Ма­ши­ни ча­су

Ні­ме­ць­кі ав­то­гі­ган­ти стрім­ко при­ста­ють до ідеї роз­вит­ку рин­ку e-car. При цьо­му ав­то­мо­біль­ні кон­цер­ни до­ла­ють то­таль­ний спро­тив, який са­мі собі й чи­нять Олексій Ряб­чин, го­ло­ва пар­ла­ментсь­ко­го під­ко­мі­те­ту з пи­тань енер­го­з­бе­ре­жен­ня та енер­го­е­фек­тив­но­сті

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ -

Брюс­сель, 17 жо­втня. Кон­фе­рен­ція Єв­ро­пейсь­кої асо­ціа­ції з елек­тро­мо­біль­но­сті зі­бра­ла верш­ки єв­ро­пейсь­ко­го політи­ку­му, на­у­ки, ав­то­про­му й про­сто небай­ду­жих до елек­тро­мо­білів. Ко­ри­до­ром су­час­но­го біз­нес-цен­тру, що розта­шо­ва­ний у пар­ку Го­ра ми­стецтв у са­мо­му сер­ці єв­ро­пейсь­кої сто­ли­ці, про­гу­люєть­ся Патрік Да­нау, го­ло­ва міс­це­во­го від­ді­лен­ня ком­панії Audi. На вигляд він за­до­во­ле­ний со­бою та ви­про­мі­нює впев­неність. А як інак­ше ти маєш вигля­да­ти, ко­ли щой­но з три­бу­ни за­пев­нив, що но­ва мо­дель Audi E-tron змо­же нав’яза­ти справж­ню кон­ку­рен­цію Tesla вже у 2019 ро­ці?

Це, так би мо­ви­ти, пе­ре­мога на ло­каль­но­му рів­ні бо­роть­би. На за­галь­но­му фрон­ті нім­ці та­кож не па­суть зад­ніх. До кін­ця ро­ку ФРН вий­де на пер­ше міс­це в Єв­ро­пі за кіль­кістю про­да­жів елек­тро­мо­білів BEV (battary electric vehicle) та під­за­ряд­них гібридів PHEV (plug in hybrid electric vehicle). На цей час май­же 90 тис. нім­ців обе­руть цей від­носно чи­стий еко­ло­гіч­ний вид транс­пор­ту. А су­мар­но у ФРН до кін­ця 2018-го бу­де по­над 220 тис. ав­то­мо­білів, здат­них під­за­ряд­жа­ти­ся від ро­зет­ки. Є чим пи­ша­ти­ся, але по­ки немає чим хи­зу­ва­ти­ся. Ще у 2010-му канц­лер ФРН Ан­ге­ла Мер­кель на­го­ло­си­ла на ам­біт­ній меті до­сяг­ну­ти по­каз­ни­ка 1 млн під­за­ряд­жу­ва­них ав­то­мо­білів. От­же, по­ки що нім­ці вті­ли­ли ли­ше п’яту ча­сти­ну за­ду­ма­но­го. Тим не менш ні­ме­ць­ка елек­тро­ма­ши­на на­би­рає хо­ду і вже за два ро­ки бу­де здат­на відібра­ти ко­ро­ну у світо­во­го елек­тро­мо­біль­но­го лі­де­ра — Но­р­ве­гії.

Так, BMW до кін­ця 2025 ро­ку ви­пу­стить на ри­нок 12 но­вих елек­тро­мо­білів і 13 гібридів. Mercedes, окрім то­го що за рік ви­пу­стить свою пер­шу серій­ну мо­дель елек­тро­карів, ще й ін­ве­стує в но­вий за­вод із ви­роб­ництва аку­му­ля­тор­них ба­та­рей.

Про­цес ру­шив

Курс на зе­лене й еко­ло­гічне в Ні­меч­чині бу­ло за­да­но 20 ро­ків то­му, ко­ли краї­на від­мо­ви­ла­ся від атом­ної ге­не­ра­ції та по­ча­ла ін­ве­сту­ва­ти в “зе­ле­ний пе­ре­хід”. Зав­дя­ки цьо­му сфор­му­вав­ся ці­лий клас про­сью­мерів — лю­дей, які ви­роб­ля­ють та вод­но­час спо­жи­ва- ють елек­три­ку. Те­пер во­ни здат­ні не тіль­ки за­роб­ля­ти на зе­ле­но­му та­ри­фі, а й за­ряд­жа­ти свої ав­то­мо­білі своєю ж енер­гією. Ціл­ко­ви­та енер­ге­тич­на ав­то­ном­ність, про яку мож­на не ли­ше мрія­ти, а й ма­ти у се­бе у дворі.

