ших му­зич­них фе­сти­валів у Єв­ро­пі. Він три­ває чо­ти­ри лип­не­вих дні, але за­зви­чай йо­го учас­ни­ки за­ли­ша­ють­ся в Поль­щі дов­ше. Се­ред них ба­га­то україн­ців. Для ша­ну­валь­ни­ків кла­сич­ної му­зи­ки визнач­ною подією є Ве­ли­код­ній фестиваль Людві­га ван Бет­хо­ве­на в Кра­ко­ві. Цьо­горіч від­бу­ло­ся 18 кон­цер­тів у Вар­шаві і 12 — в ін­ших польсь­ких містах.

2018-й в Україні про­го­ло­ше­но ро­ком га­стро­но­міч­но­го ту­риз­му. У Поль­щі цю ідею ви­ко­ри­сто­ву­ють здав­на. Де­я­кі ре­гіо­ни пе­ре­тво­ри­ли її на справж­ню ві­зит­ку. Ідеть­ся не тіль­ки про марш­рут, який скла­да­ють щед­рі ре­сто­ра­ни, але й про ре­гіо­наль­ні на­ту­раль­ні про­дук­ти, які є об­лич­чям міс­це­во­го ви­роб­ни­ка. Ві­до­мі кулі­нар­ні марш­ру­ти іс­ну­ють, зо­кре­ма, у Ма­ло­поль­щі, Сілезії й Ниж­ній Сілезії. Остан­нім ча­сом у Поль­щі, як і в Україні, ро­сте за­ці­кав­леність ма­ли­ми вин­ни­ця­ми та ено­ту­риз­мом.

Я пра­ц­юю в Україні по­над 11 ро­ків. Не ро­зу­мію, чо­му де­я­кі краї­ни за­кри­ли тут свої офі­цій­ні ту­ри­стич­ні аген­ції. Це по­мил­ка. Ми ду­же ак­тив­ні в ін­тер­неті, має­мо гар­ну плат­фор­му, українсь­ку сторін­ку, ро­бо­ту в соц­ме­ре­жах, зо­кре­ма в Facebook. 95% українсь­ких ту­ри­стів пря­му­ють до Поль­щі без по­се­ред­ництва ту­ро­пе­ра­торів, пла­ну­ють по­до­ро­жі че­рез від­по­від­ні ін­тер­нет-ре­сур­си, ре­зерву­ють го­телі та квит­ки. Ми пра­г­не­мо, щоб По­льща зга­ду­ва­ла­ся в українсь­ких

ЗМІ не ли­ше в політич­но­му кон­тексті, але і як го­стин­на сусід­ка. По­ля­ки люб­лять україн­ців.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.