Тан­ц­ю­ють всі

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ПОЛЬЩА -

Му­зич­но­му фе­сти­ва­лю Open’er, який остан­нім ча­сом про­хо­дить на те­ри­торії ае­ро­пор­ту в Гдині, уже 16 ро­ків. Йо­го по­пу­ляр­ність се­ред міс­це­вих зрос­ла вище неба. Але цьо­горіч ор­гані­за­то­ри спро­бу­ють зди­ву­ва­ти як го­стей, так і са­мих себе Крісті­на Бер­динсь­ких

Фан-клуб Depeche Mode, ува­га: ле­ген­дар­ний гурт стає одним з учас­ни­ків му­зич­но­го фе­сти­ва­лю у Гдині — Open’er. Поруч із ни­ми ви­сту­па­ти­муть цьо­горіч­ний во­ло­дар Грем­мі за най­к­ра­щий альбом Бру­но Марс та бри­тансь­ка вір­ту­аль­на група Gorillaz. Увесь реєстр ви­ко­нав­ців роз­мі­ще­но на сай­ті ор­гані­за­торів, а сам фестиваль від­бу­ва­ти­меть­ся із 4 по 7 лип­ня. Вхід­ний кви­ток ко­штує близь­ко 60 єв­ро на день. Як­що не вит­ри­має­те всі чо­ти­ри дні му­зич­но­го тре­шу, мож­на від­по­чи­ти на морі, ад­же до пля­жу сяг­ну­ти ру­кою.

Сам фестиваль у Гдині — це яви­ще, яке має три­ва­лу історію до­в­жи­ною в 16 ро­ків. 2002 ро­ку він був од­но­ден­ним і від­був­ся у сто­ли­ці Поль­щі — Вар­шаві. Тоді хед­лай­не­ром фе­сти­ва­лю став бри­тансь­кий елек­трон­ний гурт The Chemical Brothers. Наступ­но­го ро­ку фестиваль пе­реї­хав до Гдині. На третьо- му Open’er ви­сту­пи­ла аме­ри­кансь­ка спі­вач­ка Pink. З 2006 ро­ку це му­зичне свя­то про­хо­дить на ве­ли­чез­ній те­ри­торії ае­ро­пор­ту Гди­ня– Ко­са­ко­во й від­то­ді не змі­нює сво­го міс­ця реєстра­ції.

Марія До­ер­фер, меш­кан­ка сусід­ньо­го Гдансь­ка (38 км), над­зви­чай­но щас­ли­ва від цієї події. “Най­го­лов­ні­ше, звіс­но,— це чу­до­ва му­зи­ка, але ве­ли­чезне зна­чен­ня має та­кож ат­мо­сфе­ра”,— роз­по­ві­дає во­на НВ.

Від­стань — дру­го­рядне. Спи­тай­те про це Ан­ну Хо­хол­кі­ну, івент-менеджера ком­панії

Run Ukraine. Торік во­на за­віта­ла до Гдині, аби по­слу­хати ви­ступ ле­ген­дар­но­го бри­тансь­ко­го рок-гур­ту Radiohead. “Я ту­ди їха­ла спе­ціаль­но за­ра­ди Radiohead”,— під­твер­ди­ла во­на.

Так са­мо зро­би­ли чи­ма­ло україн­ців, не­зва­жа­ю­чи на те що з Киє­ва до Гдині — май­же 1,2 тис. км. Утім, це на­ба­га­то ближ­че, ніж, на­при­клад, Бри­танія, де вліт­ку 2017-го та­кож мож­на бу­ло на- со­ло­ди­ти­ся ви­сту­пом ко­ман­ди Radiohead на чолі з То­мом Йор­ком. Це пер­ший до­свід Хо­хол­кі­ної у відві­ду­ван­ні та­ко­го мас­штаб­но­го єв­ро­пейсь­ко­го фе­сти­ва­лю. По­слу­хати Radiohead та ін­ших ви­ко­нав­ців торік у Гди­ню з’їха­ли­ся 120 тис. осіб зі всьо­го світу. Імо­вір­но, нині ця ре­корд­на ви­со­та мо­же бу­ти по­до­ла­на.

Про­сто неба

Гди­ня — мі­сто на пів­но­чі Поль­щі, розта­шо­ване на уз­бе­ре­ж­жі

Гдансь­кої за­то­ки. Ра­зом із Со­по­том і Гдансь­ком Гди­ня вхо­дить до скла­ду аг­ло­ме­ра­ції під на­звою Труй­мя­сто. Від­стань між ци­ми трьо­ма міста­ми ма­лень­ка, й елек­трич­кою за 15–20 хви­лин мож­на діста­ти­ся з од­но­го на­се­ле­но­го пунк­ту Труй­мя­ста в ін­ше.

Приї­хав­ши на фестиваль, Хо­хол­кі­на з ро­ди­ною зу­пи­ни­лася в Гдансь­ку. Це великий порт на Бал­тійсь­ко­му морі й одне з най­кра­сиві­ших польсь­ких міст, яке має унікаль­ну ар­хі­тек­ту­ру та ве­ли­чез­ну кіль­кість істо­рич­них пам’яток.

До Гдині Хо­хол­кі­ни діста­ли­ся елек­трич­кою, від за­ліз­нич­но­го вок­за­лу один за одним кур­су­ють ав­то­бу­си на Open’er. На вок­за­лі в Гдині мож­на бу­ло об­мі­ня­ти елек­трон­ний кви­ток на брас­лет, який дає пра­во на відві­ду­ван­ня фе­сти­ва­лю. У та­кий спо­сіб ор­гані­за­то­ри ско­ро­чу­ють чер­ги на вході пе­ред ае­ро­пор­том, де від­бу­ваєть­ся фестиваль. “Зда­ва­ло­ся б, ве­ли­ка кіль­кість лю­дей, але все доб­ре ор­гані­зо­ва­но,— роз­по­ві­дає во­на.— Во­лон­те­ри во­лоді­ють ан­глійсь­кою, українсь­кою, російсь­кою мо­ва­ми”.

Ін­ша україн­ка, Дар’я Си­нель­ни­ко­ва, те­левізій­ний про­дю­сер, та­кож впер­ше по­тра­пи­ла на польсь­кий Open’er ми­ну­ло­го ро­ку. Во­на ви­рі­ши­ла зу­пи­ни­ти­ся в кем­пін­гу про­сто на те­ри­торії фе­сти­ва­лю. Там є ді­лян­ка для на­метів, які відві­ду­ва­чі при­во­зять із со­бою. Це ні­би окре­ме мі­сто зі свої­ми ву­ли­ця­ми й квар­та­ла­ми. Вар­тість про­жи­ван­ня в кем­пін­гу ста­но­ви­ла при­близ­но 30 єв­ро за чо­ти­ри дні. А кви­ток на всі дні фе­сти­ва­лю ко­шту­вав при­близ­но140 єв­ро.

Вод­но­час, на від­мі­ну від ба­гатьох ін­ших єв­ро­пейсь­ких фе­сти­валів, де му­зи­ка лу­нає ці­ло­до­бо­во, на Open’er є час для сну й від­по­чин­ку. Ос­нов­ні кон­цер­ти роз­по­чи­на­ють­ся з 18:00 і три­ва­ють до гли­бо­кої ночі. До 18:00 є час на те, щоб вис­па­ти­ся і з’їз­ди­ти на про­гу­лян­ку в мі­ста Труй­мя­ста або піти на пляж до мо­ря, що розта­шо­ва­ний у 20 хви­ли­нах пі­шої хо­ди від фе­сти­ва­лю.

2009 ро­ку чо­ти­ри­ден­ний Open’er став най­к­ра­щим фе­сти­ва­лем за вер­сією The European Festival Awards. Наступ­но­го ро­ку фестиваль здо­був іще од­ну на­го­ро­ду в но­мі­на­ції Best Major European Festival. Окрім му­зи­ки, тут від­бу­ваєть­ся без­ліч ін­ших за­ходів — те­ат­раль­ні ви­ста­ви, по­ка­зи мод. Є ма­лень­кі сце­ни, на яких ви­сту­па­ють дід­жеї та вла­што­ву­ють те­ма­тич­ні вечір­ки. Те­ри­торія ае­ро­пор­ту, що має вигляд без­край­о­го по­ля, на­стіль­ки ве­ли­ка, що від од­нієї сце­ни до ін­шої мож­на піш­ки йти 10–15 хви­лин.

Цьо­горіч ор­гані­за­то­ри обі­ця­ють но­ву й на­ба­га­то біль­шу сце­ну для ви­сту­пу ар­ти­стів, а та­кож тра­ди­цій­ну “ти­ху” дис­ко­те­ку, де го­сті тан­ц­ю­ва­ти­муть у на­вуш­ни­ках. Удень на те­ри­торії фе­сти­ва­лю пра­ц­ю­ва­ти­ме ве­ли­ка спор­тив­на зо­на: йо­га-кем­пінг, во­лей­боль­ний та фут­боль­ний май­дан­чи­ки.

БУДЕ ВЕСЕЛО: Хо­ча на цій світ­лині мож­на по­ба­чи­ти ли­ше мо­лоді об­лич­чя, на­справ­ді фестиваль в Гдині зби­рає лю­дей усіх ві­ко­вих ка­те­горій

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.