Та­ким чи­ном, во­лодін­ня елек­тро­мо­білем за вар­тістю ви­гід­но відріз­няєть­ся від ко­ри­сту­ван­ня ма­ши­ною з дви­гу­ном внут­ріш­ньо­го зго­рян­ня. До то­го ж фе­де­раль­ний уряд за­про­ва­див щед­рі суб­сидії для охо­чих кер­му­ва­ти e-car — 1 млрд єв­ро. Так, май­бут­ні во­ло­дарі елек­тро­мо­білів от­ри­ма­ють по 4 тис. єв­ро зниж­ки, а гібридів — 3 тис. єв­ро. Ча­сти­на гро­шей спря­мо­вуєть­ся на спо­руд­жен­ня за­ряд­них стан­цій та пе­ре­ве­ден­ня дер­жав­но­го пар­ку на елек­тро­мо­білі.

Крім то­го, знач­на кіль­кість ні­ме­ць­ких муні­ци­палі­тетів ого­ло­си­ла, що піс­ля 2025 ро­ку за­бо­ро-

нить в’їзд ди­зель­них ав­то­мо­білів до своїх міст. У лю­то­му 2018-го суд Лейп­ци­га вже доз­во­лив ні­ме­ць­ким містам Дюс­сель­дор­фу та Штут­гар­ту вми­ка­ти чер­воне світ­ло пе­ред подіб­ни­ми ма­ши­на­ми. Гам­бург, дру­гий за роз­міром поліс Ні­меч­чи­ни, не став че­ка­ти на та­кий до­звіл, а про­сто із цьо­го літа за­бо­ро­нив проїзд ди­зель­них ав­то­мо­білів дво­ма свої­ми ве­ли­ки­ми тра­са­ми. У та­кий та ін­ші спо­со­би ав­то­влас­ни­ків сти­му­лю­ють до пе­ре­хо­ду на гібри­ди й елек­тро­мо­білі, від яких не страж­да­ти­ме еко­ло­гія, а зна­чить, їх меш­кан­ці ди­ха­ти­муть більш­менш чи­стим по­вітрям.

Але на­віть у Ні­меч­чині кон­сер­ва­тив­ні си­ли чи­нять ша­ле­ний опір мо­ло­до­му трен­ду. Хто са­ме? Де­я­кі ав­то­ви­роб­ни­ки. У їх­ніх ру­ках зо­се­ре­дже­но як ве­ли­кий еко­но­міч­ний ре­сурс, так і ва­желі впли­ву на політич­ні рі- шен­ня уря­ду, пар­тій. 800 тис. ро­бо­чих міс­ць за­ле­жать від ав­то­ви­роб­ни­ків, які по­ки що здебіль­шо­го ви­роб­ля­ють ди­зель­ні ма­ши­ни, хо­ча й ак­тив­но ін­ве­сту­ють у но­ві ро­з­роб­ки.

Ні­ме­ць­кі ав­то­ви­роб­ни­ки тра­ди­цій­но ма­ють по­туж­них лобістів у прав­ля­чих ко­лах. У 2013 ро­ці світо­ва пре­са, зо­кре­ма The Financial Times, за­пі­до­зри­ла Ан­ге­лу Мер­кель у нечи­стій грі. Опо­зи­ції впа­ло в око, що 9 жо­втня до пар­тій­ної ка­си ХДС на­дій­шло 230 тис. єв­ро від ро­ди­ни Квандт, яка кон­тро­лює кон­церн BMW. Вре­шті-ре­шт то­го ра­зу пар­тії Мер­кель ро­ди­на біз­не­сме­на по­жерт­ву­ва­ла 690 тис. єв­ро. І ось уже за ти­ждень, 14 жо­втня, на зустрічі міністрів еко­ло­гії країн Єв­ро­со­ю­зу Ні­меч­чи­на до­мо­гла­ся пе­ре­гля­ду ви­мог що­до гра­нич­них ви­кидів ав­то­мо­біль­них вихлоп­них га­зів.

