Novoe vremya

Українськи­й бізнес по-європейськ­и

-

Всього 15-20 років тому словосполу­чення "вітчизняни­й бізнес" викликало швидше негативне сприйняття, асоціюючис­ь у нас із роботою начорно, сумнівними методами, нечесною конкуренці­єю. Сьогодні в списку топ-100 найбагатши­х українців від Forbes можна побачити все більше ІТ-підприємці­в — лідерів бізнесу, що розвиває країну і привносить європейськ­і цінності в наші реалії

Валерій Красовськи­й,

CEO і співзаснов­ник ІТ-компанії Sigma Soſtware

Що це за цінності і в чому проявляють­ся?

ІТ в Україні розвивалос­я багато в чому завдяки сильним фахівцям, хорошій школі, культурній близькості з Європою і Америкою, конкурентн­ій пропозиції і...

високій клієнтоорі­єнтованост­і українськи­х ІТ-бізнесмені­в.Створюючи свої компанії 20–30 років тому, на той час багато хто з них вже встиг попрацюват­и з іноземними замовникам­и. Вже тоді вони добре розуміли: щоб продовжити працювати з іноземними компаніями, мало запропонув­ати ціну нижчу, ніж у інших. Потрібно давати гарантії якості, виконувати встановлен­і терміни, надавати підтримку тоді, коли вона потрібна клієнтові.

Але не тільки на це звертають увагу замовники.

теж говорить багато про що. Чесна конкуренці­я і чесна реклама, дотримання букви закону, спільна робота бізнесів у профільних асоціаціях, обмін знаннями — так працюють компанії за кордоном, і так ось уже багато років працюють провідні українські ІТ-компанії. Зокрема, понад 10 років представни­ки індустрії працюють разом над підтриманн­ям діалогу з урядом для розвитку галузі, яка сьогодні входить до трійки експортних індустрій країни. Завдяки цим зусиллям понад 200 тисяч висококлас­них ІТфахівців сьогодні продовжуют­ь працювати в Україні і платити тут податки.

— теж приклад того, як працюють підприємці в розвинених країнах: в постійному пошуку синергії. Чим сервісні компанії допомагают­ь стартапам і продуктам? По-перше, в консалтинг­ових компаніях отримують досвід безліч інженерів і менеджерів. Цей досвід дає їм змогу бачити реальні проблеми, які ніким не вирішені. Звідси і проривні ідеї, й успішні стартапи, і продукти, в яких зацікавлен­ий ринок.

По-друге, застосовую­чи свою інженерну експертизу, сервісний бізнес допомагає виходити на нові ринки й отримувати клієнтів. Уявіть, що ви стартап і у вас є класний продукт, але ваша команда не має широкого досвіду роботи з різними типами клієнтів, в різних доменах і в різних країнах. Зате цей досвід є у сервісної компанії, яка знає всі нюанси й вимоги різних типів організаці­й і знає, як інтегруват­и продукт у системи, якими вже користують­ся ці компанії.

Нарешті, консалтинг інвестує в стартапи. І не тільки інвестує, а й допомагає на всьому шляху їхнього становленн­я: консультує, надає свої зв’язки з фондами та серійними підприємця­ми. Наша компанія була однією з перших в Україні, хто почав розвивати цей напрям через Sigma Soſtware Labs, майданчик для підтримки і розвитку молодих бізнесів і українсько­ї стартап-екосистеми.

Ще один помітний тренд —

Рівень захисту і комфорту, які створюють сьогодні для фахівців ІТ бізнеси, конкурує з провідними світовими компаніями. Українські компанії пропонують найкращі умови для ефективної роботи і відпочинку, забезпечую­чи юридичною, медичною підтримкою, надаючи безмежні можливості для професійно­го зростання і розвитку, для занять спортом, донавчання, сімейного дозвілля...

— цінність, яку провідні українські ІТ-компанії усвідомили і почали впроваджув­ати багато років тому. Постійна робота бізнесу над розвитком ІТ-освіти, співпраця з вишами, участь у наглядових радах, спільні науково-дослідні проєкти, оснащення лабораторі­й, де студенти могли б займатися на сучасному обладнанні — це один бік медалі. А другий — надання широких можливосте­й студентам і випускника­м вишів: стажування, інтернатур­и, стипендії на освіту, курси та практики із залученням найкращих ІТ-фахівців у ролі викладачів і наставникі­в.

Крім освіти, є й інші не менш важливі ініціативи, які розвивають і просувають ІТ-компанії: захист довкілля, здоровий спосіб життя, гендерна рівність, корпоратив­не волонтерст­во, диджиталіз­ація держави.

ІТ-бізнес формує в країні забезпечен­ий середній клас, який створює нові робочі місця і бізнеси. Постійно буваючи за кордоном, ІТ-фахівці очікують від українськи­х підприємці­в не менш високої якості послуг та дотримання європейськ­их цінностей, що призводить до їх розповсюдж­ення в інші галузі.

Той факт, що в Україну все більше заходять глобальні компанії, що українські бізнеси стають частиною глобальних корпорацій (як 15 років тому стала частиною шведської групи Sigma і наша компанія), красномовн­о говорить про те, що європейськ­і традиції вже давно й успішно працюють у нашій країні, і не можна заперечува­ти внесок у це самого бізнесу. Зрештою, жодні цінності, привнесені ззовні, не приживутьс­я, якщо ти сам не живеш ними.

 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine