Чо­му Бель­гія

Бель­гія — од­на з най­б­лиж­чих для мене країн. Че­рез близь­кість у му­зич­но­му, со­ціаль­но­му, політич­но­му жит­ті. Це краї­на, де від­бу­ло­ся все най­важ­ливі­ше для мене в єв­ро­пейсь­ко­му і на­віть світо­во­му мас­шта­бі

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - БЕЛЬГИЯ -

Бель­гія да­ла мені сво­бо­ду вис­ло­ви­ти­ся — як му­зи­кан­ту, спі­ва­ч­ці, ак­тивісту з Май­да­ну, го­ло­су з Украї­ни. Бель­гія до­по­ма­га­ла до­не­сти най­важ-Єв­ро­пі, ливі­ші речі світу. Це бу­ло б немож­ли­во без бель­гійсь­ких медіа, ак­тивістів, при­хиль­ни­ків. То­му моя осо­би

ста історія з Бель­гією є од­нією з най­унікаль­ні­ших, най­ці­каві­ших, яку я за­раз роз­по­вім. Перш за все ця краї­на по­віри­ла в мене ще до Єв­ро­ба­чен­ня. І піс­ня Wild dances опи­ни

ла­ся на бель­гійсь­ко­му ра­діо. Піс­ля моєї пе­ре­моги мене пов’язу­ва­ла тіс­на друж­ба з Xandee. Це спі­вач­ка з Бель­гії, яка бра­ла участь у Єв­ро­ба­чен­ні-2004. Ми ро­зу­мі­ли, що у нас му­зич­ний батл між Сер­бією, Гре­цією і Бель­гією.

Нам бу­ло ві­до­мо, що Бель­гію пред­став­ляє ду­же силь­на спі­вач­ка, і по­стій­но три­ма­ли її в фо­кусі, ці­ка­ви­ли­ся. По­дру­жи­ли­ся з нею під час зустрічі в Стам­булі.

Власне, піс­ля своєї пе­ре­моги я відра­зу ви­ру­ши­ла до Бель­гії. Бу­ло ду­же ба­га­то подій: ін­терв’ю, пер­фор­ман­си, участі в те­левізій­них шоу. Цьо­го бу­ло за­ба­га­то. У Бель­гії 11 тиж­нів на ра­діо Donna три­ма­ла­ся в то­пі піс­ня Wild dances. Це був ре­корд на­віть по від­но­шен­ню до ві­до­мих світо­вих хі

тів. Бель­гія по­лю­би­ла Русла­ну, по­лю­би­ла Ди­кі тан­ці, по­лю­би­ла цей драйв, і ми бу­ли щи­рі в на­ших сто­сун­ках із бель­гійсь­ки­ми при­хиль­ни­ка­ми. Один із моїх най­б­лиж­чих друзів і про­мо­у­терів, з яким я пра­ц­юю,— Олівер. Він та­кож із Бель­гії. Це друг, яко­го я зустрі­ла са­ме за­в­дя­ки Єв­ро­ба­чен­ню. Олівер му­зич­ний про­дю­сер і фахі­ве­ць, до­свід­че­ний екс­перт між­на­род­но­го пі­сен­но­го кон­кур­су, який ко­мунікує, зби­рає, об’єд­нує ве­ли­чез­ну кіль­кість бло­герів, му­зи­кан­тів, фанів, ак­тивістів Єв­ро­ба­чен­ня.

Бель­гія — пер­ша краї­на, де я зро­би­ла пре­зен­та­цію сво­го на­ступ­но­го син­глу піс­ля Ди­ких тан­ців,— піс­ня Dances with Wolves. Бель­гійсь­кі про­мо­у­те­ри та ре­кор­дин­го­ва ком­панія за­про­по­ну­ва­ли мені зро­би­ти єв­ро­пейсь­ку прем’єру мо­го дру­го­го

син­глу са­ме в Бель­гії.

У цій країні я от­ри­ма­ла зо­ло­тий і пла­ти­но­вий дис­ки — на­го­ро­ду за піс--

ню Wild dances та аль­бом Wild dances. З 2004 ро­ку ми бра­ли участь у ду­же яс­кра­вих му­зич­них, те­левізій­них, со­ціаль­них і на­віть політич­них подіях у Бель­гії. 2014 ро­ку в Україні під час по­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції у мене бу­ло ба­га­то поїз­док до єв­ро­пейсь­ко­го пар­ла­мен­ту. Я ви­сту­па­ла на сесій­них за­сі­дан­нях пря­мо в сті­нах Єв­ро­пар­ла­мен­ту, хо­ча по фор­ма­ту й ре­гла­мен­ту це бу­ло май­же немож­ли­во. Але єв­ро­пейсь­кі політи­ки хо­ті­ли зро­зу­міти, що від­бу­ваєть­ся в Україні без­по­се­ред­ньо під час по­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції.

Для мене це унікаль­на мож­ливість роз­по­ві­сти про події в Україні. Клю­чо­ви­ми мо­мен­та­ми в Бель­гії ста­ли ви­ступ в Ант­вер­пе­ні та моя участь під час ре­во­лю­ції гід­но­сті 2013–2014 ро­ків. Так спів­па­ло, що відра­зу дві події бу­ли пов’яза­ні з Бель­гією. Мене за­про­си­ли в журі на­ціо­наль­но­го від­бо­ру до пі­сен­но­го кон­кур­су Єв­ро­ба­чен­ня, ко­ли Бель­гія від­би­ра­ла сво­го учас­ни­ка на 2014 рік. Це три­ва­ло впро­до­вж трьох мі­ся­ців. Я при­літа­ла до Бель­гії щоп’ят­ни­ці та су­б­о­ти, ви­сту­па­ла ін­тер­на­ціо­наль­ним чле­ном журі, до­по­ма­га­ла бель­гій­цям об­ра­ти най­кра­що­го пред­став­ни­ка від краї­ни на Єв­ро­ба­чен­ня-2014. Вод­но­час важ­ли­вим є те, що це да­ло мені мож­ливість відві­ду

ва­ти бель­гійсь­кі медіа, бра­ти участь в ак­ціях на під­т­рим­ку Украї­ни в Брюс­селі, зно­ву ж та­ки зустрі­ча­ти­ся з медіа, про­во­ди­ти прес-за­хо­ди, зустрічі та ви­сту­па­ти в Єв­ро­пар­ла­мен­ті. За до­по­мо­гою бель­гійсь­ких ре­сур­сів ба­га­то роз­по­ві­да­ти про Украї­ну. І не ли­ше Єв­ро­пі, а й усьо­му світу, ад­же про­па­ган­да про­ти Украї­ни бу­ла над­зви­чай­но силь

ною. Бель­гія бу­ла чи не єди­ною мож­ливістю да­ва­ти об’єк­тив­ну кар­ти­ну дійс­но­сті що­до ре­во­лю­ції гід­но­сті, яка то­ді від­бу­ва­ла­ся в Україні.

Упев­не­на, що ми й на­далі пра­ц­ю­ва­ти­ме­мо з Бель­гією та ство­рю­ва­ти­ме­мо но­ві про­ек­ти. За­раз об­го­во­рює­мо на­шу спів­пра­цю з про­су­ван­ня чи­стих дже­рел енер­гії. То­му що я ста­ла об­лич­чям від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки у світі — про­су­ваю енер­гію сон­ця та віт­ру, чи­сту енер­гію як єди­ну, що так необ­хід­на в на­шо­му жит­ті.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.