Пов­сталі з по­пе­лу

Ко­ролівсь­кі зам­ки, ре­зи­ден­ції мо­гут­ніх шлях­ти­чів пе­ре­тво­рені при­ват­ним і дер­жав­ним ка­піта­лом на су­час­ні го­телі, куль­тур­ні цен­три, що збері­га­ють се­ред­ньо­віч­ну та ре­не­санс­ну ат­мо­сфе­ру. НВ пре­зен­тує п’ять най­ці­каві­ших зам­ків Поль­щі, у яких ви­рує жит­тя Ми­ро­сл

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ПОЛЬЩА -

УПоль­щі чи­ма­ло зам­ків, па­ла­ців, істо­рич­них са­диб, що пе­ре­да­ють­ся у при­ват­ну влас­ність і від­так от­ри­му­ють дру­ге жит­тя. Як за­зна­чає Юлія Ко­синсь­ка, PR-ме­не­джер Польсь­кої ту­ри­стич­ної ор­гані­за­ції в Україні, як­що хо­четь­ся від­чу­ти ат­мо­сфе­ру ли­царсь­кої до­би, вар­то пройти стеж­ка­ми хре­сто­нос­ців, по­ба­чи­ти гі- гантсь­кі го­тич­ні зам­ки в містах Квід­зин, Свє­цє, Го­люб-Доб­жинь і в Маль­бор­ку; лю­би­те­лям ре­не­сан­су слід звер­ну­ти ува­гу на ко­лиш­ню ре­зи­ден­цію П’ястів у Сілезії — Бжег. У польсь­ких зам­ках ре­гу­ляр­но про­во­дять­ся тур­ніри та ко­стю­мо­вані ба­ли. У Ан­тоніні, ми­сли­всь­ко­му па­ла­ці Рад­зівілів, про­хо­дять кон­цер­ти щоріч­но­го Шо­пе­нівсь­ко­го фе­сти­ва­лю, а в ста­ро­вин­ній оран- же­реї Стані­шо­ва, ко­лиш­ній ре­зи­ден­ції князів Ре­усс, ство­ре­на ху­дож­ня га­ле­рея, де ви­став­ля­ють ро­бо­ти мо­ло­дих май­стрів.”Сьо­год­ні ба­га­то зам­ків пе­ре­бу­ду­ва­но на ту­ри­стич­ні об’єк­ти для їх­ньо­го за­хи­сту,— роз­по­ві­дає Влод­зі­мєж Щу­рек, ди­рек­тор Польсь­кої ту­ри­стич­ної ор­гані­за­ції у Києві.— Рин був пер­шим та, між ін­шим, одним із моїх улюб­ле­них”.

Замок у Рині

Замок у Рині, що в са­мо­му сер­ці Краї­ни Ве­ли­ких Ма­зурсь­ких озер,— це пер­ший об’єкт, який по­ка­зав, що ін­ве­сту­ва­ти в істо­рич­ні пам’ят­ки мож­на. 2000 ро­ку ниніш­ній влас­ник Ан­джей До­вґял­ло ку­пив цей замок, ку­ди ін­ве­сту­вав $20 млн. Він ство­рив тут го­тель, що увій­шов до неве­лич­кої ме­ре­жі го­телів у ста­ро­вин­них об’єк­тах: Ан­дерс у Яб­лон­ках, Замок у Лід­збар­ку Вар­мінсь­ко­му.

“Це доб­рі ін­ве­сти­ції,— ка­же під­при­є­ме­ць.— Бо спо­чат­ку бу­ла про­ду­ма­на ідея. Ми ство­ри­ли спе­ціаль­ну групу екс­пер­тів із по­важ­них уче­них, справж­ніх знав­ців історії”.

ЄБРР виді­лив кре­дит на ре­кон­струк­цію цьо­го об’єк­ту. У серп- ні 2006-го у замку від­кри­то чо­ти­ризір­ко­вий го­тель: 170 кім­нат, ба­сейн, теніс­ний корт. І звіс­но — по­дих історії. Замок у Рині бу­ло збу­до­ва­но хре­сто­нос­ця­ми 1377 ро­ку, і до 1525-го во­ни ним во­лоді­ли. У той час замок був ре­зи­ден­цією ком­турів, одним із пер­ших став Ко­нрад Вал­ле­н­род — великий ма­гістр Тев­тонсь­ко­го ор­де­ну. Замок слу­гу­вав ба­зою у вій­нах із ли­тов­ця­ми, ви­ко­ну­вав та­кож ад­міністра­тив­но-еко­но­міч­ну функ­цію. За часів ре­не­сан­су він пе­ре­хо­див із рук у ру­ки. За ближ­чої до нас до­би, із се­ре­ди­ни ХІХ століт­тя, тут бу­ла жі­но­ча в’яз­ни­ця. Піс­ля Дру­гої світо­вої вій­ни в замку мі­сти­ли­ся різ­ні ад­міністра­ції, фаб­ри­ка з ви­роб­лен­ня щіток, цех з об­роб­ки ри­би. А нині тут го­тель. Не обов’яз­ков їха­ти сю­ди, щоб неод­мін­но се­ли­ти­ся в йо­го но­ме­рах. До­стат­ньо про­сто за­мо­ви­ти ек­с­кур­сію або по­сидіти в міс­це­во­му ре­сто­ран­чи­ку.

www. zamekryn.pl

Маль­борк

Цей най­біль­ший це­г­ля­ний го­тич­ний замок у світі за­не­се­но 1997 ро­ку до спис­ку світо­вої куль­тур­ної спад­щи­ни ЮНЕСКО. У йо­го за­лах роз­мі­ще­на унікаль­на ко­лек­ція бур­шти­ну, екс­по­зи­ції ста­ро­вин­ної зброї, по­су­ду, при­крас. Особ­ли­во вра­жа­ють світ­ло­ві дій­ства вно­чі, під час спек­таклів з аудіо- та світ­ло­е­фек­та­ми. Всяк, хто при­хо­дить сю­ди, по­ба­чить справж­ню се­ред­ньо­віч­ну твер­ди­ню май­же та­кою, якою во­на бу­ла за часів хре­сто­нос­ців. 1309 ро­ку Маль­борк про­го­ло­ше­но сто­ли­цею Тев­тонсь­ко­го ор­де­ну — од­нієї з най­мо­гут­ні­ших дер­жав на півд­ні Бал­ти­ки.

Маль­борк

Замок у Рині

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.