Нім­ці зе­лені­ша­ють

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ -

За ре­зуль­та­та­ми жо­втне­во­го опи­ту­ван­ня Deutschlandtrend те­ле­ка­на­лу ARD, під­т­рим­ка пар­тій уря­до­вої ко­алі­ції Ні­меч­чи­ни впа­ла до но­во­го міні­му­му. Всі си­ли су­час­но­го Бун­дес­та­гу до­да­ють до своїх пар­тій­них про­грам зе­ле­них барв. Ви­ня­ток — Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни Блок пра­во­цен­трич­них пар­тій Ні­меч­чи­ни ХДС/ХСС. (Під­т­рим­ка — 25% опи­ту­ва­них) Про­від­на політич­на си­ла, до якої на­ле­жить канц­лер ФРН Ан­ге­ла Мер­кель. Во­на про­го­ло­си­ла курс на від­мо­ву від атом­ної енер­ге­ти­ки та ви­сту­пає за суб­си­ду­ван­ня під­при­ємств зе­ле­ної енер­гії. Про­гра­ма ХДС/ХСС за­зна­чає важ­ливість роз­бу­до­ви енер­го­транс­порт­них ме­реж віт­ря­ків від уз­бе­ре­ж­жя Пів­ніч­но­го мо­ря до Альп на півд­ні краї­ни. Пар­тія під­т­ри­мує ідеї роз­вит­ку за­галь­но­на­ціо­наль­ної ме­ре­жі за­ряд­них стан­цій для елек­тро­транс­пор­ту до 50 тис. оди­ни­ць та пе­ре­хід на елек­тро­транс­порт у містах. Але вод­но­час на­го­ло­шує на непри­пу­сти­мо­сті від­мо­ви від ав­то­мо­білів із ди­зель­ним дви­гу­ном. Про­від­на ідея ХДС/ХСС — збіль­ши­ти част­ку елек­тро­е­нер­гії у струк­турі енер­гос­по­жи­ван­ня на­се­лен­ня зад­ля неза­леж­но­сті від по­ста­вок енер­го­носіїв із неста­біль­них країн, пе­редусім з Російсь­кої Фе­де­ра­ції.

Спіл­ка 90 / Зе­лені (19%)

Про­гра­ма зе­ле­них спов­не­на по­ло­жень що­до необ­хід­но­сті як­най­швид­шої від­мо­ви від шкід­ли­вих для нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща ви­черп­них носіїв: негай­на зу­пин­ка пер­ших 20 ву­гіль­них елек­тро­стан­цій та за­крит­тя ре­ш­ти про­тя­гом най­б­лиж­чих 20 ро­ків. На 20 ро­ків рані­ше за ін­ші пар­тії (до 2030 ро­ку) зе­лені пла­ну­ють ціл­ком пе­рей­ти у сфері енер­го­по­ста­чан­ня на від­нов­лю­вані дже­ре­ла. Во­ни є ак­тив­ни­ми при­біч­ни­ка­ми мас­штаб­них дер­жав­них суб­сидій в енер­ге­тич­ній сфері.

Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни (16%)

Пар­тія Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни (AfD) ви­ник­ла в лю­то­му 2013 ро­ку на тлі єв­ро­кри­зи — еко­но­міч­них нега­раздів у Гре­ції, Пор­ту­галії, Італії то­що. Пра­во­ра­ди­ка­ли пе­рей­шли до жорст­кої кри­ти­ки на ад­ре­су мі­гра­цій­ної політи­ки, апе­лю­ю­чи до тра­ди­цій­них цін­но­стей ні­ме­ць­ко­го на­ро­ду. Не­об­хід­ність пе­ре­хо­ду на від­нов­лю­вані дже­ре­ла енер­гії AfD за­пе­ре­чує. По­ло­жен­ня Па­ризь­кої клі­ма­тич­ної уго­ди в пар­тії від­ки­да­ють і вва­жа­ють, що Ні­меч­чи­на має вий­ти з цьо­го до­го­во­ру. Пе­ре­хід на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла здаєть­ся AfD за­над­то до­ро­гим і в най­б­лиж­чій пер­спек­тиві нера­ціо­наль­ним. Пар­тія про­по­нує ска­су­ва­ти за­кон про роз­ви­ток від­нов­лю­ва­ної енер­гії, на­зи­ва­ю­чи йо­го за­гроз­ли­вим для енер­го­по­ста­чан­ня Ні­меч­чи- ни. Крім то­го, про­по­нуєть­ся ска­су­ва­ти бу­дья­кі суб­сидії для аль­тер­на­тив­них дже­рел, вклю­ча­ю­чи біо­е­нер­ге­ти­ку. Со­ціал-де­мо­кра­тич­на пар­тія (14%) Остан­ні­ми ро­ка­ми Со­ціал-де­мо­кра­тич­на пар­тія Ні­меч­чи­ни (СДПН) віді­гра­ва­ла роль або опо­зи­ції, або мі­но­ри­тар­но­го парт­не­ра у Ве­ли­кій ко­алі­ції з ХДС/ХСС. Вод­но­час СДПН, пе­ре­бу­ва­ю­чи на ліво­му бо­ці політич­но­го спек­тру, про­по­нує ви­рі­ши­ти про­бле­ми фі­нан­с­у­ван­ня за ра­ху­нок дер­жа­ви, що аж ніяк не уз­год­жуєть­ся з дум­кою прав­ля­чої пар­тії. Про­гра­ма СДПН спря­мо­ва­на на під­т­рим­ку та роз­ви­ток елек­тро­мо­біль­ної ін­фра­струк­ту­ри за ра­ху­нок дер­жа­ви, ви­су­ває план пе­ре­тво­рен­ня Ні­меч­чи­ни на най­більш енер­го­е­фек­тив­ну еко­но­міку світу і визна­чає це як за­в­дан­ня для всьо­го сус­піль­ства.

Віль­на де­мо­кра­тич­на пар­тія (11%)

Віль­ні де­мо­кра­ти по­зи­ціо­ну­ють се­бе як си­ла, що від­сто­ює прин­ци­пи віль­ної кон­ку­рен­ції, від­мо­ву від дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня рин­ку та ско­ро­чен­ня со­ціаль­них про­грам. Пар­тія ви­сту­пає про­ти політи­ки при­му­со­во­го на­са­д­жен­ня елек­тро­мо­білів шля­хом за­бо­ро­ни дви­гунів внут­ріш­ньо­го зго­рян­ня. Пар­тій­ні по­ло­жен­ня під­твер­джу­ють пра­виль­ність дій що­до від­мо­ви від атом­ної енер­ге­ти­ки, про­те кри­ти­ку­ють дер­жав­ну політи­ку що­до зни­жен­ня об­ся­гів ви­кидів шкід­ли­вих ре­чо­вин в ат­мо­сфе­ру. Ад­же по­при те, що на по­сту­по­вий пе­ре­хід до ви­ко­ри­стан­ня зе­ле­ної енер­гії вже вит­ра­че­но 150 млрд єв­ро, об­ся­ги ви­кидів ок­си­ду ву­г­ле­цю за­ли­ша­ють­ся ста­біль­ни­ми.

Ліві (9%)

Своєрід­на пра­во­на­ступ­ни­ця схід­но­ні­ме­ць­кої Со­ціалі­стич­ної єди­ної пар­тії та Пар­тії де­мо­кра­тич­но­го со­ціаліз­му. Де­я­кі з функ­ціо­нерів Лівих ма­ють прак­тич­ні на­вич­ки пар­тій­ної ро­бо­ти ще з часів іс­ну­ван­ня ко­муні­стич­ної НДР. Елек­то­рат політ­си­ли зо­се­ре­дже­ний здебіль­шо­го на те­ри­торії Схід­ної Ні­меч­чи­ни. Пар­тія най­біль­ше за ре­шту кон­ку­рен­тів кон­цен­труєть­ся на пи­тан­нях пе­ре­квалі­фіка­ції пра­ців­ни­ків га­зо­вих, наф­то­вих, ву­гіль­них та атом­них елек­тро­стан­цій, аби збе­рег­ти їх­ні ро­бочі міс­ця в но­вих умо­вах енер­го­по­ста­чан­ня. Ліві ви­ма­га­ють мас­штаб­ної під­т­рим­ки ма­лих під­при­ємств, що пра­ц­ю­ють із неви­черп­ни­ми дже­ре­ла­ми енер­гії. Під­т­ри­му­ють оста­точ­ну від­мо­ву від атом­ної енер­ге­ти­ки, ви­ма­га­ють до 2035 ро­ку від­мо­ви­ти­ся від за­старі­лої ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті. На дум­ку Лівих, на­ступ на ди­зель­ну мо­но­полію слід про­до­в­жи­ти.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.