Файне

40 ро­ків то­му польсь­кі істо­рич­ні пам’ят­ки впер­ше по­тра­пи­ли до спис­ку ЮНЕСКО. І са­ме ста­ро­дав­ній Кра­ків — пер­ша сто­ли­ця Поль­щі, ко­ролівсь­ка ре­зи­ден­ція — від­крив йо­го Ал­ла Філіп­по­ва

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ПОЛЬЩА -

Піс­ля за­пус­ку екс­пре­су Київ–Пе­ре­ми­шль до­ро­га до Кра­ко­ва за­би­рає ли­ше близь­ко 10-ти го­дин. От­же, дістав­шись Пе­ре­ми­ш­ля, мож­на взя­ти кви­ток на поїзд до Кра­ко­ва, який від’їж­д­жає за 12 хви­лин піс­ля при­бут­тя київсь­ко­го екс­пре­су. Але мож­на не ри­зи­ку­ва­ти й пої­ха­ти на­ступ­ним — швид­кіс­ні поїз­ди до Кра­ко­ва від­прав­ля­ють­ся раз на дві го­ди­ни. Вар­тість квит­ка Пе­ре­ми­шль–Кра­ків — 45 зло­тих (близь­ко 350 грн). Ли­ше три го­ди­ни, і зу­пин­ка Kraków Główny (Кра­ків Го­лов­ний) — цен­траль­ний вок­зал. Ви­хо­диш із ньо­го й од­ра­зу опи­няєш­ся у ви­рі дав­ньо­го мі­ста. Дра­ма­тич­ний те­атр Кра­ко­ва — за 5 хви­лин від ста­рої вок­заль­ної будів­лі, до цен­траль­ної пло­щі мі­ста — Го­лов­но­го рин­ку — ли­ше 10 хви­лин неспіш­ної хо­ди.

Ста­ре мі­сто на­че пе­ре­бу­ває в обій­мах План­тів (Planty) — роз­кіш­но­го буль­ва­ру зі століт­ні­ми ли­па­ми, кле­на­ми, гра­ба­ми й на­віть пла­та­на­ми. Про­кла­ли йо­го в се­ре­дині ХІХ сторіч­чя на міс­ці се­ред­ньо­віч­них мурів — зре­штою, історія тра­ди­цій­на для ба­гатьох дав­ніх міст включ­но зі Ль­во­вом.

Зі ста­ро­дав­ніх укріп­лень от­ці мі­ста за­ли­ши­ли тіль­ки од­ну ве­жу — Флоріансь­ку, а та­кож Бар­ба­кан — окре­мий ба­стіон, ви­не­се­ний пе­ред Флоріансь­кою бра­мою за кіль­ка­де­сят мет­рів.

Про­гу­лян­ка План­та­ми ви­во­дить май­же до ко­ролівсь­ко­го замку Wawelu (Ва­ве­лю), який ве­лич­но роз­ки­нув­ся на па­гор­бі над Віс­лою. Свою історію замок від­крив ще у XI століт­ті, а су­час­но­го вигля­ду на­був у XVI століт­ті за­в­дя­ки італійсь­ким май­страм. Сьо­год­ні у ко­ролівсь­ких по­ко­ях пра­ц­ює

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.