SOLVAY

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - БЕЛЬГИЯ -

Solvay є ком­панією, яка ви­роб­ляє су­час­ні ма­теріа­ли та хі­міч­ну про­дук­цію та спря­мо­вує свою діяль­ність на роз­ви­ток хі­міч­них тех­но­ло­гій для ви­рі­шен­ня клю­чо­вих со­ціаль­них проблем. Solvay за­про­ва­д­жує ін­но­ва­цій­ні тех­но­ло­гії та бу­дує парт­нерсь­кі від­но­си­ни зі спо­жи­ва­ча­ми на різ­них рин­ках по всьо­му світу. Про­дук­ти ком­панії ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся в літа­ках, ав­то­мо­бі­лях, аку­му­ля­тор­них ба­та­ре­ях, ін­те­лек­ту­аль­них і ме­дич­них при­стро­ях, а та­кож при ви­до­бут­ку наф­ти, га­зу та мі­не­ралів, їх ви­ко­ри­стан­ня за­без­пе­чує ефек­тив­ність та ста­лий роз­ви­ток. На­ші лег­кі ма­теріа­ли спри­я­ють за­без­пе­чен­ню еко­ло­гіч­но­сті та мо­біль­но­сті ме­ханіз­мів, ро­з­роб­ки спря­мо­вані на оп­ти­мі­за­цію ви­ко­ри­стан­ня ре­сур­сів, а ефек­тив­ні хі­міч­ні ре­чо­ви­ни по­кра­щу­ють по­каз­ни­ки яко­сті по­віт­ря і во­ди. Го­лов­ний офіс ком­панії Solvay зна­хо­дить­ся в Брюс­селі. Ком­панія на­ра­хо­вує близь­ко 24 500 спів­робіт­ни­ків в 61 краї­нах. Чи­стий об­сяг про­да­жів у 2017 ро­ці склав

10,1 млрд. єв­ро, 90% з яких — від діяль­но­сті, де Solvay вхо­дить в трій­ку світо­вих лі­дерів, а нор­ма при­бут­ку EBITDA до­сяг­ла 22%. Ком­панія Solvay SA (SOLB.BE) за­реєст­ро­ва­на на бір­жах Euronext в Брюс­селі та Па­ри­жі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.