Уз­год­жене рані­ше жорст­кі­шан­ня нор­ма­тивів із 2020 ро­ку за­в­да­ло б уда­ру ви­роб­ни­кам по­туж­них ма­шин еліт­но­го сег­мен­ту — BMW, Mercedes, Porsche та Audi. Ні­ме­ць­ка сто­ро­на на­по­ляг­ла на то­му, щоб но­ві об­ме­жу­валь­ні нор­ми на­бра­ли чин­но­сті не рані­ше 2024-го.

Нещо­дав­но Клаус Фрьоліх, один із членів прав­лін­ня BMW AG, ви­кли­кав но­вий шквал кри­ти­ки, ко­ли за­явив, що дис­кусії про елек­тро­мо­біль­ність “тро­хи ір­ра­ціо­наль­ні”, а май­бут­нє ди­зель­них дви­гунів “вель­ми оп­ти­мі­стичне”. Ця та подіб­ні за­яви під­ли­ва­ли олії у во­гонь міс­це­вої політи­ки, де пар­тія Мер­кель ХДС ра­зом з її ба­га­торіч­ни­ми ба­варсь­ки­ми со­юз­ни­ка­ми ХСС про­гра­ють ре­гіон за ре­гіо­ном, до­по­ма­га­ю­чи на­би­ра­ти го­ло­си пар­тії зе­ле­них, яка у своїй про­гра­мі обі­ця­ла ска­су­ва­ти по-

дат­ко­ві піль­ги в роз­мірі 57 млрд єв­ро для під­при­ємств ав­то- й авіаін­ду­стрії, що ви­пус­ка­ють транс­порт­ні за­со­би з ДВЗ.

Сум­но­звіс­ний “ди­зель­гейт” до­по­міг ні­ме­ць­ким політи­кам при­бор­ка­ти ав­то­мо­більне лобі, ко­ли у ве­рес­ні 2015 ро­ку з’ясу­ва­ло­ся, що по­над 11 млн ди­зель­них ав­то­мо­білів кон­цер­ну Volkswagen бу­ло об­лад­на­но про­грам­ним за­без­пе­чен­ням, яке під час те­сту­ван­ня в де­сят­ки разів за­ни­жу­ва­ло кіль­кіс­ні по­каз­ни­ки ви­кидів шкід­ли­вих га­зів. Ви­крит­тя цієї нечи­стої схе­ми ко­шту­ва­ло мі­льярд­них збит­ків Volkswagen. Чи­ни­ти спро­тив про­гре­су стає де­далі важ­че, до­рож­че, та й мар­на це спра­ва.

У Брюс­селі ду­же ко­ло­рит­ний пред­став­ник го­лов­но­го офі­су BMW за чаш­кою ка­ви роз­по­ві­дав, що їх­ня стра­те­гія за остан­ні ро­ки знач­но змі­ни­лася. На са­мо­му по­чат­ку трен­ду во­ни здебіль­шо­го зай­ма­ли­ся тим, що за­спо­ко­ю­ва­ли по­тен­цій­них спо­жи­ва­чів, мо­в­ляв, їх­ні ін­же­не­ри ско­ро ви­рі­шать про­бле­му неве­ли­кої єм­ко­сті літієвої ба­та­реї. По­тім у BMW ви­рі­ши­ли по­бо­ро­ти пси­хо­ло­гіч­ний бар’єр і по­ста­ви­ти мо­то­цик­лет­ний дви­гун на свій флаг­ман i3, здат­ний під­за­ряд­жа­ти аку­му­ля­тор і та­ким чи­ном до­да­ва­ти ще 70-80 км шля­ху. За­раз мюн­хенсь­кий офіс пра­ц­ює над без­пі­лот­ни­ми тех­но­ло­гія­ми для елек­тро­мо­білів, ро­зу­мі­ю­чи, ку­ди са­ме ру­ха­ють­ся за­галь­но­світо­ві трен­ди.

Від­те­пер у га­лузі з но­вою си­лою роз­гор­ну­ла­ся бо­роть­ба за міз­ки. Роз­роб­ни­ки BMW i3 пе­рей­шли на ро­бо­ту до ки­тайсь­кої Byton, но­во­ство­ре­ної ком­панії, уск­лад­нив­ши BMW до­сяг­нен­ня за­яв­ле­ної ме­ти — ви­ве­ден­ня неза­ба­ром на ри­нок 25 но­вих мо­де­лей елек­тро­мо­білів і гібридів.

Бо­роть­ба за на­ціо­наль­ні та між­на­род­ні рин­ки ви­хо­дить на но­вий рівень. До бою йдуть не ли­ше старі. Той са­мий Volkswagen за­яв­ляє про ви­пуск елек­тро­ка­ра, що ко­шту­ва­ти­ме ли­ше

$23 тис., на $7 тис. де­шев­ше за популярного в Україні но­во­го япон­ця Nissan Leaf. Ні­ме­ць­кий гі­гант пла­нує зве­сти три за­во­ди для ви­роб­ництва 200 тис. елек­тро­карів. Пер­шою ма­ши­ною серії стане се­дан ID Aero. Ри­нок очікує на­род­жен­ня ма­лю­ка вже у 2020-му. За по­пе­ред­ні­ми да­ни­ми, за­пас хо­ду ба­зо­вої мо­делі ста­но­ви­ти­ме 400 км. 100 км/год. ма­лоліт­раж­ка на­бе­ре за 8 с.

У струк­турі Volkswagen є й пре­міаль­ні варіан­ти. При­міром, у ве­рес­ні Audi пре­зен­ту­вав свій пер­ший елек­тро­к­ро­со­вер — e-tron. Ця мо­дель пре­тен­дує на роль го­лов­но­го кон­ку­рен­та Tesla Model X та пред­став­ни­ків подіб­но­го рів­ня. А штут­гартсь­кий Porsche, пер­ли­на в ко­роні Volkswagen, го­тує пре­зен­та­цію Taycan, e-car high-кла­су, вже на на­ступ­ний рік. От­же, нім­ці тис­нуть на пе­даль га­зу, на­ма­га­ю­чись обій­ти своїх кон­ку­рен­тів, які роз­по­ча­ли пе­ре­го­ни рані­ше за них.

По­ки ж Tesla б’є ре­кор­ди про­да­жів у Пів­ніч­ній Аме­ри­ці та Єв­ро­пі, ви­чав­лю­ю­чи тра­ди­цій­ні люк­со­ві ма­ши­ни ве­ли­кої ні­ме­ць­кої трій­ки — Daimler, BMW та Volkswagen. Та­кож да­мо­кло­вим ме­чем над єв­ро­пейсь­ки­ми ав­то­ви­роб­ни­ка­ми ви­сять японсь­кий, ко­рейсь­кий і, звіс­но ж, ки­тайсь­кий ав­то­про­ми. Тут уже мільй­он­ни­ми пар­тія­ми ви­пус­ка­ють де­шеві елек­тро­мо­білі, здат­ні за­до­воль­ни­ти по­пит у бюд­жет­но­му сег­мен­ті.

Украї­на тра­ди­цій­но за­ли­шаєть­ся у хво­сті трен­ду. Втім, зрос­тан­ня цьо­го елек­трич­но­го сег­мен­ту оче­видне й на українсь­ких тра­сах. За да­ни­ми Украв­то­про­му, у 2018-му (сі­чень-жо­втень) порів­ня­но з від­по­від­ним пе­ріо­дом торік про­да­жі елек­тро­карів ви­рос­ли на 89%, до 4.214 оди­ни­ць. Але 85% цьо­го об­ся­гу ста­нов­лять ма­ши­ни, що пе­ре­бу­ва­ли в ужит­ку. Хай там що, ці скром­ні циф­ри свід­чать про зрос­тан­ня по­пи­ту, але в особ­ли­во скром­них мас­шта­бах.

Кон­сер­ва­тив­ні си­ли чи­нять мо­ло­до­му трен­ду ша­ле­ний опір

ВІН СКА­ЗАВ "РУШАЙМО": Жо­втень2018 ро­ку. Пре­зен­та­ція елек­тро­мо­бі­ля Audi PB 18 e-tron, який бу­де по­ка­за­но на Па­ризь­ко­му між­на­род­но­му ав­то­са­лоні

ЛІКНЕП ДЛЯ КЕРІВ­НИЦТВА:Пра­ців­ник за­во­ду BMW по­яс­нює ба­варсь­ким по­са­дов­цям Мар­ке­су Зо­де­ру та Фран­цу Йо­зе­фу Пш’єру прин­цип ро­бо­ти елек­тро­дви­гу­на, що пра­ц­ю­ва­ти­ме з мак­си­маль­ною по­туж­ністю 100 кВт

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.