Ни­ко­лай и Ок­са­на ВЕРЕС

4 но­яб­ря от­празд­ну­ют 40-ле­тие су­пру­же­ской жиз­ни

Poradnycya (Russian) - - NEWS -

из с. Бе­рез­дов­цы Ни­ко­ла­ев­ско­го р-на Ль­вов­ской обл.

Ми­ну­ло вже нема­ло ча­су, як у ва­шо­му жит­ті цві­ла вес­на. І скіль­ки про­жи­то і пе­ре­жи­то ра­зом, і скроні по­бі­ли­ла си­ви­на. А в двері сту­кає лас­ка­ва осінь — ба­га­та, щед­ра, справ­ді зо­ло­та! Як на­го­ро­да за лю­бов і мудрість, за ва­ші, в парі про­жи­ті літа. За те, що збе­рег­ли свою ро­ди­ну на хви­лях ча­су, в ра­до­сті й біді, за те, що до­лю порів­ну ді­ли­ли і ста­ли гід­ним при­кла­дом в жит­ті. Ба­жає­мо вам ра­до­сті й до­стат­ку, жи­ти вам у зла­годі й по­ряд­ку. Від щи­ро­го сер­ця лю­бо­ві ба­жаєм, і нехай Гос­подь Бог вам до­по­ма­гає.

С ува­же­ни­ем ма­ма, сест­ра с се­мьей, крест­ни­ки, дочь Ка­тя и сын Ви­та­лий с се­мья­ми, вну­ки Юля, Али­на, Мар­та и На­за­рий, пле­мян­ни­ца Улья­на с се­мьей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.